Sewage farm. Static aerial photo looking down onto the clarifying tanks and green grass.

Nowy sposób utylizacji osadów z przemysłu drzewnego

Zgodnie z długoterminowymi celami Uni Europejskiej, ponowne wykorzystanie lub poddanie recyklingowi jest ważniejsze od odzyskiwania energii. Dążenia środowiskowe i polityczne mają na celu ponowne wykorzystanie lub recykling przemysłowych produktów ubocznych. Zaostrzanie ograniczeń środowiskowych wymusza na branży działania w kierunku nowych rozwiązań.

Celulozownie i papiernie zwykle oczyszczają ścieki w oczyszczalni ścieków, która składa się z procesów oczyszczania osadu wstępnego i wtórnego. Podczas wstępnego oczyszczania, ścieki są przetwarzane mechanicznie poprzez usuwanie włókien i zawieszonych ciał stałych. Ciała stałe osadzają się w odstojniku, tworząc w ten sposób osad wstępny. Proces oczyszczania jest kontynuowany poprzez wtórne oczyszczanie, w którym materia organiczna jest usuwana metodami biologicznymi. Zazwyczaj stosowaną metodą biologiczną jest proces z czynnym osadem, w którym drobnoustroje utleniają materię organiczną do biomasy, dwutlenku węgla i wody. W wyniku tego powstaje osad biologiczny, zwany także osadem wtórnym.

Obecnie utylizacja osadów z przemysłu drzewnego odbywa się głównie poprzez spalanie w kotle na korę, a osadów biologicznych w kotle regeneracyjnym. W niektórych przypadkach osady mogą nadal trafiać na wysypisko, mimo że składowanie odpadów zawierających ponad 10% całkowitego węgla organicznego, zgodnie z fińską ustawą o odpadach, jest zabronione w Finlandii, a także w niektórych innych krajach. Dodatkowo, w wielu krajach odpady wysyłane na wysypiska zostały opodatkowane. Kwestie te wyraźnie pokazują, że składowanie powinno być stosowane jako ostateczna opcja.

Wykorzystanie cennych komponentów jest możliwe

Osady z przemysłu drzewnego zawierają cenne składniki, takie jak azot i materia organiczna, które traci się podczas spalania. Te cenne składniki należy odzyskiwać oraz utylizować w sposób ekonomiczny i ekologiczny.

Lepsza wydajność materiałowa pomaga tworzyć zrównoważone produkty i nowe działalności z odpadów. Powinniśmy przestać mówić o utylizacji osadów jako odpadu, a zamiast tego zacząć mówić o potencjale utylizacji osadów.

Problemy z obecnymi metodami utylizacji

Spalanie w kotle na korę i składowanie odpadów są nadal najpopularniejszymi metodami utylizacji. Spalanie wilgotnego materiału zwiększa objętość spalin w kotle. Ponadto całkowite wytwarzanie pary zmniejsza się, gdy spada wartość opałowa zużytego paliwa.

Spalanie osadów biologicznych w kotle regeneracyjnym zwiększa również kumulację elementów nieprocesowych w cyklu odzysku chemicznego celulozowni, co może powodować wzrost kosztów eksploatacji w wyniku korozji i powstawania nalotu na powierzchniach urządzeń. Ponadto spalanie osadów biologicznych przyczynia się do emisji substancji do powietrza.

Składowanie materiałów organicznych powoduje emisję metanu i toksycznej siarki, a także może zwiększyć ładunek substancji biogennych w wodzie spływowej i odciekach. Innymi wadami składowania są zapachy, wabienie owadów i zapotrzebowanie na duże powierzchnie.

5 kroków oceniających alternatywne sposoby utylizacji osadu

Każda papiernia jest inna, tak jak wytwarzane przez nią osady. Aby zrozumieć możliwe perspektywy wykorzystania osadów, należy przeprowadzić analizę ich wykorzystania. Dobra ocena możliwych sposobów postępowania z osadami i ich utylizacji składa się z pięciu kroków:

1. Skład osadu i zawartość suchej masy mają duży wpływ na wybór odpowiednich metod lub zastosowania, dlatego osad musi zostać poddany analizie.

2. Prawodawstwo określa granice odpowiednich metod. Konieczne jest wyjaśnienie przepisów dotyczących usuwania i możliwych zastosowań końcowych, takich jak nawozy lub energia odnawialna. Ponadto należy przestrzegać norm środowiskowych IFC.

3. Ocena podmiotów lokalnych w pobliżu fabryki w celu wyjaśnienia, czy można znaleźć wspólne synergie w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejnym krokiem jest wybranie najbardziej odpowiedniej metody podwyższenia wartości osadów. Możliwe metody mogą obejmować np. suszenie termiczne, rozkład beztlenowy lub hydrotermalną karbonizację.

4. Obliczenia wykonalności są wykonywane dla najbardziej obiecujących metod i zastosowań. W badaniu można również uwzględnić ocenę ekologiczną (ślad węglowy, LCA).

5. Analiza rynku obejmuje następujące zagadnienia: ocenę wielkości rynku, osiągalny udział w rynku, oszacowanie ceny oraz ewentualnych przeszkód rynkowych i gotowości konsumentów.

Nasze wartości

Nasi eksperci mogą wspierać klientów na kilka sposobów - dostarczając niezależnych opinii i analiz dotyczących wykorzystania osadów. Obszerne i obiektywne przeglądy składników osadów otwierają nowe alternatywy utylizacji, które zapewniają lepszą użyteczność i niższe koszty eksploatacji. Kiedy osady zostają przekształcone z odpadu w surowiec nadający się do recyklingu, zwiększona opłacalność wiąże się ze zmniejszeniem śladu środowiskowego.

Artykuł przygotowany przez: Martę Bieńkowską i Krzysztofa Lalka
na podstawie artykułu znajdującego się TUTAJ

Woman typing on a laptop

O TYM SIĘ PISZE