Young women walking together up steps

Hållbarhet

Hållbarhet på AFRY

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi och vårt starka åtagande återspeglas i vår mission att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill leverera hållbara lösningar för framtida generationer och ta ansvar för den påverkan vi har som företag.

Vi har legat i framkant av den industriella transformationen i mer än 125 år. När vi blickar framåt är vår ambition tydlig – att vara pionjärer inom den tekniska utvecklingen och den ledande partnern i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är stolta över vår historia och vad vi har uppnått och vi är övertygade om att vi kan göra mer tillsammans med våra kunder över hela världen. Vi är beredda att ta oss an och hjälpa dig att lösa dina hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhet som affärsstrategi

Megatrenderna och globala utmaningar som klimatförändringar, stigande havsnivåer, förlust av biologisk mångfald och ökande vattenstress förväntas leda till ett växande behov av skalbara och hållbara lösningar samtidigt som digitaliseringen fortsatt är en drivkraft inom alla branscher och sektorer. EU:s gröna giv och taxonomi väntas rikta investeringar mot lösningar som klassificeras som hållbara och i linje med Parisavtalet enligt taxonomin.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi och en stark drivkraft i vår verksamhet för att öka vår positiva påverkan, tillväxt och lönsamhet. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor återspeglas i vår strategi och våra hållbarhetsmål.

Two AFRY employees photographed in urban environments

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Welcome to a world engineered by AFRY

Join us in Making Future

Ett holistiskt perspektiv på hållbarhet

Grunden till AFRYs hållbarhets arbete ligger i vår ambition att inkludera hållbarhet i allt vi gör.

Hur vi ser på hållbarhet

Komplexa och sammanlänkade globala utmaningar kräver ett holistiskt angreppssätt som omfattar de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna av hållbarhet. För AFRY betyder hållbarhet att aktivt bidra till hållbar utveckling, ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda och låta ett holistiskt perspektiv på hållbarhet genomsyra vårt kunderbjudande och hur vi arbetar som företag.

Vi inser att det arbete vi utför kan ha en både positiv och negativ inverkan och att vi behöver ta hänsyn till denna inverkan genom hela värde kedjan – uppströms, direkt och nedströms. AFRY tillämpar en riskbaserad metod som syftar till att minimera risken för negativ påverkan och samtidigt stödja och förhöja den positiva påverkan för att öka den positiva nettoinverkan från vår verksamhet.

Vi har åtagit oss att aktivt söka transformativa och innovativa uppdrag och att dela med oss av vår kunskap och expertis genom att investera i samarbeten och partnerskap. Vi fokuserar på att fullt ut integrera hållbarhet i våra ingenjörs, design och rådgivningstjänster, uppmuntra kunder att välja lösningar som främjar hållbar utveckling och ta fram lösningar som bidrar till Agenda 2030. På så sätt skapar vi lång siktigt värde för kunder, våra ägare, samhället och planeten.

I AFRYs publikationer Sustainable Stories och AFRY Insights, lyfter vi exempel på några av de många hållbara lösningar som vi är stolta att ha utvecklat tillsammans med våra kunder.

MakingFutureKBH

Hållbarhetstjänster

Vi stöder våra kunder att ställa om till mer hållbara tjänster och produkter. Detta gör vi genom att leverera ett brett utbud av hållbarhetstjänster som täcker hela värdekedjan för industri-, energi- och infrastrukturföretag samt verksamheter inom den offentliga sektorn.

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

CDP Arrow pointing right
CDP_logo

AFRY blir rankad som 'ledare' av CDP

Den erkända organisationen CDP, rankade AFRY i den högsta kategorin ”ledare” i utvärderingen om klimatförändringar, med betyget A- som visar på klimatledarskap från AFRY. Läs mer.

EcoVadis Arrow pointing right
ecovadis platinum logo

AFRY tilldelas det högsta betyget: Platinum

2022 erhöll vi toppnoteringar i flera utvärderingar av våra hållbarhetsinitiativ som visar på vår fortsatta förbättring och satsning på hållbarhet. I EcoVadis utvärdering erhöll AFRY Platinumnivå, den högsta nivån, med 79/100 poäng, vilket placerar oss bland den högsta en procenten av alla företag som utvärderats av EcoVadis. Läs mer.

