water

Hur man säkerställer framgångsrik gruvvattenrening

Skriven av Linus Lejon Isaksson

Gruv- och metallindustrins övergång från tvingad vattenrening till avancerad verksamhet

Hur skall våra vattenresurser användas i en industri som måste omvandlas för att minska sin miljöpåverkan? Frågor om miljön, och i synnerhet vatten, har blivit mer brådskande eftersom FN har identifierat tillgången till rent vatten som ett av målen för hållbar utveckling.

Risker med återanvändning och återvinning

Standardmålet för processindustrins vattenhantering är att minska, återanvända och återvinna industrivattnet. Det är dock viktigt att förstå att i och med en ansats som denna kommer vattenkvaliteten att börja försämras. Återanvändning eller återvunnet vatten kan innehålla mer upplösta element, ha högre pH eller innehålla andra föroreningar som kan påverka slutprodukten eller skada produktionsutrustningen.

Mine tailing piles reflected in surface water
Vattenrening är en central miljöfråga vid gruvdrift

Inom gruv- och metallindustrin är det främst de suspenderade fasta ämnena och upplösta elementen som är de primära källorna till föroreningar i återvunnet processvatten. Biologiska komponenter har de senaste åren ökat i takt med att användandet av biologisk nedbrytningen av kväveföreningar i processvatten.

Vad är rent vatten?

Definitionen av rent vatten är flytande. Denna till synes enkla fråga har flera perspektiv beroende på vem som svarar på den. Ur processindustrins synvinkel uppfyller oftast rent vatten de miljötillstånd och direktiv som finns. Detta är samhällets definition och perspektiv på vad rent vatten är.

Undvika fallgropar samtidigt som man går mot effektivare vattenrening

För att möjliggöra återvinning och återanvändning av vatten i produktionsprocesserna måste aktörerna inom gruv- och metallindustrin ägna mer uppmärksamhet åt befintliga vattenreningsprocesser och anläggningar. Det krävs en helhetssyn på anläggningar och verksamheter för att säkerställa att en lösning inte skadar en annan.

wastewater treatment plant
En av de typiska fallgroparna i vattenrening är deloptimering av vattenreningsprocessen

En av de typiska fallgroparna i vattenrening är deloptimering av vattenreningsprocessen, vilket är när hela produktionsanläggningen och alla parametrar inte betraktas som en sammankopplad enhet. Det är här goda avsikter ofta går fel, men detta kan undvikas:

  • När du utvecklar en ny produktionsprocess eller utökar en befintlig anläggning måste information från alla delar av verksamheten samlas in för att hitta samtliga relevanta parametrar.
  • Överenskomna parametrar måste sedan bevakas och revideras under hela processens hela livscykel för att möjliggöra eventuella justeringar och förändringar.
  • Det är inte ovanligt att tidigare okända krav upptäcks när utveckling, diskussioner och förberedelser för framtiden väl har inletts.
  • Genomtänkta parametrar gör det möjligt att hitta den optimala lösningen samt leder till operativa förändringar som eliminerar föroreningar i produktionen och minskar OPEX på lång sikt.

Missuppfattningar kan leda till ineffektivitet

Den allmänna uppfattningen har hittills varit att vattenreningsanläggningar är ett nödvändigt ont och inte något som tillför värde och gynnar produktionen. Vi på AFRY hävdar att en vattenreningsanläggning måste få samma engagemang och tillgång till resurser som alla andra delar av verksamheten.

En vattenreningsprocess och anläggning är ofta en av de känsligaste delarna av hela produktionen. Även om anläggningen och processerna kan vara komplexa är vattenreningsverk fortfarande ganska lätt att hantera under normal drift. De flesta reningstekniker kan övervakas och styras med hjälp av pH-mätare, flödesmätare och automatiska provtagare - instrument som de flesta industrier har erfarenhet av att använda. Trots att det kan automatiseras till en hög grad, kräver ett vattenreningsverk personal. Om inte operatörerna eller teknikerna, vem kommer att driva verksamheten och utveckla anläggningen för att uppnå ännu högre prestanda över tid?

Övervaka, analysera och förbättra på en helhetssyn

Efter att ha implementerat en fungerande vattenreningsanläggning måste du följa upp och övervaka prestandan på samma sätt som någon annan produktionslinje eller enhet. Det är endast så operatörer och tekniker kan förbättra anläggningarna och göra dem ännu mer kostnadseffektiva över tid.

 

Skriven av Linus Lejon Isaksson i samarbete med Janne Tikka, Jyrki Noponen och Kirsi-Marja Haanpää

Intresserad att veta mer?

Linus Lejon Isaksson - Process specialist

Linus Lejon Isaksson

Process specialist

Linus har lång erfarenhet inom ett brett spektrum av processteknik och optimering från gruv- och metallindustrin, detta med fokus på operativ stabilitets- och miljöfrågor som följer på bearbetning av råa eller återvunna material samt att hitta lösningar på aktuella eller möjliga framtida problem. Linus har även förmågan att hitta lösningar som är praktiska och funktionella med avseende på både operativ stabilitet och hälsa och säkerhet för alla inblandade.

Kontakta Linus Lejon Isaksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals

Mattias Lundborg

Business Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.