CH_BU Water_Fish passage

Kan vattenbrist hota konkurrenskraften?

Kan vattenbrist hota konkurrenskraften?

Rent färskvatten har i ökande takt blivit en global bristvara och är i fokus för världens politiker och företagsledare. Många verksamheter i påverkade områden arbetar därför intensivt, både för att möta ökade externa krav och för att kunna stå upp för en hårdare och mer ambitiös intern målsättning avseende nyttjande av vatten.

Ett ökat antal regioner närmar sig gränsen för vad som anses vara hållbart utnyttjande av vatten.

Rent vatten är en grundläggande förutsättning, både för ett hälsosamt liv och för en hållbar industriell verksamhet. likväl för en global ekonomisk tillväxt. Användningen av vatten har emellertid ökat mer än dubbelt så fort som befolkningstillväxten under det senaste århundradet samtidigt som klimatförändringar har minskat nederbördsmängden i många områden.

Speciellt i torra områden närmar sig ett ökat antal sektorer den osynliga gräns för när vatten inte längre kan levereras på ett hållbart sätt. Minskad tillgång på vatten påverkar redan idag samtliga kontinenter och enligt FN kan två tredjedelar av världens befolkning komma att påverkas av vattenbrist 2025. Därför är FN:s sjätte mål för hållbar utveckling formulerat "Rent vatten och sanitet för alla".

Många industriella sektorer är till stor del beroende av stora mängder vatten och därför direkt exponerade för risken av vattenbrist

Under de närmaste åren kommer tillgången på färskvatten att påverka industrier på ett sätt som hittills inte varit uppenbart. Processindustrin, speciellt papper och massa, vissa kemiska industrier, och gruvindustrin är betydande användare av vatten och direkt exponerade för risken av vattenbrist. Tilgången till vatten är sålunda en kritisk faktor för många industrier där det exempelvis utgör huvudsakligt transportmedium, är bärande i system för värmning och värmeöverföring eller i andra fall helt nödvändigt för effektivt underhåll och rengöring. Osäkerheter kring vattenkvalitet och/eller tillgång till vatten kan störa försörjningslinjer och risken för produktionsstörningar på grund av återkommande torka p.g.a. klimatförändringar är därför överhängande.

I områden med begränsad mängd färskvatten, kan det visserligen finnas tillräckligt för att tillfredsställa mänskliga och miljömässiga behov, men för industriella ändamål kan tillgången, åtminstone periodvis, vara inskränkt. Konkurrens mellan olika aktörer med intressen i samma vattenresurser förekommer och, högst sannolikt, kommer kostnaden för rent vatten att öka ytterligare i framtiden. Därför måste vatten behandlas som en begränsad resurs, med ett tydligare fokus på att hanteras på ett mer hållbart sätt än tidigare.

Många industriella aktörer uppvisar redan hög medvetenhet om framtida frågor rörande tillgång och kostnad för vatten. Strategier för hållbar inriktning finns formulerade och man bedriver ett målstyrt arbete. Insikten växer också om sambandet mellan effektiv vattenanvändning samt generell resurs- och energieffektivitet som är kritiska indikatorer för hållbart arbete.

Hållbara lösningar räddar lönsamheten

För många verksamheter är det avgörande att vidta åtgärder för att hantera vattenrelaterade risker och möjligheter, både för att säkerställa en lönsam och stark kärnverksamhet, men även för att understryka sitt miljömässiga och sociala ansvarstagande.

Genom att kombinera sin djupgående expertkompetens inom processrelaterad teknologi och vattenbehandling med kemikunskaper och praktiska erfarenheter från tusentals genomförda uppdrag kan AFRY utveckla lösningar som är genomförbara, hållbara och som leder till minskad vattenanvändning.

