silva green fuel

Silva Green Fuel

Nytt demonstrasjonsanlegg for produksjon av biodrivstoff skal bidra til å redusere CO2-utslippet i transportsektoren

Silva Green Fuel utvikler og tester en verdensledende teknologi for fremstilling av andregenerasjons biodrivstoff basert på reststoff fra skogen og treforedling. Grener og topper fra trær blir gjort om til biodrivstoff, som skal erstatte fossilt drivstoff. Målet er å redusere CO2-utslippet i transportsektoren.

Sammen med elektrifisering og bruk av hydrogen kan andregenerasjons biodrivstoff gi et raskere grønt skifte i transportsektoren. I motsetning til fossilt drivstoff inngår nemlig biodrivstoff i det naturlige kretsløpet. Av den grunn tilfører ikke biodrivstoffet atmosfæren ny CO2 slik fossilt drivstoff gjør.

Avansert, andregenerasjons biodrivstoff kalles ofte "fremtidens biodrivstoff". Det kan fremstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om å bruke avansert biodrivstoff i transportsektoren. For 2020 var målet 20 prosent.

Unik teknologi som ikke har vært testet før

Silva Green Fuel ble opprettet i 2015 av Statkraft og Sveriges største skogeierforening Södra. Målet er å etablere fremtidig produksjon av avansert biodrivstoff som kan bidra til å redusere CO2-utslippet i transportsektoren.

Silva Green Fuel besluttet i desember 2017 å bygge et demonstrasjonsanlegg på Tofte i Hurum kommune for produksjon av biodrivstoff. Dette er verdens første store demonstrasjonsanlegg for andregenerasjons biodrivstoff. Silva Green Fuel har vurdert en rekke teknologier, men den som brukes i demonstrasjonsanlegget er helt unik og har aldri blitt testet før. Demonstrasjonsanlegget stod ferdig sommeren 2021. Neste steg er å teste teknologien og gjøre en vurdering på fullskalaproduksjon.

Kan redusere utslipp med 250 000 tonn i året

Men hvorfor bygge et demonstrasjonsanlegg før man bygger det faktiske anlegget? Demonstrasjonsanlegget skal i første omgang verifisere teknologien som omdanner det organiske materialet til biodrivstoff. Formålet med anlegget er derfor å teste teknologien før man eventuelt beslutter å bygge større kommersielle anlegg. Silva Green Fuel viser til at et fullskala anlegg vil ha kapasitet til å produsere minimum 100 millioner liter biodrivstoff i året. Det kan bidra til å redusere norske klimagassutslipp med om lag 250 000 tonn i året.

Aktivt involvert i forprosjekt og detaljprosjektering

AFRY har bred kompetanse på utvikling av avansert biodrivstoff og har etablert en sterk posisjon innen industri i Norge. Selskapet har vært aktivt involvert i byggingen av demonstrasjonsanlegget på Tofte, både i forbindelse med forprosjektering og detaljprosjekteringen av anlegget. AFRY har levert rådgiver- og designtjenester innen blant annet prosesstekniske løsninger, mekanisk, bygg, elektro & instrument, brann og geoteknikk.

Fakta

Oppdragsgiver: Silva Green Fuel AS
Tidsrom: 2017-2021
Sted: Tofte, Hurum kommune
Omfang: Prosjektering av demonstrasjonsanlegg for andregenerasjons biodrivstoff
Våre leveranser: Forprosjektering og detaljprosjekteringen, herunder rådgiver- og designtjenester innen prosesstekniske løsninger, mekanisk, bygg, elektro & instrument, brann og geoteknikk.