Wet cityscape reflection

Inåtriktad förändring

Under det senaste decenniet har energi- och infrastruktursektorerna genomgått ett paradigmskifte när det gäller den digitala förvandlingen av verksamheterna, något som har åstadkommits genom snabb tillväxt inom datainsamling, lagring, bearbetningskapacitet, sensorteknik och uppkopplingsmöjligheter.

Trots rädslan för pandemirelaterade globala restriktioner och ekonomisk nedgång, fortsätter energi- och infrastruktursektorernas affärsflöden att växa. Gröna och ESG-förbättrande (miljö, socialt ansvar, styrning) tillgångar har på senare tid uppvisat nya toppvärderingar till följd av en ökad kapitaltillgänglighet på marknaden och av hårdare konkurrens mellan investerare som tävlar om kvalitetstillgångar. Samtidigt som investerarna å ena sidan måste ägna större uppmärksamhet åt basfakta för att få rättvisa värderingar, måste de å andra sidan se bortom traditionella värderingsfaktorer och metoder för att identifiera ytterligare värdekällor. För inte så länge sedan var tillgången på relevanta uppgifter begränsad och kvaliteten ofta otillräcklig.

Datainsamlingen och den efterföljande analysen var en besvärlig procedur och ledde till en tendens att kompromissa i affärsuppgörelser med snäva tidsplaner. Beroendet av 80/20-regeln, kompletterad med expertutlåtanden, ansågs vara standard inom branschen. När det gäller energi- och infrastrukturtransaktioner finns det inget som kan ersätta goda faktakunskaper och erfarenhet hos lokala experter i samband med en företagsbesiktning. Förutom dessa obligatoriska egenskaper måste rådgivare emellertid kunna använda sig av nya digitala verktyg och tekniker. Databaserad intelligens som bygger på ständigt växande datamängder och sofistikerade algoritmer förbättrar komplext beslutsfattande och automatiserar flera beslut i samband med företagsbesiktningsprocessen som tidigare har varit beroende av traditionella bedömningsmetoder. Nedan följer några exempel på mervärde genom rådgivarnas datadrivna och digitala beredskap:

Värdering med hög konfidensnivå

Grundprinciperna för ett företag och det framtida värdet av dess tillgångar påverkas av faktorer som de aktuella marknadernas framtida tillväxt, tekniska framsteg samt utvecklingen av konsumenternas beteende. Dessa faktorer utvecklas snabbt och marknaderna förändras följaktligen snabbare med markanta märkbara skillnader från ett decennium till ett annat. Användningen av traditionella verktyg och metoder för att bedöma utvecklingen av dessa faktorer på makronivå kommer sannolikt att leda till en kortsynt uppskattning av ett företags framtida värde.  

Ända sedan början av den digitala / Internet of Things-revolutionen, tillgången på högpresterande databehandling och utbredningen av stordata, har det skett en ökning av möjligheter för affärs- och rådgivningsgrupper att bedöma företagets framgångsfaktorer på ett mer detaljerat sätt och skaffa sig en tydligare bild av dess framtida värde inom den typiska tidsplanen för en affärsuppgörelse.

I nyligen genomförda stora fjärrenergirelaterade affärsuppgörelser, använde sig AFRY av den stora tillgången på geospatiala-temporala data med öppen källkod (satellitbilder på klimatmodeller med hög detaljrikedom samt högupplösta data om demografiska, beteenderelaterade, tekniska och ekonomiska faktorer) för att bedöma varje tänkbar kund i fjärrenerginätet på en mycket detaljerad nivå. Därigenom kunde vi ta fram mycket exakta prognoser för tillväxten på aktuella marknader, tillgängliga kundprofiler, behov av tjänster och konkurrenskraft (marknads- och teknikrelaterad). På detta sätt kan databaserad bedömning minska osäkerheten och skapa transparens i värderingen

Digitala värdeförslag

De senaste åren har inneburit en uppgång i energi- och infrastrukturaffärerna som medfört större konkurrens bland investerare ifråga om attraktiva tillgångar och ett större tryck på marginalerna. För att positionera sig för framgångsrika förvärv till konkurrenskraftiga priser bedömer investerare i allt högre grad ytterligare fördelar hos de företag man riktar in sig på. Detta innebär att analysera företaget med avseende på mer än de traditionella grundläggande värdeökningsfaktorerna och utforska nya och innovativa företagsvärderingsförslag som ofta bygger på digitala metoder och lösningar.

