Aerial view of Oslo city in the evening

ÅF Infrastructure Polska sp. z o.o.

30 marca 2023 r.

Połączenie spółki AFRY Poland sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką AF Infrastructure Polska sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) spółki:

AFRY Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150659, NIP: 7290009058, REGON: 470747893, kapitał zakładowy: 90.000,00 złotych

oraz

AF Infrastructure Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751808, NIP: 7792497214, REGON: 381508424, kapitał zakładowy: 535.000,00 złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych https://afry.com/pl-pl/o-nas/afry-w-polsce i https://afry.com/pl-pl/o-nas/af-infrastructure-polska-sp-z-oo do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 30 marca 2023 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

30 March 2023

Merger of AFRY Poland sp. z o.o. (as the Acquiring Company) with AF Infrastructure Polska sp. z o.o. (as the Acquired Company).

Acting pursuant to Article 500 § 21 of the Act of 15 September 2000 - Code of Commercial Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 1467) the companies:

AFRY Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquiring Company) with its registered office in Łódź, address: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000150659, tax identification number (NIP): 7290009058, statistical number (REGON): 470747893, share capital: PLN 90,000.00

and

AF Infrastructure Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquired Company) with its registered office in Poznań, address: ul. 28 czerwca 1956 r. no. 406, 61-441 Poznań, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000751808, tax identification number (NIP): 7792497214, statistical number (REGON): 381508424, share capital: PLN 535,000.00,

make the Merger Plan available free of charge on the websites https://afry.com/pl-pl/o-nas/afry-w-polsce and https://afry.com/pl-pl/o-nas/af-infrastructure-polska-sp-z-oo do publicznej to the public, from 30 March 2023, continuously until the date of filing of the application for registration of the merger of the companies.

The Merger Plan is available below for free download: