Jotun

Jotun

Jotun har ett av verdens ledende forskningsmiljøer innen bunnstoff for skip og rusthindrende og dekorativ maling. Utbyggingen av nytt forskningssenter og hovedkontor på Gimle i Sandefjord skal legge til rette for at denne posisjonen styrkes ytterliggere. Gimle skal fremstå som et hovedkontor for fremtidens Jotun, og skal reflektere selskapets arnested og historie, langsiktighet, verdisyn, videre utvikling og fremtidens behov.

Styret og bedriftsforsamlingen i Jotun A/S besluttet i 2015 å investere 1.115 millioner kroner i nytt forskningssenter og hovedkontor for konsernet på Gimle i Sandefjord. Dette er Jotuns største investering noensinne. Totalt areal blir på cirka 34 200 m2, hvorav en stor del er satt av til avdeling for forskning og utvikling (FoU).

FoU er viktige bærebjelker i arbeidet for å opprettholde og styrke Jotuns markedsposisjon, både lokalt og globalt. Det nye forskningssenteret skal totalt romme ca. 650 ansatte. Utbyggingen skal sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling og fremtidig vekst.

Positive ringvirkninger for lokalt næringsliv

I tillegg til det nye forskningssenter skal hovedkontoret romme både konferanse- og møtesenter, bibliotek, bedriftsmuseum og auditorium. Utover dette vil kontoret bestå av resepsjon, parkering, sykkelparkering, kantine og tilhørende utearealer. Ambisjonen er å skap et hovedkontor som skal være et godt arbeidssted, som styrker Jotuns identitet og attraktivitet blant arbeidstakere.

Byggeprosjektet omtales som omfattende, og har som mål å skape positive ringvirkninger for det lokale næringslivet i Sandefjord. Det har derfor vært viktig at utbyggingen harmonere med både området og naturen rundt, og at det skal fremstå som en positiv referanse i byen.

Miljøsertifisert etter BREEAM-NOR

Det nye forskningssenteret og hovedkontoret skal miljøsertifiseres i henhold til standarder satt av BREEAM-NOR. Dette er den norske tilpasningen av Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger (BREEAM). BREEAM-NOR sikrer nytenkning i planlegging og bygging, for å ivareta miljø og bærekraft.

Ansvarlig for koordinering og kvalitetssikring

I forbindelse med byggingen av Jotuns nye hovedkontor har AFRY vært byggherrens ITB-koordinator. Det innebærer at selskapet har vært ansvarlige for å koordinere og kvalitetssikre dokumentasjonen og løsningene til de enkelte tekniske entreprenørene. Konkret har AFRY hatt ansvar for kontroll av utførelse/mekanisk ferdigstillelse for 6 hovedfordelinger og over 50 underfordelinger for alminnelig forbruk, driftstekniske installasjoner (automatikkfordelinger) og virksomhet.

Utover dette har AFRY deltatt aktivt i anleggsledelsen sammen med både anleggsleder og planlegger. Selskapet har blant annet bistått byggherre med implementering av nyinnkjøpte prosessanlegg, og flytting av eksisterende prosessanlegg relatert til den nye FoU-avdelingen.

Fakta

Oppdragsgiver: Jotun
Tidsrom: 2017-2020
Sted: Sandefjord
Omfang: Totalt 34 200 m2
Våre leveranser: ITB-koordinator og kontroll av utførelse elektrotekniske anlegg. Bistått med igangkjøring, funksjonstester og integrerte tester av tekniske systemer. Koordinert teknisk dokumentasjon (FDV), samt utarbeidelse og gjennomføring av opplæringsprogram for brukere og driftsavdeling.

Roy Andersen - Head of Buildings, Sandefjord
Roy Andersen
Avdelingsleder Sandefjord, Buildings

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Roy Andersen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.