View over the city of Stockholm: buildings, water, bridges and tower cranes

Reguleringsplaner

Regulering – å finne eiendommen og stedets verdi

I en reguleringsplan fastsettes bruk, vernehensyn og krav til utforming. En god prosess skaper bærekraftig og riktig utvikling av byer, steder og eiendommer.

Reguleringsplaner spenner fra svært enkle oppgaver til store komplekse prosesser med planprogram, konsekvensutredning, mange interessenter og komplekse områder. En god reguleringsplan reduserer risiko og avklarer rammene for videre prosess.

Vi tar ansvar for prosessen

Våre planleggere i arkitektkontor Gottlieb Paludan Architects tar ansvar for planprosessen fra A til Å. En reguleringsplan er et produkt av koordinering av ulike faggrupper og offentlige myndigheter. Sammen med oppdragsgiver blir vi enige om en god plan for blant annet tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Grundig arbeid i tidligfase gir ofte besparelser og mindre risiko i senere faser.

Bred faglig ekspertise

Våre planleggere har ulik faglig bakgrunn og gruppen er sammensatt av både samfunnsgeografer, sivilarkitekter, byplanleggere og sivilingeniører. Felles for alle er at de er prosessorienterte, jobber tverrfaglig og har fokus på verdiøkning, kvalitet og gjennomførbarhet i reguleringsplanarbeidet. Vi har god erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Den beste løsningen for å møte fremtidige behov

Vi jobber med planarbeid av ulik omfang og med varierende grad av kompleksitet. Vi utfører alt fra detaljplaner for enkeltbygg, områdeplaner med bolig/næring/handel/industri til komplekse samferdselsplaner. Våre planleggere gir alt for å finne den beste løsningen for tomten og stedet, alltid med bærekraftig utvikling i tankene. Det er viktig for oss å jobbe tett med oppdragsgiver for å finne en god arealutnyttelse og skape fleksible løsninger for å møte fremtidige behov.

 

Du kan også være interessert i?