bild på flera järnvägar och tåg

Intrångsskydd till järnvägen– en ny lösning för att spara liv

AFRY har i ett FOI-projekt med Karolinska institutet testat varianter av viltstängsel, för att spara liv och effektivisera tågtrafiken.

Antalet olyckor på järnvägar är hög, med cirka 90 omkomna per år. Varje dödsfall eller olycka skapar förseningar, kostnader och är en otrolig tragedi.

Idag används två typer av stängsel: stålnätspanel och viltstängsel. Stålnätspanelen används primärt inom tätortsområden och försvårar mot intrång från människor. Viltstängsel skyddar mot att djur kommer in i anläggningen. Stålnätspanelen är en kraftfull konstruktion och kostar betydligt mer än det klenare viltstängslet. Panelen kan även skada djur som försöker hoppa över ett stängsel och fastnar på de vassa taggarna i överkanten.

Projektet har genomförts av AFRY med stöd av Trafikverket för att se om det är möjligt att anpassa dagens viltstängsel till att även försvåra för människor att ta sig in spårområdet samtidigt som djur inte ska riskera att skada sig 1 . Flera modifierade viltstängsel testades i full skala där ett av dessa visar på god effekt och samhällsnytta. Det framtagna stängslet är svårforcerat och billigare än stålnätspanelen.

illustration av järnvägsstängselt

- Vi anade att nyttan skulle vara stor, men blev ändå överraskade över hur stor den är. Jag har under mina 20 år i branschen aldrig sett en större samhällsekonomisk nytta. Genom en liten investering i transportsystemet visar vi på möjligheten att både rädda liv och säkerställa att fler tåg kommer fram i tid, berättar Maria Håkansson marknadsområdeschef Samhällsutveckling på AFRY.

För att exemplifiera samhällsnyttan valdes sträckan Norrköping-Linköping som utgångspunkt för kalkylen. Sträckan har både högt antal förseningsminuter på grund av obehöriga spårbeträdanden och personpåkörningar. Denna sträcka ligger på ett viktigt stråk i järnvägsnätet vilket innebär att en händelse lätt påverkar andra delar av järnvägssystemet.

Bild på en järnvägssträcka
Illustrering av slutlig prototyp utplacerad längs med en järnvägssträcka.

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärden är bra mycket större än en lönsam vägåtgärd. Redan efter ett halvår har investeringen betalat sig. Kalkylen har gjorts utifrån ett antagande kring sparade liv, allvarligt skadade och förseningsminutrar som orsakas av obehörigt spårbeträdande och visar en mycket hög samhällsekonomisk nytta med åtgärden. Detta även utifrån att beräkningen inte tagit hänsyn till störningar för godstrafiken och värdena för förseningskostnaderna är lågt räknade då förseningar på mindre än fem minuter inte ingår.

- Det här projektet är ett bra exempel på hur det går att hitta enkla och billiga lösningar på svåra samhällsproblem genom att arbeta mer tvärvetenskapligt än vi traditionellt är vana vid, säger Maria Håkansson.

Den stora nyttan innebär att även små procentuella förbättringar i hindrandet av att personer kommer in på spåren ger mycket stora nyttoeffekter. Framtagen prototyp av stängsel bedöms stoppa 80 % av de som vill klättra över och vara ett viktigt verktyg i arbetet med att nå Regeringens etappmål om att halvera antalet omkomna i bantrafiken till år 2030.

Person som försöker klättra på stängslet
Illustrering av slutgiltig prototyp.

Resultaten från denna studie utgör grund för fortsatt utredning av hur Trafikverket kan få tillgång till en kostnadseffektiv metod för att förebygga suicid, olyckor och förseningar. I uppdraget ingick att ta fram en enklare teknisk beskrivning av hur det modifierade stängslet bör vara utformat för att uppnå en viss effekt. Beskrivningen kan utgöra ett underlag för Trafikverkets kravdokument. Stängslet har testats i en tillrättalagd miljö och vi föreslår att Trafikverket testar stängslet på en sträcka i befintlig miljö.

Kontakta oss

Maria Håkansson - Section Manager

Maria Håkansson

Section Manager

Kontakta Maria Håkansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Fotnoter

  • 1. FOI-rapport 2021, Kombinationslösning av personsäkerhet- och viltstängsel 2021-10-29, AFRY a↩

Du kanske också är intresserad av