Hellevannetbrua AFRY Norge prosjekt

Dobbeltspor Vestfoldbanen Farriseidet–Porsgrunn

Prosjektet omfattet utbygging av 9 km nytt dobbeltspor for høyhastighetstog på parsellen Farriseidet-Porsgrunn, tidligere Telemark grense.

Strekningen er en del av ny Vestfoldbane mellom Larvik og Porsgrunn, og har bidratt til å redusere reisetiden mellom disse byene fra 34 til 12 minutter.

Prosjektet omfattet permanent omlegging av Fv. 2962 på 16 km. Fv. 2962 var åpen for trafikk i anleggsperioden. I prosjektet inngikk 25 konstruksjoner, herunder sju jernbanebruer, ni jernbane- og rømningsportaler og to viltkrysninger.

Tekniske komplekse utfordringer

Det var høyt fokus på forurensningsrisiko siden prosjektet befant seg nært Farrisvannet som er regionens drikkevannskilde. I tillegg er Hallevannet reservevannskilde og brua passerer over vannet.

Det var dypt til berg og det ble derfor lange peler på Paulertjønn bru, opp til 50m. Jernbanesporet i hele trasen ble fundamentert på fjell. Ellers var det stram framdrift på prosjekteringen.

Farriseidet AFRY Norge prosjekt
Hallevannet bru – fritt frambygg gjorde at man unngikk fundamenter i selve vannet (Foto: Terje Walle, Bane NOR)
Farriseidet AFRY Norge prosjekt 2
Hallevannet bru – ei bru som kommuniserer godt med sine omgivelser (Foto: Terje Walle, Bane NOR)

25 konstruksjoner

Av de 25 konstruksjonene som er inkludert på strekningen var Hallevannet bru den mest utfordrende. Hallevannet bru er Norges lengste fritt frambyggbru for høyhastighetsjernbane. Opprinnelig reguleringsplan hadde en linjeføring med løsninger for konstruksjoner som ga rom for optimalisering, både økonomisk og teknisk. Her foreslo AFRY å bygge fritt frambyggbru for å kunne bygge fundamenter på tørt land. Resultatet ble en bru med total lengde på 436 m og spennlengde på 167 m.

Andre konstruksjoner som kan trekkes fram er Paulertjønn bru, en forspent betongkassebru på 342 m. Den har ni spenn med lengder mellom 29 og 39 m. Solum bru er konstruksjonsmessig svært lik Paulertjønn bru, men noe kortere med total lengde på 160 m og spenn på rundt 40 m. Prosjektet inneholdt også en 3.7 km lang tunnel bygd for høyhastighetsjernbane med tre hjelpe-/ rømningstunneler.

Fakta

Kunde: BaneNOR
Oppdragstype: Reguleringsplan, Detaljplan, Byggeplan, Oppfølging i byggetid
År utført: 2009 – 2018
Fagområder: Oppdrags- og prosjekteringsledelse, Reguleringsplan (GPA), Underbygning, Veg, Konstruksjon, Landskapsarkitektur (GPA), Arkitektur (GPA), Overvann og VA, Føringsveier, Anleggsteknikk, Støy/akustikk, 3D-visualisering, SHA/HMS, Kostnadsberegninger.

Paulertjønn bru Norge
Paulertjønn bru – kort avstand mellom bane og veg krevde god koordinering mellom fagene
Anton Husøy - Director Transportation in Norway
Anton Husøy
Direktør Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.