Corporate Governance

Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 kommer hållas klockan 16.00 tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Anmälningsformulär för privatpersoner: https://anmalan.vpc.se/afryAGM/

Särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av viruset COVID-19

Den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att med säkerhet bedöma. Vid tiden för utfärdandet av denna kallelse bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av viruset är mycket hög. Rekommendationerna från myndigheten för att begränsa risken för generell smittspridning är bland annat att undvika stora folksamlingar och trängsel. Om man inte kan undvika folksamling så bör tiden som spenderas i en folksamling minimeras. ÅF Pöyry värnar om bolagets aktieägare liksom deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. Styrelsen har därför beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämmande den 28 april 2020.

Arrangemangen vid årsstämman kommer att förändras på följande sätt.

  • Aktieägare kommer att kunna följa en direktsänd webbsändning av årsstämman under förutsättning att stämman godkänner förfarandet. För att ta del av webbsändningen, vänligen kontakta oss vi e-mail agm@afry.com eller per telefon +46 (0)10 505 00 00.
  • Ingen förtäring av mat eller dryck tillhandahålls i samband med stämman.
  • Tiden för inregistrering är kl. 15.30. Vänligen notera att köbildning och trängsel vid inskrivningen ökar om flertalet deltagare kommer precis innan stämmans öppnande.
  • På grund av rådande omständigheter kommer VD Jonas Gustavsson och styrelseordföranden Anders Narvinger inte vara på plats.
  • Bolagets VD-anförande spelas in i förväg och publiceras på bolagets webbplats  i anslutning till stämman. De aktieägare som har frågor till bolagets VD uppmanas att skicka sådana frågor i förväg till agm@afry.com.
  • Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas.
  • Stämman kommer att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset, som tillhör en riskgrupp, som nyligen vistats i riskområde eller i direkt närhet till smittade personer, eller som känner sig sjuka/uppvisar symptom på smitta, uppmanas aktieägarna att noga överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället delta via ombud.

För det fall att annan lokal än bolagets huvudkontor bedöms som mer lämplig ur ett riskminimeringsperspektiv kan stämmolokal komma att ändras närmare stämmodagen.

ÅF Pöyry AB följer utvecklingen av utbrottet noga och kommer vid behov att uppdatera informationen och vidta ytterligare åtgärder rörande årsstämman på denna webbplats.

Årsstämma 2019

ÅF Pöyry AB höll årsstämma klockan 16.00 onsdagen den 15 maj 2019 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Extrastämma 16 januari 2019

ÅF AB höll en extrastämma klockan 16.00 onsdagen den 16 januari 2019 (inte den 10 januari som tidigare meddelats)  på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Årsstämma 2018

ÅF AB:s årsstämma har hållits onsdagen den 25 april 2018 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 har hållits kl 16:00 den 25 april 2017 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 har hållits kl 16:00 den 27 april 2016 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 hölls måndagen den 5 maj på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2013

Årsstämma 2013 hölls på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna, fredagen den 26 april.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅF Pöyrys aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅF Pöyrys bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅF Pöyrys webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.

[Return to top]

Person touching digital screen

Finansiella rapporter

E6 Lighting Tomasz Majewski

Bolagsordning