Close up of containerboard

Leverantörskedjans hjälte – containerboard

Bruna fraktlådor av containerboard är de ouppskattade hjältarna i de globala leveranskedjorna. I takt med näthandelns tillväxt har förpackningslådorna kommit ut från lagren och leveranskedjornas kulisser, till människors altaner och uppackningsvideos.

I samma takt som konsumtionen av varor i världen har vuxit, har containerboardsegmentet blivit det största segmentet inom massa- och papperssektorn, med förbrukning på 165 miljoner ton per år globalt. Kina är den största tillverkningsregionen för containerboard, med över 90 miljoner ton installerad kapacitet – en rejäl ökning från 34 miljoner ton installerad kapacitet 2010, med efterfrågan som är nära att nå tvåsiffrig tillväxttakt sedan 2000. De västerländska marknaderna i Europa och Nordamerika är lika stora konsumtionsregioner för containerboard, med efterfrågan på 32 miljoner ton vardera – och de växer.

Global containerboard demand growth
Global efterfrågan och ökning av containerboard

De som rör och de som gör

Tillverkningsföretagen för containerboard och containerboardlådor har vuxit i takt med den ökande efterfrågan på marknaden. I Kina har tillväxtstrategin fokuserat på att bygga upp ny kapacitet. De ledande aktörerna, Nine Dragons och Lee & Man, har ökat sin kapacitet med 60 % sedan 2011, och har investerat i enorma containerboardfabriker med kapacitet för 2–4 miljoner ton vid en anläggning. Den kinesiska containerboardmarknaden har förblivit i händerna på inhemska företag, som tillämpar aggressiva organiska tillväxtstrategier, men förlitar sig mycket på återvunnet fibermaterial som importeras från andra regioner. I Nordamerika drevs containerboardsektorns tillväxtstrategi till nyligen av oorganisk tillväxt. Sedan 2000 har de 5 främsta aktörernas andel av den nordamerikanska containerboardmarknaden ökat från 53 till 78 %. M&A-aktiviteten var fortsatt stark fram till 2018, då WestRocks förvärv av Kapstone var den senaste "omvälvande" händelsen. Under de senaste 3 åren har vi sett en upptrappning av nybyggnationer och av konverteringar av maskiner i den krympande tidningspappers- och tryckpappersproduktionen till framställning av containerboard. Dessa konverteringar har i dämpat branschens konsolideringsnivå från dess tidigare topp, men den nordamerikanska containerboardindustrin är den överlägset mest konsoliderade marknaden vid global jämförelse.

Motståndskraftig, hållbar och mångsidig

Containerboardförbrukningen har varit motståndskraftig mot efterfrågestörningar, även om efterfrågan har hög känslighet för tillverkningsindustrins förhållanden under lågkonjunktur och återhämtning. Alla de stora ekonomiska depressionerna, som den globala finanskrisen 2008–2009 och covid-19-pandemin, har påverkat containerboardmarknaderna i alla regioner negativt. Men eftersom det saknas andra ekonomiska, tillförlitliga och hållbara förpackningslösningar, kommer efterfrågan på containerboard säkert att återhämta sig och visa sin motståndskraft och hållbarhet igen. Den till synes enkla bruna lådan har inte bara varit motståndskraftig, utan har också anpassats till de växande kraven på bättre hållbarhet, de föränderliga behoven av ytterligare funktioner samt e-handelsförpackningar. De bruna lådorna har börjat får nya former och fått "rätt storlek" för e-handelstransporter. På marknader som Kina, där enkel återvinning nödvändig, är e-handelsförpackningar som inte kräver tejp vanliga funktionella innovationer, som utvecklats för behoven hos e-handelskanaler och den slutna fibervärdekedjan.

Containerboard sector consolidation:  Herfindahl-Hirschman index (HHI)
Konsolidering av containerboardsektorn: HHI (Herfindahl-Hirschman Index)

Både i e-handelskanaler och traditionella kanaler fortsätter wellpapplådor att utvecklas. Makrotrenden är lättviktsprodukter, för att spara fiberresurser, spara kostnader i hela leveranskedjan och anpassa sig till många varumärkesägares förpackningsrelaterade hållbarhetsinitiativ. Containerboardtillverkare har tillmötesgått behovet av extra marknadsföringslösningar för "populära" och detaljhandelsklara förpackningar genom att lägga till vit liner på ytan. AFRY uppskattar att 30–50 % av lådorna i den europeiska detaljhandelsmiljön är detaljhandelsklara förpackningsformat med vit/tryckt yta, vilket också hjälper detaljhandlare att spara arbetskraftskostnader och effektivisera hyllfyllningen. Tillverkare av containerboardlådor har mött behovet av förpacknings- och produkthållbarhet genom innovation i fråga om beläggningar, som läggs på det översta lagret av containerboard, för att absorbera etylen från produkter för att förlänga hållbarheten, eller för att åstadkomma vattentålighet för fisk och andra förpackade proteinprodukter.

