Sluppen Trondheim

E6 Sluppen

Utvidelsen av E6 ved Sluppenkrysset gir nytt og sikkert kjøremønster inn og ut av Trondheim 

E6 Sluppen omtales som den tyngst belastede veistrekningen i Trondheim, med over 47.500 passerende kjøretøy i døgnet. Nå blir strekningen oppgradert og utvidet med mål om å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet, sikre en god gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.

Sørgående- og nordgående ramper på E6 inn mot Trondheim bestod tidligere av kun ett felt i hver retning. Dette førte til lange køer og frustrasjon hos bilistene, noe som igjen ga fremkommelighets- og trafikksikkerhetsutfordringer. E6 rampene har nå blitt bygget om til to felt i hver retning, noe som har gitt et sikrere kjøremønster i Sluppenkrysset. Dette har igjen redusert køproblematikken.  

Ny gang- og sykkelvei under rampen på europaveien

I tillegg til utvidelsen av E6 rampene, består prosjektet av en ny gang- og sykkelvei under europaveien. Den nye gang- og sykkelveien ligger imidlertid innenfor området til et nedlagt avfallsdeponi i Fredlydalen. Gravingen i veianlegget har derfor kommet i berøring med randsonen av deponiet, og blir påvirket av deponigass.  

På grunn av at deler av konstruksjonen er i berøring til en tidligere søppelfylling har vi involvert miljøressurser som har gjort undersøkelser, utredninger og oppfølging på byggeplassen. Undersøkelsene har særlig gått på klassifisering av deponimasser og tiltak mot lekkasje av metangass som stiger opp fra fyllingen.

Et samfunnsnyttig prosjekt

AFRY har ansvaret for prosjekteringen av rampeutvidelsen på E6 og gang- og sykkelveien som ligger under rampen på europaveien. AFRY har vært involvert i prosjektet i 1 ½ år, og bistår med rådgivning innen både veifag og konstruksjon, VA, elektro og geoteknikk samt miljø.  

Prosjektet er delt inn i to delentrepriser, hvor den første entreprisen er tilnærmet ferdig. Denne entreprisen har først og fremst inkludert ny sykkelveg med fortau, breddeutvidelse av E6, og bygging av en prefabrikkert kulvert under europaveien.

Nå er det oppstart på neste delentreprise, som inkluderer byggingen av en ny kulvert under innfarten inn mot Trondheim, med bussholdeplasser og forlengelse av sykkelvegsystemet bygget i første byggetrinn.

Fakta

Oppdragsgiver: Trondheim kommune  
Sted: Trondheim
Omfang: Rampeutvidelsen på E6 og gang- og sykkelveien
Våre leveranser: Prosjektering, rådgivning innen veifag og konstruksjon, VA og elektro og miljø

Frode Wiggen - Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge
Frode Wiggen
Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Frode Wiggen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.