Future Cities Maja Manner winter Foto Tommy Gärdh

Helhetsperspektiv avgörande för hållbar samhällsutveckling

Helhetsgrepp om strategi, vision och process avgörande för en hållbar samhällsutveckling

Dagens och framtidens utmaningar kräver innovation, helhetsperspektiv och samarbete. Ju tidigare olika perspektiv vävs samman, desto större chans att åstadkomma något positivt som gör skillnad. Det menar Maja Manner på AFRY. 

Future Cities maja_manner_foto_tommy_Gärdh in black coat winter city
Foto: Tommy Gärdh

- Vårt samhälle står inför många utmaningar; ökad urbanisering, klimatförändringar, åldrande befolkning och minskad biologisk mångfald, för att nämna några. Den hållbara omställningen behöver ta fart, vilket kräver många aktörers vilja och mod, säger Maja Manner, affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY, och utvecklar:

- Offentlig sektor, liksom större företag, är ofta organiserade utifrån expertis och sakkunskap men med få hängrännor mellan stuprören. För att jobba med komplexa utmaningar krävs samverkan, processperspektiv och kreativitet. Men lika viktigt är att prioritera kunskapsdelning så att fler kan göra samma sak. Först då kan vi gå från pilotprojekt och små steg till att jobba brett och med hållbar samhällsutveckling som gör riktig skillnad, även på systemnivå.

I AFRYs undersökning bland unga vuxna 18-35 år, genomförd i augusti och september 2021, framgår att unga rankar social ojämlikhet och segregation som den största utmaningen för framtidens städer, tätt följt av klimatförändringar och överbefolkning. Några av uppdragen som Maja arbetar med, rör de utmaningar som Malmö stad står inför:  

- Exempelvis jobbar vi med området Nyhamnen i Malmö. Där är klimatfrågan konkret och påtaglig då havsnivåerna stiger och skyfallsproblematiken ökar år för år. Men här finns även sociala utmaningar eftersom området är exklusivt och eftertraktat, och lägenheterna dyra. Hur skapar man då ett område för hela Malmö? I ett projekt där AFRY är involverade samordnar sig flera förvaltningar för att utifrån ett helhetsperspektiv – värderingar, vision, tidslinje, plan- och utbyggnadsetapper, intern och extern kommunikation – fokusera på att bygga det Nyhamnen vi vill ha i framtiden, berättar hon.

Ett annat åtagande för AFRY är inom BID (Boende, Integration och Dialog) Malmö, där unga involveras i stadsutvecklingen med fokus på sociala utmaningar som trygghet/otrygghet, trångboddhet och segregation. Här samverkar olika aktörer på bred front i strategi, process och handling för att skapa trygga, rena och attraktiva livsmiljöer.

Maja menar att en stads olika utmaningar ofta hänger ihop, och det därför är viktigt att inte stirra sig blind på en fråga, utan se hela sammanhanget.  

- På samma sätt som lösningen på den ena utmaningen kan skapa problem någon annanstans, kan ett dilemma också innebära en möjlighet för något annat, om man hanterar det rätt och i tid. Det är därför avgörande att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att få synergier och skapa attraktiva livsmiljöer för alla, avslutar hon.