För närvarande arbetar AFRY ihop med kunder i flertalet projekt för att skapa koncept för slutning av processvattensystem som, i vissa speciella fall, även innebär en total systemslutning. Inte sällan stödjer projekten kundens ambitiösa hållbarhetsmål fullt ut. Huvudfokus är emellertid inte själva slutningen i sig utan att de eventuella konsekvenser slutningen kan medföra rörande produktkvalitet, processtabilitet, avsättningsproblematik, samt säkerhets- och materialrelaterade frågor beaktas och att dehanteras på ett effektivt och korrekt sätt.

Exempel på aktuella uppdrag

I många delar av centrala Europa råder begränsad tillgång på vatten samtidigt som utsläpp till recipient är noggrant reglerat. I Tyskland har AFRY varit delaktiga i design av helt slutna fabriker med vattenutsläpp nära noll. Konceptet som då har tillämpats bygger på membranbaserad ”njur-teknik” som både avlägsnar löst och partikulärt material från vattenkretsar och möjliggör återanvändning av vattnet och den energi som det bär med sig.

I Sydamerika stödjer AFRY företag inom pappers- och massaindustri genom att utveckla lösningar för slutna system nära små och känsliga vattenkällor. I ett nyligen avslutat projekt utvecklade AFRY koncept för ett mjukpappersbruk som möjliggjorde 50% minskning av vattenanvändningen på samma gång som det säkerställdes att koncentrationen av föroreningar i resterande avlopp hölls väl inom tillåtna gränser. Metoden innefattade slutning av kylvattenkretsar och ersättning av färskvatten genom återföring av processens eget klarfiltrat till flera positioner. Förbättrad mätning och uppföljning av användningen är ett annat viktigt verktyg vid minskning av vattenförbrukningen.  

water drops on leaf
Chemicals

AFRY har även samarbetat med ett antal kemiska massabruk för att hitta lösningar för slutning av vattensystem. I två projekt som nyligen genomförts inom europeisk pappers- och massaindustri, har målet varit att minska vattenanvändningen till en låg kostnad. Erfarenheten visar att åtminstone 20% av vattenförbrukningen kan minskas på de flesta kemiska massabruk.

AFRY har stöttat ett större globalt pappers- och massaföretag genom att definiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att möta koncernens övergripande mål om 25% vattenreduktion. Arbetet har omfattat undersökningar på alla anläggningar, upprättande av vattenbalanser samt fastslående och utformning av specifika projekt för att genomföra valda åtgärder.

I ett uppföljande projekt, presenterade AFRY koncept för att sluta kretsar i ett kemiskt massabruk till utsläppsnivåer närmade sig noll. Konceptet inrymmer såväl etablerade som nya teknologier för separering av lösta substanser i vattenloopar.

Ett minskat kompetensgap kring vattenanvändning kan, i kombination med att gå från ord till handling, lyfta en verksamhet från att bara vara tillräckligt bra till att ge avgörande konkurrensfördelar, skapa reella värden och stärka ett företags långsiktiga hållbarhet. Detta utgör basen i AFRY:s uppdrag “We accelerate the transition towards a sustainable society”.

Om författaren:


Mårten Krogerus, Ansvarig för Sustainability Services och ledande teknisk specialist vid AFRY har mer än 35 års erfarenhet av miljöförbättrande arbete inom pappers- och massaindustri samt andra processindustrier. Han har en bred kunskapsbas och djup insikt i alla branschrelaterade hållbarhetsfrågor. Hans expertområde är vattenanvändning inom processindustri. Utöver detta har han arbetat specifikt med konceptstudier, bruksvisa miljökartläggningar, processoptimeringar och förbättringsåtgärder.

Kontaktpersoner

Mårten Krogerus - Sales Director and Leading Technology Specialist, Process Industries Finland

Mårten Krogerus

Sales Director and Leading Technology Specialist, Process Industries Finland

Kontakta Mårten Krogerus

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Therese Tillander - Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division

Therese Tillander

Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division & Sweden

Kontakta Therese Tillander

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av