Science-based targets Arrow pointing right
SBTi

Validerade Science-based targets

Under 2022 validerades AFRYs vetenskapsbaserade mål av Science Based Target initative. Det innebär att vårt klimatarbete nu är externt validerat för att ligga i linje med 1,5C ambitionen enligt den senaste klimatvetenskapliga forskningen. AFRY är på god väg att nå sitt klimatmål för den egna verksamheten, att halvera CO₂-utsläppen till 2030 och att uppnå nettonollutsläpp till 2040. Läs mer här.

Nasdaq Arrow pointing right
Nasdaq ESG Transparency Partner logo - bright green circle

Nasdaq ESG Transparency Partner

Vi delar vår hållbarhetsdata med Nasdaq och är certifierade som Nasdaq ESG Transparency Partner. Certifieringen används av Nasdaq för att lyfta fram ett företags engagemang gällande transparens rörande bolagets arbete med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).

En stadig grund

Vi baserar vårt sätt att driva verksamheten och hur vi tar hand om våra medarbetare på erkända ramverk, forskning och krav från våra intressenter. AFRYs hållbarhetsarbete bygger på Agenda 2030 (FN:s 17 mål för hållbar utveckling), Parisavtalet och 1,5-gradersmålet samt de tio principerna i UN Global Compact som handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Våra hållbarhetsåtaganden är integrerade i vår styrning.

Åtagandena mäts och följs upp via våra hållbarhetsmål. Målen fokuserar på att öka vår positiva nettoinverkan, främja hälsa, säkerhet, inkludering och mångfald, trygga etik och regelefterlevnad och minska vår egen klimatpåverkan. Utöver våra hållbarhetsmål följer vi upp en rad andra KPI:er som hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Vårt utbildningsprogram Sustainability Learning Programme, syftar till att öka våra medarbetares medvetenhet och kunskap om hållbarhet inom våra områden med fördjupade branschkunskaper. Att vi bidrar till att öka kunskapen och medvetenheten i dessa frågor är avgörande för att uppfylla våra kunders förväntningar och för att hållbarhet fortsatt ska vara en drivkraft för tillväxt. Att ta fram hållbara lösningar medför också ett behov av verktyg, riktlinjer, bästa praxis för att bedöma och hantera hållbarhetsfrågor och stöd från våra hållbarhetsspecialister.

AFRYs bidrag till de Globala målen

Genom våra kunduppdrag kan vi påverka samhället på ett positivt sätt i form av exempelvis ökad energieffektivitet, ökad användning av förnybar energi, resurseffektivitet, säkra arbetsplatser, förbättrad hälsa och säkerhet, effektivare produktionsprocesser, cirkulära resursflöden, ökad tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet, inkluderande samhällen samt förbättrad luft och vattenkvalitet. Dessa värden återfinns i Agenda 2030 och i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Att uppnå målen i Agenda 2030 är en komplex utmaning. De globala målen är sammanlänkade och innebär också en rad målkonflikter. För att ta sig an de svåra utmaningar som vi står inför lyfter FN fram ett integrerat arbetssätt som centralt. Vår ambition är att säkra ett holistiskt perspektiv i våra uppdrag baserat på de globala målen för att minimera negativa effekter och maximera positiva värden.

Vårt arbete bidrar direkt eller indirekt till samtliga 17 mål för hållbar utveckling genom vår ansvarsfullt bedrivna verksamhet, vårt fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering, ett aktivt arbete med samarbeten och partnerskap, vårt fokus på att minska klimatförändringarna i linje med 1,5-gradersmålet samt genom påverkan via våra uppdrag. De globala målen utgör grunden för allt arbete inom AFRY och är en viktig del av vår hållbarhetspolicy.

Sustainable Stories

I AFRY Sustainable Stories kan du läsa om några av AFRYs senaste uppdrag inom infrastruktur, bioindustri, energi och digitalisering och hur vi, tillsammans med våra kunder, bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Vi ser transformation som AFRYs viktigaste kärnkompetens där vi som möjliggörare kan stödja våra kunder med en holistisk syn på hållbarhet, genom att bidra med de kompetenser och förmågor som behövs för att fortsätta att påskynda förändringen. Projekten i Sustainable Stories är exempel på hur vår mission blir verklighet.

a woman sits on a cliff and looks out over a night sky
man

Insikter om hållbarhet

Med mer än hundra års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta innovativa tekniska lösningar på en mängd olika problemställningar är våra experter med och driver den tekniska utvecklingen. Läs mer om våra experter, kunduppdrag och hållbarhetsrelaterade nyheter.
AFRY i Danmark

Söker du efter äldre års- och hållbarhetsrapporter?

Kontakta oss

Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Kontakta Henrik Tegnér

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.