electricity pylon photographed from beneath against blue sky

Nettonollutsläpp: så är industrin en del av lösningen

Skriven av James Townsend

En koldioxidfri framtid – engineered by AFRY

På AFRY vill vi skapa en mer hållbar framtid för alla. Engineered by AFRY beskriver hur vi gör det, hur vi strävar efter att skapa en rättvis och hållbar värld för kommande generationer.

Black and white icons showing the 7 industries that AFRY works in: energy; manufacturing industry; telecom, ICT and defence; process industry; automotive and R&D;  food & life sciences; buildings; and transport infrastructure.

På AFRY vet vi att minskade koldioxidutsläpp, cirkularitet, elektrifiering och digitalisering är avgörande faktorer för att ställa om världen till en mer hållbar framtid. För att uppnå netto-nollutsläpp krävs omvälvande åtgärder inom alla samhällssektorer.

Koldioxidneutralisera industrin

Världen befinner sig i en global kris på grund av de alltmer förvärrade effekterna av klimatförändringarna. Nu behöver beslutsfattare, organisationer och industrier över hela världen agerar för att uppnå netto-nollutsläpp av koldioxid.

Men vilken roll kan industrin spela för att klara det? Trots att de mest förorenande industrierna står inför betydande utmaningar har det gjorts framsteg. En omställning pågår och i denna artikel samlar vi insikter, expertkunskap och konkreta exempel för att illustrera de åtgärder som AFRY och våra kunder vidtar på resan mot netto-nollutsläpp.

AFRYs roll i att accelerera omställningen

AFRY är medlemmar i Exponential Roadmap Initiative. De samverkar med aktörer från olika sektorer och värdekedjor globalt i syfte att driva på och främja olika klimatinsatser. Exponential Roadmap Initiative är en ackrediterad partner till FNs Race To Zero, en världsomspännande kampanj som samlar ledarskap och stöd från många intressenter, inklusive företag, i syfte att uppnå netto-nollutsläpp. Läs mer om AFRYs klimatarbete.

Nedan kan du läsa mer om hur AFRY samarbetar med kunder inom en rad olika sektorer för att klara klimatutmaningen och ställa om till en koldioxidfri industri.

1. Energi  

Kostnaderna för förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, minskar ständigt vilket gör dem ekonomiskt konkurrenskraftiga i jämförelse med fossila bränslen. För att uppnå netto-nollutsläpp måste industrin dock snabbt öka produktionen av förnybar energi för att möta det ökande behovet av ren el. Det är också viktigt att balansera energisystemen genom att införa flexibilitet som säkerställer att utbudet överensstämmer med efterfrågan.

AFRY har lång erfarenhet som konsulter och rådgivare åt beslutsfattare, energiföretag, industriföretag, utvecklare, finansiärer och slutanvändare. Vår roll är att identifiera, utforma och implementera lösningar under alla faser av energiomställningen. Läs mer om hur vi som ingenjörer bidrar vi med innovativa lösningar för att accelerera omställningen.

2018 publicerade AFRY (då som Pöyry) studien "Fully decarbonising Europe's energy system by 2050", den analyserade de energianvändningsförändringar som krävs för att säkerställa ett koldioxidfritt energisystem i Europa fram till 2050. År 2020 lanserade AFRY ytterligare en rapport tillsammans med Iberdrola, en världsledande aktör inom förnybar energi, denna identifierar kritiska faktorer som krävs av den europeiska energisektorn för att nå netto noll fram till 2050. Se sändningen.

Kärnkraftsindustrin har omvärderats och anpassats för att möta den växande efterfrågan på säker och ren energi, samtidigt som det finns utmaningar med storskaliga kärnkraftsprojekt. Kan små modulära reaktorer vara en del av lösningen? Läs vår insiktsartikel.

AFRY anser väte framställt utan koldioxidutsläpp är avgörande för att nå netto noll inom industrin, transportsektorn samt värme- och kraftsektorn. Våra konsulter och ingenjörer är i framkant i arbetet med övergången till rena energisystem och hjälper våra kunder i att realisera nyskapande och banbrytande projekt. Lär dig mer om vårt arbete om vätgas.  

Idag saknas det en enhetlig vision för att uppnå nettonollutsläpp i USA, men europeiska ledare har fastställt ambitiösa mål för att realisera ett koldioxidfritt energisystem till 2050, och man jobbar aktivt med att identifiera genomförbara strategier för att nå detta. För att bättre förstå hur Europa kan klara målsättningen, har AFRY gjort studier som undersöker möjligheterna att åstadkomma ett helt koldioxidfritt amerikanskt energisystem.

Våra experter delar kontinuerligt med sig av sina insikter genom vår AFRY Insights-tidning. Dessutom har AFRY skapat en podcastserie där framstående branschexperter diskuterar hur energisystemen transformeras till nettonollutsläpp, digitalisering och decentralisering. Ta del av "Fuelling the transition" redan idag.

