Oslo  Storbylegevakt

Oslo Storbylegevakt

På gamle Aker Sykehus sin tomt, utvikler og planlegger Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF og AFRY ved Advansia kommunes nye storbylegevakt.

Dagens hovedlegevakt i Oslo har for liten kapasitet til å dekke nåværende og fremtidig forventet aktivitet, samt at deler av bygningsmassen er i svært dårlig forfatning.

Oslo storbyvakt skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Som prosjektleder er Advansia ansvarlige for at det bygges en ny storbylegevakt i Oslo kommune som skal tilby tjenester med høy medisinsk kvalitet, gi rask og effektiv ivaretakelse av pasientenes behov, sikre tilstrekkelig kapasitet for legevakttjenestene og være lett tilgjengelig for brukerne.

Nøkkeltall

Storbylegevakten planlegges med 24 senger på observasjonspost og 15 senger på 5-døgnpost, i tillegg til syv operasjonsstuer og 14 oppvåkingsplasser, ni triagerom, ti samtalerom og ca 100 undersøkelse/behandlingsplasser samt åtte radiologiske diagnostikkrom.

En andel av akutt syke ankommende pasienter kommer med ambulanse, og det planlegges med en kapasitet på minimum seks ambulanser samtidig.

Den medisinske virksomheten er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Helseetaten i Oslo kommune. Oslo universitetssykehus vil leie over halvparten av arealene i det nye bygget.

Samspillsprosjekt

Prosjektet gjennomføres med en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør. Kontraheringen av entreprenør er gjennomført med stor vekt på tilbudt team, erfaring og oppgaveforståelse. Det er gjennomført gode og grundige intervjuer av tilbudte team og personer, i tett samarbeid med HR i Advansia. Kostnad for gjennomføring (laveste tilbudt entreprisekostnad) har ikke vært en del av konkurransen.

Konkurransen hadde god deltagelse og ble gjennomført høsten 2018. Samspillsfasen (NS8401) varte frem til signering av totalentreprise (NS8407), Skanska Norge signerte kontrakt med Omsorgsbygg 11.1.19 og prosjektet er nå under gjennomføring.

Det gode samarbeidet med Omsorgsbygg Oslo KF har vært et av suksesskriteriene for en effektiv og god konkurransegjennomføring.

Ambisjonen er å spare 100 millioner kroner og gjennomføre prosjektet uten konflikter.

Fremdrift og omfang

Forprosjekt del 1 var ferdig 1. september 2018. Reguleringsplanen ble vedtatt før sommeren 2019 og i slutten av august samme år var det rivestart på tomten. Politisk finansieringsvedtak planlegges i oktober/november 2019.

Hovedprosjektet består av storbylegevakten på ca 26.000 m2, og et underjordisk P-hus på ca 4.400 m2. I tillegg skal interne veier utvides og det skal etableres et gatetun og et torg. Dagens innkjøring til Aker sykehusområde fra Riksvei 4, som ligger nord for rondellen, skal flyttes syd for rondellen.

Utgraving av tomt skal starte i januar 2020, og storbylegevakten planlegges å være i full operativ prøvedrift på nyåret i 2023.

Fakta

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: ca 3.200 MNOK (P85)
Omfang: 26 000 m2 BRA, 4.400 m2 P-hus under bakken
Tidsrom: 2017 - 2023
Miljø: Passivhus, BREEAM Excellent
Sted: Aker Sykehus, Oslo
Våre leveranser: Prosjektledelse, planlegging, programmering, prosjekteringsledelse, økonomistyring