Vad gör en landskapsarkitekt?

Hon ritar framtidens järnväg i norr.

Kraven på teknik och utformning är extremt höga för den som vill bygga framtidens järnväg. Något som inspirerar landskapsarkitekten Young-A Kang på AFRY i arbetet med Norrbotniabanan.  

Young-A Kang standing with her arms folded.

- Utmaningen är att ta vara på de givna naturförutsättningar och förena dem med de tekniska krav som en modern järnväg ställer, säger hon.

Trots att Young-A Kang, senior landskapsarkitekt på AFRY Infrastructure, har tjugotre år i yrket får hon fortfarande ofta frågan om vad en landskapsarkitekt egentligen gör. Svaret är i grund och botten enkelt.

Hon ägnar sig åt att gestalta framtidens samhällen. Genom att kombinera teknik och naturvetenskap med form får hon dem att bli funktionella, hållbara och vackra. Arbetsfältet är brett. En landskapsarkitekt rör sig omväxlande i den stora och lilla skalan, ända ner på detaljnivå.

- Det kan handla om allt från projektering och gestaltning av lekplatser, parker och torg till stora stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt, säger Young-A Kang.

Just nu arbetar hon med Norrbotniabanan, ett mångmiljardprojekt som ställer extremt höga krav på såväl teknik som utformning då den kommer att påverka näringsliv och människor i hela Norrland.  

Banan ska gå mellan Umeå och Luleå, en helt ny sträckning på 27 mil, och koppla samman Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Bygget kommer att märkas i hela regionen, inte minst genom de förändringar av landskapet som det medför. Och det är här Young-A Kang kommer in.

- Jag jobbar just nu med landskapsanalyser och sen tar vi fram ett gestaltningsprogram. Landskapsanalysen är en del av linjestudierna, ett arbete att analysera en bred korridor ned till en optimal linje.

Nu handlar det om att lägga alla pusselbitar på bordet, vända och vrida på dem. Analysera vilka förutsättningar som råder här gällande natur, kultur och geologi och hur marken används i dag, till exempel skogsbruk, jordbruk, industri eller rennäring.

Ett järnvägsprojekt är mer utmanande än ett vanligt vägprojekt. Ett tåg ska kunna gå fort, så järnvägen behöver vara så rak som möjligt i både höjdled och sidled.

Tidigare lät man ofta tekniken vara styrande i stora infrastrukturprojekt. Landskapsarkitekterna kom in sent, och möjligheten att påverka helheten var små.

– Ofta fanns det bara en liten ruta kvar för att plantera blomsterrabatter. Genom att vara med från början kan vi vinna både miljötänket och det mänskliga perspektivet och få en bra teknisk lösning, säger hon.

Det är också ett av skälen till varför Young A Kang valde att börja arbeta som landskapsarkitekt på AFRY.

Norrbotniabanan from the sky.

- Här finns alla kompetenser samlade under ett och samma tak. Ofta ger det ett bättre slutresultat. Och att göra våra städer mer hållbara och mer humana, det är det jag brinner för, säger hon.

Man and Woman beside power plant in Stockholm

Intresserad av att jobba på AFRY?