Kolbotn omsorgsboliger Norway

Kolbotn omsorgsboliger

Bygningsmassen samler 72 omsorgsboliger, kontorer for hjemmetjenesten, dagsenter for eldre og spesialavdeling tilrettelagt for demente i en moderne bygning i tråd med byggherrens visjoner.  

AFRY og Gottlieb Paludan Architects har levert alt fra mulighetsstudie til detaljprosjekt og fulgt opp prosjekteringen gjennom byggefasen.  

Advansia har levert komplett flerfaglig byggeledelse og bistått byggherren i hele gjennomføringsfasen.

Årets Helsebygg 2019

Prisen ble delt ut på Nohrcons konferanse Fremtidens omsorgsbolig og sykehjem, torsdag 28. november. Dette skriver juryen om Kolbotn omsorgsboliger: "Korridorutformingen er noe utradisjonell og synes å kunne gi beboerne gode oppholdsarealer. Sammen med gjennomtenkt materialbruk, gir dette prosjektet et fint hjemlig preg. Fasaden er innbydende og ikke institusjonspreget. Gjennomgangsmuligheten i bygget er positivt og åpner huset opp for nærmiljøet."

Et bra sted å bo

Bygningen er inspirert av hytter og paviljonger mer enn et tradisjonelt boligkompleks. Eksponert massivtre skaper et hjemmekoselig preg. Korridorene på hvert etasjeplan er utformet med møteplasser og romslighet som gir beboere mulighet å «gå tur» og møtes innendørs. Det er en takterrasse som fremstår som en utkikksplattform for beboerne og besøkende. I avdelingen for demente er det en vinterhage for å gi beboerne en tettere tilknytning til naturen.  

Lokalt møtested

Bygningen er tenkt å være et lokalt møtested og koblingen til nabolaget er viktig. På østsiden av bygningen er det derfor anlagt et offentlig torg i forbindelse med kaféarealet. Det er også laget en passasje gjennom bygget som knytter torget og atkomstveien sammen. Denne gjennomgangen åpner opp for gående og forbipasserende som for eksempel er på vei til eller fra skolen, og ivaretar samtidig hovedinngangene til dagaktivitetssenter mot syd og boligvestibyle og base for hjemmetjenesten mot nord.  

For øvrig er det bygget gode utearealer, gangveier og møteplasser som folk får lyst til å bruke.

Passivhus og massivtre

Bygningen er et passivhus og det er det første bygget i Norge av sitt slag som oppføres med eksponert bæresystem i massivtre. Fasadene er utført i tre og de ulike vinklene og variasjonen i bygningen gjør at lysforholdene blir varierte og optimale, både for innvendige og utvendige oppholdsarealer.

Utfordrende byggetomt

Byggetomten er langstrakt og går langs en bratt fjellskjæring opp til Ingieråsen og eksisterende blokkbebyggelse. Under tomten ligger en tunnel for fylkesvei 127. Nybygget er tilpasset traseen til denne tunnelen og ligger på et punkt ikke mer enn 1-2 meter fra denne. Prosjekteringen har måttet ta til og vurdert både geotekniske, akustiske og strukturelle problemstillinger i forbindelse med denne tunnelen. Det har også vært stort behov for nye omsorgsboliger i kommunen og det har vært et klart mål å få etablert så mange boenheter som mulig.

I samarbeid med Oppegård kommune har prosjekteringsgruppen klart å utnytte en utfordrende, men sentral tomt for å skape en optimal situasjon der omsorgsboligene ligger så tett på Kolbotn sentrum at beboerne kan komme seg dit på universelt utformede gangvei, bygget gir et godt dagsenter tilbud til de eldre i området og det har samtidig blitt plass til et maksimalt antall boenheter.

Fakta

Oppdragsgiver: Oppegård kommune
Entreprenør: AF-gruppen AS
Omfang: Totalt 10 000m2
Tidsrom: 2015-2020 (byggeår 2017-2020)
Våre leveranser: Prosjektering, plan, arkitektur og byggeledelse