Ett relevant exempel är traditionella allmännyttiga företag (el, värme och vatten), som successivt har tagit sig in i värdekedjans konsumentled och utvecklar digitala detaljhandelslösningar som ger konsumenterna möjlighet att medverka och ge återkoppling. Sådana lösningar sträcker sig från enkla mobilappar som gör att konsumenterna kan hålla ordning på sina inköp och fatta beslut utifrån deras egna preferenser till tekniskt avancerade energioptimeringsgränssnitt i hemmet. Dessa detaljhandelslösningar är avsedda att öka kärnverksamhetens säljbarhet och samtidigt visa på kort- och långsiktiga möjligheter till kostnadsoptimering. Dessutom ger sådana billiga och anpassningsbara lösningar ofta upphov till fler och trognare kunder, samt till betydande ytterligare intäkter.

Erfarenhet och förståelse för digitala lösningar och teknik som har betydelse för ett företag kan tillsammans med en marknadsanpassad syn på ekonomi, säljbarhet, beredskap och kundpreferenser eventuellt leda till större intäkter än från traditionella affärsmodeller. Rådgivarnas kunskaper i och erfarenhet av digitala lösningar i en affärsuppgörelse är följaktligen nyckeln till att hitta eventuella fördelar hos företaget och att bidra till en konkurrenskraftig värdering för investerarna.

Konkurrenskraftig budgivning – kostnadsskillnader

Energi- och infrastruktursektorerna håller på att utveckla digitala verksamhets- och förvaltningsmetoder för att uppnå högre effektivitet som i sin tur leder till lägre driftskostnader. Detta medför insatser för digital integration och optimering i ett företags hela värdekedja, från verksamhetsmodell, försörjning & inköp, drift, underhåll, handel och leverans samt stödfunktioner ända fram till processoptimering.

Tillämpningen av den digitala strategin är tvärfunktionell i sig och kräver storskaliga förändringar i väletablerade verksamhetsmodeller och de anställdas beteende, något som kan bromsa utvecklingen. Enligt AFRY:s erfarenhet har, samtidigt som betydande framsteg med digitalisering gjorts, tillämpningen och storleksanpassningen av digitala initiativ för att ta fram användbara beslutssystem visat sig vara betydligt svårare. Dessa utmaningar leder till påtagliga luckor som i sin tur ger upphov till kostnadsineffektivitet samt undermåligt beslutsfattande. Diagnosen från vår verksamhetsoptimeringstjänst, som ställdes redan som en del av företagsbesiktningsprocessen, har framhållit kostnadsskillnader i storleksordningen 5-8% när det gäller flera nyligen genomförda globala affärsuppgörelser inom energi- och infrastrukturbranschen. Detta extra värde skulle kunna uppnås för en målverksamhet genom en väldefinierad tillämpningsplan som i sin tur kan förbättra anbudens konkurrenskraft i samband med en affärsuppgörelse.

Lagarbete på gång

AFRY nyttjar i allmänhet sina arbetsgruppers digitala förmåga över hela världen. AFRY drar nytta av sin djupgående expertis inom tillämpning och optimering av den digitala strategin. Våra lokala arbetsgrupper har digital beredskap, både ifråga om kunskap och erfarenhet. AFRY erbjuder ett brett utbud av databaserade tjänster som en del av transaktionsrådgivningstjänsten, i syfte att ge stöd i utvecklingen av en värdering med hög konfidens och placering av vinnande bud.

Författare

Flashing lights AFRY Insights

AFRY Insights

Hur driver digitaliseringen övergången till Clean Energy? I detta nummer av AFRY Insights delar våra kollegor sina senaste insikter om de senaste frågorna kring digitalisering.