2. Tillverkning och processindustrin

Stål framställs i en ugn som drivs av fossila bränslen och med kol som råmaterial. Stålproduktion står därmed för 7 procent 1 av de globala CO2-utsläppen, vilket gör den till den största enskilda källan av växthusgasutsläpp. Efterfrågan på grönt stål, som görs genom användning av alternativa tekniker, ökar ständigt. Detta innebär en del utmaningar såsom höga kostnader, begränsad tillgång på teknik och tillförlitliga leverantörskedjor för exempelvis väte som genereras från 100% förnybara energikällor. Läs mer om AFRYs expertis inom grönt stål.

Gruvsektorn utgör kärnan i energiomställningen och växer i en snabb takt. Det ökade beroendet av råmaterial som litium (för batterier) och koppar (för elektrifiering) innebär att gruvindustrin står inför den stora frågan: hur kan man expandera på ett ansvarsfullt sätt?

Träproduktion, koldioxidbindning, förbättrad biologisk mångfald, rekreation och ekosystemtjänster är några av de allmänt erkända funktionerna som skogar kan erbjuda, och denna lista fortsätter ständigt att växa. AFRYs experter hjälper kunder inom hållbart skogsbruk. Läs vår insiktsartikel om mångfunktionella skogar. 

3. Fordon och Forskning och utveckling

I takt med att regeringar världen över inför lagar som främjar övergången från fordon med förbränningsmotorer (ICE) förväntas försäljningen av elbilar (EV) öka markant. Detta innebär att nya leverantörskedjor och tillverkning av lågemissionsfordon samt infrastruktur (laddnings-/bränslestationer) behövs. Branschen genomgår en disruptiv förändring som drivs av tekniktrender för elektrifierade, uppkopplade och självkörande fordon, nya affärsmodeller för mobilitet som en tjänst samt digitalisering av tillverkningsprocesser. Hos AFRY jobbar vi med detta genom att erbjuda design- och ingenjörskompetens inom alla fordons- och mobilitetsdiscipliner.

4. Livsmedel och Life Science

Boskap för matproduktion bidrar betydligt till de globala växthusgasutsläppen, ca 15 procent 2 . Dock finns det många spännande möjligheter, från förändringar i djurfoder genom koldioxidbindning i jorden och gödsling av grödor till produktion av 'framtidens mat'. Vegetabiliska alternativ och labbodlat kött använder en bråkdel av de naturresurser som konventionellt kött kräver och eliminerar behovet av att föda upp eller slakta djur – detta skulle öka tillgången på mat och bidra till att minska världssvälten. Läs om AFRYs initiativ inom framtidens mat.

5. Byggnader

Framtidens städer är klimatneutrala och måste utformas och drivas utan att riskera framtida generationers tillgång till naturen och dess resurser. AFRY skapar värde genom att fokusera på klimatneutrala lösningar, anpassade till varje stads specifika förutsättningar och kultur. Utforska insikterna från AFRY Future Cities.

6. Transportinfrastruktur

Personbilar stod för 39 procent av de globala CO2-utsläppen med medelstora och tunga lastbilar som den näst största källan (23%) 3 . Under FNs klimatkonferens (COP26) i Glasgow åtog sig deltagarna gemensamt att uppnå 100 procent nollutsläpp inom transportsektorn senast 2040. World Economic Forum har påpekat att "det största hindret fortfarande är övergången från prat till handling". AFRY stöttar övergången mot en elektrifierad fordonsflotta och efterfrågan på nya koncept och varianter ökar ständigt. Utforska våra senaste nyheter, evenemang och artiklar på AFRY Electromobility.

Industrier över hela världen spelar en avgörande roll

Att nå en koldioxidfri ekonomi kan vara en av de största utmaningarna för mänskligheten. Det finns betydande hinder i form av bristande politiskt stöd och höga kostnader.  

Ändå är netto-nollstrategier avgörande för att uppnå en framtid som är hållbar och motståndskraftig. Genom att anta effektiva strategier, genomföra samordnade samarbetsinsatser, öka investeringar och rikta forskning och utveckling, kan aktörer som industrier, partners, politiker och leverantörer – inklusive AFRY – bidra till att överkomma dessa hinder för att klara hållbarhetsomställningen. Låt oss alla agera för att skapa en hållbar framtid.

Girl in floral dress is running in corn field with wind turbines

Hållbarhetstjänster – engineered by AFRY

Vi driver förändring i allt vi gör med ett högre syfte, för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Vi gör detta tillsammans med våra kunder. Vi erbjuder och utvecklar hållbarhetstjänster längs hela värdekedjan för industri-, energi- och infrastrukturföretag samt offentlig sektor.

Fotnoter