Ship in a harbour, containers and cranes at the background

Poyry Infra

Połączenie spółki AFRY Poland sp. z o.o.
ze spółką ”Poyry Infra” sp. z o.o.

30 września 2022 r.

Połączenie spółki AFRY Poland sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ”Poyry Infra” sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) spółki:

AFRY Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150659, NIP: 7290009058, REGON: 470747893, kapitał zakładowy: 90.000,00 złotych

oraz

”Poyry Infra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Stefana Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068184, NIP: 6761025761, REGON: 350867268, kapitał zakładowy: 500.000,00 złotych, udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych https://afry.com/pl-pl/o-nas/afry-w-polsce i https://afry.com/pl-pl/o-nas/poyry-infra do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 30 września 2022 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.
Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

- - -

30 September 2022
Merger of AFRY Poland sp. z o.o. (as the Acquiring Company) with “Poyry Infra” sp. z o.o. (as the Acquired Company).

Acting pursuant to Article 500 § 21 of the Act of 15 September 2000 - Code of Commercial Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 1467) the companies:

AFRY Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquiring Company) with its registered office in Łódź, address: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000150659, tax identification number (NIP): 7290009058, statistical number (REGON): 470747893, share capital: PLN 90,000.00

and

”Poyry Infra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquired Company) with its registered office in Łódź, address: ul. Stefana Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000068184, tax identification number (NIP): 6761025761, statistical number (REGON): 350867268, share capital: PLN 500,000.00, make the Merger Plan available free of charge on the websites https://afry.com/pl-pl/o-nas/afry-w-polsce and https://afry.com/pl-pl/o-nas/poyry-infra to the public, from 30 September 2022, continuously until the date of filing of the application for registration of the merger of the companies.

The Merger Plan is available below for free download: