two women in front of a laptop, laughing

Styrende dokumenter (policies) og ledelsessystem

AFRYs ambisjon er å sikre en god og langsiktig bærekraftig utvikling for vår virksomhet, våre kunder og samfunnet.

Våre styrende dokumenter danner grunnlaget for å realisere denne ambisjonen og er en inngang til de nivåene som vi setter til etterlevelse innen kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. De er i tråd med all relevant lovgivning, i tillegg til våre egne og våre kunders krav og forventninger. For å sikre at de styrende dokumentene er godt integrert i vår drift av virksomheten, har AFRY implementert et ledelsessystem og en arbeidsform innen kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. Våre styrende dokumenter og ledelsessystemet gjelder for AFRY og alle tilhørende datterselskaper.

Styrende dokumenter

AFRY har en rekke styrende dokumenter og retningslinjer knyttet til vårt bærekraftsarbeid. AFRYs etiske retingslinjer (Code of Conduct) er en sammenstilling av regler og retningslinjer, og danner grunnlaget for alle våre aktiviteter. Disse gjelder for våre kunder, forretningspartnere, medarbeidere og andre interessenter. AFRY etiske retningslinjer gjelder for alle - både medarbeidere, ledere og AFRYs styremedlemmer.

AFRYs etiske retningslinjer beskriver AFRYs verdier og tilnærming til hvordan vi driver ansvarlig og etisk virksomhet. Den beskriver de generelle retningslinjene som ligger til grunn for våre aktiviteter og for våre relasjoner med kunder, forretningspartnere, medarbeidere og andre interessenter.

Hvis du ønsker å rapportere et brudd på våre etiske retningslinjer eller kriterier for samarbeidspartnere, kan du varsle dette via Listen Up som er selskapets varslingskanal.

Du finner våre styrende dokumenter her.

Implementering av åpenhetsloven i AFRY’s forretningsvirksomhet i Norge

Ny åpenhetslov trådte i kraft 1. juli 2022 og krever at større virksomheter utfører aktsomhetsvurderinger, jf. § 4, og redegjøre for aktsomhetsvurderingene, jf. § 5, innen 30. juni 2023.

Som en del av aktsomhetsvurderingene skal man, i samsvar med å kartlegge om det foreligger faktiske og/eller potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeid. Aktsomhetsvurderingene skal gjøres for egen virksomhet (tjenesteområder), leverandørkjeder og samarbeidspartnere.

Loven stiller videre krav til en offentliggjøring av en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene innen 30. juni (første gang i 2023), jf. § 5. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i AFRY Group Norway AS og datterselskaper sine nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

AFRY Group Norway AS har forankret åpenhetsloven i toppledelsen og i alle av virksomhetens overordnede styringsdokumenter, retningslinjer og veiledninger som gjenspeiler AFRY Group Norway AS sitt arbeid med å fremme menneskerettigheter.

Som del av virksomhetens aktsomhetsvurdering gjennomførte AFRY Group Norway AS i mars en kartlegging av utvalgte deler av virksomhetens tjenesteområder og utvalgte leverandører og samarbeidspartnere.  

Det ble ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som krever tiltak. Det ble identifisert potensielle negative konsekvenser hvor AFRY Group Norway AS arbeider med forebyggende tiltak gjennom fokus på kontinuerlig forbedring i forretningspraksis både i egen tjenesteleveranse og hos samarbeidspartnere og leverandører.

Spørsmål, interessentdialog og klager vedrørende åpenhetsloven og redegjørelsen kan sendes til:

AFRY: Apenhetsloven.AFRY@afry.com

Advansia: Apenhetsloven.Advansia@afry.com

 

Forside Åpenhetsloven
Computer document on desk

Styrende dokumenter og ledelsessystem