E18 langangenrugtvedt grenlandsbrua 3d bildetekst grenlandsbru nye veier

E18 Langangen – Rugtvedt

Et av Norges største samferdselsprosjekt

Nye Veier er godt i gang med utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn og Bamble i Vestfold og Telemark fylke. En av strekningene som inngår i denne etappen er Rugtvedt-Langangen. Strekningen er viktig for å få en sammenhengende firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand, og beskrives som kompleks med både store brukonstruksjoner og tunneler.

Bidrar til å flette sammen flere bo- og arbeidsmarkedsregioner

Prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen inngår i utbyggingen av E18 med mål om å bygge en 4-felts vei mellom Oslo og Kristiansand. Utbyggingen må ses i sammenheng med at flere tunge industrikonsentrasjoner i området er avhengig av effektiv godstransport.

I tillegg skal veiutbyggingen bidra til å sikre flere sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner ved å skape bedre forbindelser både internt i regionen, men også eksternt til andre regioner, som eksempelvis hovedstadsregionen.

E18 bro

17 km lang strekning med brukonstruksjoner og tunneler

Rugtvedt-Langangen er det første delprosjektet på strekningen Langangen – Dørdal. Strekningen er på om lag 17 km lang, og omfatter blant annet byggingen av 8,3 kilometer ny tunnel, og oppgradering av tre kilometer tunnel.

En viktig del av prosjektet er også byggingen av en ny Grenlandsbru, som i likhet med eksisterende bru blir rundt 600 meter lang og får en tårnhøyde på omtrent 149 meter. Ifølge Nye Veier er det lagt til grunn at det vil være en fartsgrense på 110 km/t på hele strekningen når den står ferdig.

Det er den franske entreprenøren Eiffage som er totalentreprenør for Nye Veier-utbyggingen. E18 Langangen-Rugtvedt er Eiffage’s første prosjekt i Norge og de har valgt AFRY som samarbeidspartner i sin inntreden på det norske markedet. AFRY har så langt ansvaret for detaljprosjektering i totalentreprise for parsell 1 og 3. For parsell 2 har vi levert reguleringsplan og mengdebeskrivelse samt startet på deler av detaljprosjekteringen. Etter planen skal strekningen åpnes for trafikk i 2025.

Langangen

AFRY er også tungt inne i designet av de to nye tvillingbruene over Langangsfjord, hvor hver bru er 400 meter, med 50 meter høye søyler. Bruene designes modellbasert på det høyeste BIM nivået iht. standardene.

AFRY har også samhandlet tett med Eiffage for å finne de beste løsningene for utførelsen av prosjektet, og spesielt funnet smarte måter å optimalisere veglinjene for å redusere inngrep i naturen.

E18 langangenrugtvedt grenlandsbrua 3d bildetekst grenlandsbru nye veier

CEEQUAL miljøsertifisert veiprosjekt

Hele prosjektet leveres på en fulldigitalisert plattform som effektiviserer samhandlingen mellom de ulike aktørene. I tillegg er dette AFRYs første CEEQUAL miljøsertifiserte veiprosjektet som leveres for Nye Veier. CEEQUAL er en sertifiseringsverktøy for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, og eies av det britiske forskningsinstituttet BRE (Building Reasearch Establishment). Disse eier også BREEAM, som er en anerkjent miljøsertifiseringsordning for bygg.

Anton Husøy - Director Transportation in Norway
Anton Husøy
Direktør Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.