Gevinstrealisering

Man consulting others about plans with post-it note

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er krevende, men mulig 

Private og offentlige virksomheter investerer betydelige innsats og beløp i digital omstilling. Erfaringen er at mange av prosjektene ikke møter etablerte forventninger til gevinst eller mål. Erfaringsmessig er gevinstrealisering krevende. Men sannsynligheten for å lykkes med å realisere påviselige gevinster øker betraktelig ved å legge et målrettet og planmessig arbeid til grunn. 

Våre prosjektledere og rådgivere har erfaring med gevinstrealisering fra store digitale omstillings-prosjekter. Vi legger stor vekt på at arbeidet og fokus på gevinstrealisering starter tidlig i prosjektet. Den vedvarer i og utover prosjektets levetid og fram til faktiske gevinster kan påvises. Vi har spisskompetanse innen sentrale områder som gevinst- og kostnadsanalyse, endringsanalyse og -strategi, gevinstrealiseringsplan og gjennomføring.