Woman looking over an urban landscape

Urbanisme

Flere og flere bor i byer

Byvekst og urbanisering er et utviklingstrekk i alle deler av verden. En stadig større andel av verdens befolkning bor i byer. Hvordan byene skal utvikles og formes er en av de store utfordringene vi står overfor og avgjørende for om vi kan løse klimautfordringene og skape bærekraftige samfunn.

Konsentrert utbygging i byer og tettsteder gir de beste forutsetningene for kollektivtrafikk, gang- og sykkelbruk. En "kritisk masse" av mennesker, gode byrom og en riktig miks av funksjoner gir grunnlag for vitale og attraktive byer og tettsteder. Møtesteder, byliv og estetiske kvaliteter er viktig for boligsøkere og næringsliv. God byutvikling kan derved både sikre en bærekraftig utvikling og gi den beste markedsposisjonen.

Utvisket skille mellom by og land

Et kjennetegn ved urbanisering i vår tid er et mer utvisket skille mellom by og land. Både byer og randsoner er integrert i store regjonale systemer, i felles bolig- og arbeidsmarkeder og felles transportsystemer. En bærekraftig utvikling innebærer at det bør utvikles tydelige bymessige fortettinger innenfor byregionene hvor bilbaserte randsoner transformeres mot tettere og mer kollektivtrafikk baserte områder.

Vårt arkitektkontor Gottlieb Paludan Architects arbeider med utforming av nye nabolag i byer hvor organisering av bebyggelse og uteområder skal legge til rette for fellesskap, gang-/sykkelbruk og gode romlige sammenhenger. Vi er blant annet ansvarlig for masterplanen for "Ydalir" på Elverum, et tidligere grustak som skal gi rom for omlag 1000 boliger organisert som et tilnæmet null-utslippssamfunn og del av forskningsprosjektet ZEN - Zero Emission Neighborhood.

Gottlieb Paludan Architects arbeider også med transformasjon av eksisterende "mellomlandsområder" - bilbaserte "big-boxes"-områder - mot mer urbane miljøer hvor estetiske og romlige kvaliteter bidrar til å gjøre gåing og sykling mer attraktivt. Større tetthet, arealmiks og styrket grøntstruktur er andre virkemidler vi har anvendt i studier av områder som Moa Ålesund, Skårersletta Lørenskog og Billingstadsletta Asker.

Urbanisme gjelder også tettsteder

Gottlieb Paludan Architects ser potensial for bymessige kvaliteter også i mindre tettsteder. Stedsutvikling gjennom fortetting kan gi et større mangfold av boligtypologi, sosiale arenaer, bedre grunnlag for kollektivtrafikk og lokal service og handel. Norske "spredtsteder" vil ved god fysisk planlegging og styring av offentlig og private investeringer, kunne utvikles til "landsbyer" med bedre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Gottlieb Paludan Architects har arbeidet med slike strategier for bl.a. Fagerstrand og Flaskebekk på Nesodden og Røyken sentrum.

Urbanismefeltet har høy kompleksitet og det er viktig med en forståelse både for tekniske, sosiale og formmessige sammenhenger. Gottlieb Paludan Architects arbeider med by- og stedsutvikling i flerfaglige team av arkitekter, landskapsarkitekter og samfunnsvitere, og har i tillegg et nært samarbeid med kollegaene i AFRY som jobber med infrastruktur, lysdesign og prosjektstyring.

Du kan også være interessert i?