Det slutna kretsloppets mästare

Containerboard är kanske en av de produkter i världen som har mest slutet kretslopp. 83 % av containerboardlådorna i världen tillverkas av returfiberbaserad råvara, främst av gamla wellpapplådor, som samlas in och skickas till fabrikerna för att bearbetas till containerboard igen. Till följd av ökad näthandel och hemleveranser har insamlingen av gamla wellpapplådor i bostadsområden ökat, vilket också haft negativ påverkan på kvaliteten och kostnaden för det returfibermaterial som finns tillgängligt för containerboardfabriker. Blandpapper utgör ungefär en fjärdedel av den containerboardfiberråvara som är tillgänglig i Europa. Sammansättningen av det blandade avfall som används vid tillverkning av containerboard förändras i och med att konsumtionen av tidningar, tidskrifter och trycksaker i allmänhet fortsätter att minska. Containerboardfabriker fortsätter att innovera kring fiberråvara. Globalt svarar returfiber i genomsnitt för mer än hälften av tillverkningskostnaderna för linerboard. Investeringar i sophantering, rengöring av fibrer samt siktning har gjort det möjligt för fabriker att bearbeta material av lägre kvalitet, eller förorenade returfibermaterial, och förbättra fiberutbytet, för att maximera utnyttjandet av varje fiber. Vissa fabriker har kunnat inkludera även kaffekoppar av papp och andra matvaruprodukter i sin fiberportfölj, för att kunna utnyttja fler fiberkällor.

Kinas implementering av programmet National Sword för att begränsa flödet av pappersavfall till Kina har förändrat de globala flödena av returfiber. Ett fullständigt importförbud för returfiber till Kina väntas under 2021, vilket innebär att den kinesiska containerboardindustrin på 90 miljoner ton, som har förlitat sig på nära 30 miljoner ton importerad returfiber, behöver hitta nya sätt att säkra fiberråvara för att leverera förpackningar till den kinesiska tillverkningssektorn. Ett alternativ till att importera nödvändig fiberråvara, som har växt fram för de kinesiska containerboardfabrikerna, är att bearbeta gamla wellpappförpackningar till massaformat innan de fraktas till Kina för användning. Massalinjer som kan bearbeta gamla wellpappförpackningar till massa byggs i såväl Nordamerika som Sydostasien, i länder som Laos, Myanmar, Malaysia. Import av OCC-massa kan lägga till mer än 70 USD/ton till de kinesiska boardfabrikernas kostnadsstruktur, men utan fiberråvara kommer det inte att finnas någon produktion av containerboard. Träfibrer kan återanvändas ungefär sex gånger vid tillverkning av papper och board. Därför behöver fiberkretsloppet färsk jungfrufiber för att kunna fortsätta fungera. Två tredjedelar av den globala kapaciteten för jungfrufiberbaserad containerboard finns i Nordamerika, i det stora sydliga området med barrträdsfiber, som tillgodoser både den storskaliga inhemska marknadens och exportmarknadens behov av lådor med bättre hållfasthet och högre kvalitet, för tillämpningar som bananlådor i Latinamerika. Ryssland har ett av världens största outnyttjade områden med barrträdsfiber, vilket ligger i närheten av den fiberbehövande kinesiska marknaden. Framöver kan Ryssland komma att framträda som ytterligare viktig källa till jungfrufiberbaserad containerboard för de globala marknaderna, särskilt för Kina.

Räkna med mig

Containerboardlådor är en hörnsten i globala tillverknings- och leveranskedjor. Ekonomisk tillväxt, liksom e-handelns tillväxt, har lockat storskaliga organiska och oorganiska investeringar. Sektorn är dock inte skyddad från ekonomiska nedgångar. Eftersom man har förlitat sig på efterfrågan på containerboardlådor, och genom man anpassat sig till makrotrenderna rörande hållbarhet och minskning av plastavfall, är containerboardlådor och deras tillverkare väl positionerade för att förbli relevanta, för att fortsätta växa och för att navigera i det föränderliga landskapet av marknadskrav och störningar i fråga om fibertillgång.

Global containerboard manufacturing capacity by fibre type
Global tillverkningskapacitet för containerboard efter fibertyp
Testliner manufacturing cost in China – different fibre furnish options
Kostnader för testlinertillverkning i Kina – olika alternativ för fiberråvara

För mer information, välkommen att kontakta:

Sanna Sosa - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Sanna Sosa

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Sanna Sosa

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.