Renewables

Kraftvärme – bortglömd i vägen mot ett 100% förnybart elsystem?

För att dagens elsystem ska nå målet med 100% förnybar produktion krävs det att vi ser alla delar. Styrbar elproduktion via kraftvärme hamnar ofta i skymundan i debatten, trots att det har unika möjligheter i ett förnybart elsystem. Använder man kraftvärmen på rätt sätt så möjliggör den samtidigt att ännu mer sol- och vindkraft kan tas tillvara på i elsystemet.

Under våren har Truls Martinsson Student på LTH, tillsammans med AFRY, skrivit ett exjobb inom ämnet och syftet med exjobbet har varit att belysa och sprida kunskap kring problem som elsystemet står inför idag - allt ur ett kraftvärmeperspektiv. Nedan ska vi få ta en liten del av arbetet.

Det svenska elsystemet har, som en del av Energiöverenskommelsen (2016), påbörjat sin resa mot 100% förnybart. Övergången kräver nyinvesteringar i elsystemet, men med dagens ekonomiska styrmedel gynnas vissa kraftslag på bekostnad av andra. Detta har lett till en utfasning av planerbar elproduktion som därmed tvingats stänga i förtid. Följden av denna utfasning av styrbar kraftproduktion kan leda till bland annat effektbrist och brist på så kallade systemtjänster.

För att lyckas driva elsystemet säkert krävs mer än bara produktion och överföring av el men trots det är det endast tillförd energi, som producenter får betalt för i det Svenska elsystemet. Samarbetet i elsystemet möjliggörs delvis av faktorer som reaktiv effekt, synkron svängmassa och frekvensreserver, som ibland går under samlingsnamnet “systemtjänster”. Brist på dessa systemtjänster kan leda till nedreglering av kraftproduktion och flaskhalsar i elöverföringen, men även omfattande strömavbrott. Systemtjänsterna förknippas ofta med kärnkraft men kan även tillhandahållas av förnybara kraftvärmeverk – under förutsättning att ekonomiska incitament kommer på plats.

Utan åtgärder riskerar tillgången av systemtjänster i det svenska elsystemet att försvinna i samband med att kärnkraften fasas ut. Vilka problem sådana underskott för med sig är något som experter oroar sig för redan idag och trots att vi står långt ifrån målet om 100% förnybart så har vi redan nu tvingats elda olja i reservkraftverk då det saknats systemtjänster i elnätet. För att måna om systemtjänsterna, och för att säkra så att dessa finns kvar i framtiden, krävs förebyggande åtgärder redan idag. Ekonomisk ersättning för producenter som tillhandahåller dessa tjänster blir därmed en win-win-lösning. Elsystemets driftsäkerhet upprätthålls, övergången till 100% förnybar kraftproduktion blir sömlös och samhällskritisk infrastruktur ges bättre förutsättningar att överleva.

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, rena energikällor och energieffektivitet sedan 90-talet. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen och som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå våra hållbarhetsmål.

 

Kontakt:

Truls Martinsson
truls.martinsson@afry.com


Robert Kronblad
robert.kronblad@afry.com


Bo Bigge
bo.bigge@afry.com