Gapminder

Energikartläggning stora företag - EKL

Lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan.

Lagen kräver att större företag gör en energikartläggning (EKL) av sin verksamhet. AFRYs certifierade energikartläggare kan med sin kunskap om lagen, kompetens inom energianvändning och digitalisering stötta i kartläggningsarbetet och ge lönsamma förslag på åtgärder.

Vi stöttar och hjälper våra kunder med kartläggningen och tar fram förslag på åtgärder som leder till lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan. Om våra kunder behöver ytterligare stöd kan vi även ta ansvar för hela processer samt rapportering till Energimyndigheten.

EKL år 2020 till 2023

I det fortsatta arbetet och under nuvarande energikartläggningsperiod som gäller för åren 2020 till 2023, ska varje företag utvärdera de åtgärder som har implementerats. Utvärderingen ska sedan tillsammans med en ny övergripande kartläggning av företagets verksamhet, lokaler och transporter rapporteras in till Energimyndigheten senast under maj månad 2021.

Energidirektiv från EU

Enligt EU:s energidirektiv och Lag om energikartläggning av stora företag (2014:266) måste samtliga stora företag genomföra en energikartläggning. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner Euro. Målet med direktivet är att minska energianvändningen i Europa.

Hållbara företag

Syftet med en energikartläggning av verksamheten är att identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som minskar energianvändningen. Arbetet med energikartläggningen resulterar i många fall i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar.

Certifierade energikartläggare

Alla våra energikartläggare är certifierade och vi har erfarenhet från energisamarbeten med många av våra kunder inom bygg- och fastighetsbranschen men också även kunder verksamma inom tillverkningsindustrin.

Vår styrka i kartläggningsarbetet är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många andra områden utöver energieffektivisering som t ex digitalisering och VVS. Den breda kunskapen ger oss förutsättningen att hitta de bästa åtgärderna.

Vi hjälper till med att:

  • säkerställa att tillvägagångssätt och resultatet av energikartläggningen uppfyller kraven.
  • mäta, samla in och analysera data.
  • identifiera områden, både tekniska och organisatoriska, där potential finns att implementera åtgärder.
  • identfiera och föreslå effektiva och lönsamma besparingsåtgärder.

Rapportering

Första rapporteringen till Energimyndigheten för nuvarande kartläggningsperiod ska ske mellan 1 januari till 31 maj 2021. Den normala inrapporteringsperioden är mellan 1 januari och 31 mars, men sista inrapporteringsdag är framflyttad 2 månader p g a pandemin.

Kontakt

Har du frågor om energikartläggning, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller vår energispecialist Mattias Nordlund på mattias.nordlund@afry.com eller 010-505 02 81.

Relaterad information
Energieffektivisering