Hydro Power Plant water

Miljönytta eller miljömål - vattenkraften utmanas

Sveriges Nationella Plan för omprövning av Vattenkraften (NAP) sätter branschen i en svår situation. Vattenkraften måste fortsätta producera elkraft, men samtidigt ta större miljömässigt ansvar. Det skapar svåra ställningstaganden och påverkar dagens energimarknad.

Sveriges vattenkraftsanläggningar byggdes till största delen under 1930-1970-talet när Sverige skulle elektrifieras och i detta arbete togs det begränsad hänsyn till vattenmiljön, vilket nu skapar motsättningar mellan intresseförbund och kraftproducenter.

När Europeiska Unionen år 2000 ställde krav på Sverige att förbättra den ekologiska statusen i vattendragen skärptes arbetet med att åtgärda den miljöpåverkan vattenkraften har på vattenmiljöerna. Detta arbete drivs genom en Nationell Plan (NAP) för omprövning av vattenkraft 1 , vilket betyder att man omförhandlar tidigare villkor till nya moderna miljövillkor för samtliga svenska vattenkraftverk.

NAP är en del av energiöverenskommelsen där branschen, Svenska Kraftnät och politiker har enats om villkor och förutsättningar för de miljöåtgärder som förhandlas. En förutsättning har varit att den produktionsbegränsande inverkan som miljöåtgärderna innebär får inte bli större än 1,5 TWh. Riktvärdet motsvarar, på nationell nivå, vad som kan anses vara en acceptabel negativ påverkan på kraftproduktionen. Mycket tyder nu på att inverkan av de nya miljövillkoren på kraftproduktionen riskerar att bli betydligt större än så 2 , och samtidigt står världen inför en energiomställning där behovet att ställa om elproduktion från fossila källor till förnyelsebara källor är enormt.

Som alla är medvetna om har bristerna i Sveriges elsystems varit tydliga, diskussioner i media har pågått, elpriset skenar och Sverige har behövt importera el(5) för att täcka behovet. Debatten i media har dessutom börjat lyfta fram vad den förlorade förnybara kraftproduktionen som följer av miljöanpassningen verkligen innebär 3 .

AFRY har under de senaste åren varit involverad i utrivning av fem kraftverk, vilket betyder att verksamheter avslutas. Utrivningen av dessa kraftverk kommer att betyda att stora miljövärden återskapas, vilket sätter Vattenkraften i en svår situation.

Vattenkraften måste fortsätta att leverera stora volymer elkraft – samt finnas tillgänglig för reglerbehov. Men samtidigt måste vattenkraften också ta sitt ansvar för den miljöpåverkan som produktionen medför. Innebörden i den Nationella Planen har varit att åtgärder ska göras där de gör bäst nytta, men de processer AFRY varit involverade i har hittills pekat på att myndigheter framför krav på större åtgärder, utan en tydlig koppling till den ekologiska nyttan i vattendragen.

Det är tydligt att svåra avväganden överlämnas till domstol 4 som i sin tur måste förlita sig på bedömningar och expertutlåtanden snarare än kvalitativa fakta, vilket ytterligare gör processen svår att förutsäga.

Det är uppenbart utmanande tider framöver för den svenska vattenkraften och olika intressenter agerar utifrån olika agendor och en tydlig vägledning för dessa svåra avvägningar saknas. För att Sverige på ett framgångsrikt sätt skall lyckas med energiomställningen likväl som miljöanpassningen krävs tydligare spelregler, både för myndigheternas, branschens och miljöns skull.

Kontakt:
Mats Andersson, River Hydraulics & Environment at AFRY
mats.l.andersson@afry.com

Anders Frisk, River Hydraulics & Environment at AFRY
anders.frisk@afry.com


AFRY har jobbat med vattenkraft i över 120 år och tillhandahåller tjänster från tidiga skeden koncept och förstudie till genomförande och implementering samt drift och underhåll. Detta inkluderar expertis från alla tekniska områden t.ex. geologi, geoteknik, berg, byggteknik, hydrologi, hydraulik, turbin- och generatorteknik samt el- och kontroll. Vi är också specialiserade på olika regulatoriska delar som påverkar utformningen av vattenkraften som sociala, miljöanpassning, juridiska etc.

AFRY tillhandahåller tekniska tjänster för design och implementering av anläggningar för fiskpassage i de olika projektfaserna, dvs. konceptualisering, genomförbarhet, grundläggande design, anbud och implementering. Vi levererar optimala och långsiktiga lösningar för små, medelstora och stora system med hänsyn till de sötvattensekologiska behoven, legala krav, lokala miljöförhållanden, och lokala specifika krav och önskemål.

River Sweden

Vad innebär Nationella planen - Sveriges nya miljövillkor för alla vattenkraftanläggningar?