Heavy goods lorry driving along a sunlit road

Marknad för avancerade biodrivmedel

Förändrad energi- och klimatpolitik i EU har avskräckt från investeringar i avancerad produktion av biodrivmedel före översynen av direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor (RED II), vilken inleddes 2018.

I direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor (RED II) fastställs särskilda mål och begränsningar för användningen av flytande biodrivmedel 2021–2030, vilka varje medlemsstat måste anta i nationell lagstiftning före detta års utgång. För första gången på EU-nivå definierar RED II ett bindande delmål för avancerade biodrivmedel, vilket bland annat avser bränslen tillverkade av hållbara råvaror från en särskild förteckning – inklusive bland annat lignocellulosa, alger och kommunalt fast avfall. EU:s gröna giv kommer sannolikt att medföra ytterligare en våg av förändringar även av RED II, men ambitionsnivån förväntas inte bli lägre.

AFRY stöder finska regeringen

AFRY har legat i framkant när det gäller utveckling av avancerade biodrivmedel i över ett decennium. Förutom våra tekniker, som har oöverträffad erfarenhet av investeringsprojekt för avancerade biodrivmedel, har våra managementkonsulter gett råd till bland annat den finska regeringen om vilket som är det mest genomförbara och kostnadseffektiva sättet att implementera RED II i nationell lagstiftning. Finland var ett av de första länderna som såg över sin politik rörande biodrivmedel och införde obligatorisk inblandning av avancerade biodrivmedel fram till 2030. Som uppföljning av den framgångsrika rådgivningen inom vägtransporter kommer AFRY att ha förmånen att fortsätta stöda den finska regeringen under hösten 2020, denna gång med att utvärdera möjligheterna att införa liknande obligatorisk inblandning även för flygbränslen.

Flytande biodrivmedel – möjliggör rejäl minskning

Målen i RED II motsvarar en efterfrågan på nästan 40 miljoner ton flytande biodrivmedel inom EU fram till 2030, varav avancerade biodrivmedel bidrar med så mycket som 10 miljoner ton. Efterfrågan på biodrivmedel i Europa är dock inte begränsad till vad som anges i RED II. Utsläppsminskningar inom transportsektorn definieras också i ansvarsfördelningsförordningen (ESR), vars mål är 30 % minskning av de totala växthusgasutsläppen för alla sektorer utanför systemet för handel med utsläppsrätter, som transport-, byggnads-, jordbruks- och avfallssektorerna. Flytande biodrivmedel är ett av de få befintliga och robusta sätten att minska dessa utsläpp utanför utsläppshandelssystemet, vilket har fått flera medlemsstater att överväga att införa betydligt högre inblandningsvärden för biodrivmedel än RED II, för att uppfylla målen i ansvarsfördelningsförordningen. Finland har obligatorisk inblandning av 30 % biodrivmedel i vägtransportbränslen till 2030, medan Sverige har diskuterat ännu mer ambitiösa mål på över 60 % för dieselfordonsflottan.

AFRY:s team har utvecklat egna efterfrågemodeller för utsikterna avseende biodrivmedel i specifika EU-länder. Åtta ledande länder – Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien, Polen, Sverige, Finland – svarar ensamma för nära 50 miljoner ton av efterfrågan på flytande biodrivmedel 2030, mer än hela RED-målen för EU-28.

Europeiska raffinaderier förutspår betydande investeringar

FuelsEurope, den europeiska branschorganisationen för petroleumraffinering, meddelade sin nya syn på flytande bränslen med låga koldioxidutsläpp i juni 2020. Publikationen är ett resultat av ett treårsprojekt och representerar synpunkterna från 40 företag som driver raffinaderier i EU. Medlemmarna i FuelsEurope svarar för nästan 100 % av oljeraffineringskapaciteten i EU och mer än 75 % av detaljhandelsförsäljningen av motordrivmedel. FuelsEuropes åsikter ligger i hög grad i linje med AFRY:s prognoser om framtida efterfrågan. Organisationen förutspår att produktionen av biodrivmedel baserade på hydrobehandlade vegetabiliska oljor (HVO) kommer att fördubblas, från 5 till 10 miljoner ton, mellan 2020 och 2030 inom EU, medan produktionen av lignocellulosabaserade drivmedel förväntas uppgå till upp till 4 miljoner ton fram till 2030, vilket motsvarar 25 miljarder EUR i kapitalinvestering. Om andelen elfordon skulle överskrida de nuvarande prognoserna, skulle det bara göra biodrivmedelsmålen lättare att uppnå. Elfordon är främst personbilar, medan de största volymerna avancerade biodrivmedel används vid tunga transporter.

Befintliga producenter satsar på attraktiva marginaler

EU:s efterfrågan på avancerade etanol- och drop in-drivmedel kan inte tillgodoses med nu aviserade projekt, inte ens globalt. Inom avancerad etanolproduktion har endast ett fåtal flaggskeppsprojekt bedrivits över hela världen, och man står inför stora utmaningar i fråga om upptrappning, kapacitetsutnyttjande och produktionsekonomi. Förhoppningarna är dock stora på den andra vågen av investeringsprojekt, som kommer att sjösättas under de kommande 2–4 åren. Samtidigt får de avancerade drop in-biodrivmedlen mycket uppmärksamhet, eftersom de saknar nackdelar relaterade till inblandningsgräns, lägre energiinnehåll och beskattning. I och med att HVO-råvarorna blir allt mer begränsade, behövs fler lignocellulosaprojekt i hela Europa. Många tekniker för träbaserade drop in-drivmedel är fortfarande under utveckling. Dessa flaggskeppsprojekt utlöser investeringsbeslut och har därmed fått en ganska solid grund.

Trots de starka marknadsutsikterna kämpar de första projekten för avancerade biodrivmedel för att lyckas med projektbaserad finansiering. Investeringskostnaderna för träbaserad pyrolys- eller förgasningsteknik är jämförbara med nyinvesteringar i massafabriker, och avancerade biodrivmedel har sina egna prissättningsmekanismer, som skiljer sig från dem för konventionella första generationens biodrivmedel. Till följd av politisk turbulens inom EU och nationellt har producenterna svårt att säkra långsiktiga startavtal. På grund av utmaningarna i fråga om försörjningsökning förväntas avancerade biodrivmedel generera attraktiva marginaler för producenter som kan åstadkomma stabil produktion med hög nyttjandegrad.

Sammantaget har avancerade biodrivmedel mycket goda marknadsutsikter på grund av EU:s politik och premiumpriser. Efterfrågan på flytande biobränslen kommer att öka med över 30 miljoner ton i Europa under det kommande decenniet, vilket medför utmaningar i fråga om försörjning och skapar möjligheter för nya aktörer. Utmaningarna ligger i banbrytande tekniker och i projektens tillförlitlighet – båda är områden där AFRY gärna stöder våra kunder.

Esa Sipilä - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Esa Sipilä

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Esa Sipilä

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Spiral staircase looking up

AFRY Insights - Bioindustry

Take a look through a sustainability lens into the resilient containerboard industry, which is essentially based on circular economy, the role of forests in carbon storage, substitution of fossil based products with bio-based products and the use of wood in construction.