Bild över området

AFRY to the rescue

Bönnelyche & Thuröe, ursprungligen ett dansk företag, flyttade 1965 sin produktion av växt­bekämpningsmedel från Malmö till Teckomatorp. Detta var starten på Sveriges största miljöskandal.

Trots många klagomål från lokalbefolkningen för att människor blev sjuka och för att det kom kraftig doft från fabriken etc. så hände ingenting. Det tog fram till 1975-1977 innan det upptäcktes att företaget hade begravt hundratals giftfat som rostat och förorenat marken i området. Detta ledde till att BT Kemis verksamhet stängdes ner och 1979 revs fabriken.

Saneringen av detta område har pågått, med blandade resultat, under de senaste 40 åren och nu bidrar AFRY till det sista steget i saneringsarbetet - den här gången med en helt ny metod. AFRYs Roger Weische är platsansvarig och har total översikt över projektet.

"Då jag är uppväxt här i Skåne så har jag också hört talas om BT Kemi-skandalen i många år och att nu vara här i min roll som byggledare från AFRY, med i den slutliga saneringen där vi verkligen får hjälpa miljön på fötter igen, det känns mycket bra."

Södra BT Kemi-området kommer att saneras med huvudsakligen så kallad in situ termisk desorption (ISTD). En termisk sanering in situ innebär att jorden behandlas på plats i marken utan att den först grävs upp. Metoden innefattar uppvärmning av rör som borras ner i marken, föroreningar förångas och samlas upp och jorden behandlas på detta sätt utan att behöva grävas upp.

Det är dock inte möjligt att utföra en termisk behandling in situ på hela området, ett par av delområdena kommer därför att grävas upp och skickas till en mottagningsanläggning för behandling.

Det är de mycket speciella förhållandena i Teckomatorp som är anledningen till kombinationslösningen. Föroreningarna kräver mycket höga temperaturer på 300 grader för att kunna förångas, detta ställer i sin tur mycket höga krav på materialet i både behandlings- och reningsutrustningen.

BT Kemi är den största giftiga miljöskandalen i Sverige och ligger till grund för hur den Svenska miljölagstiftningen skärptes efter det.

 

AFRY har decenniers erfarenhet av biologisk och termisk avfallshantering. Vår expertis täcker hela avfallshanteringsindustrin, från strategisk planering av avfallshantering till behandling och bortskaffande.