Bikes in a city.

Öka barns säkerhet inom kollektivtrafiken: en svensk fallstudie

Future Cities Insikt #24 - Increasing children’s safety on public transport: the Swedish case

Ett säkert och attraktivt kollektivtrafiksystem är ett sätt att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling 2030. Delad transport minskar koldioxidutsläppen samtidigt som tillgängligheten ökar. För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och tillgänglig är det nödvändigt att det är säkert för alla som reser på den. Så är dock inte alltid fallet i Sverige. Idag reser majoriteten av alla barn under fyra år - till skillnad från andra resenärer - utan säkerhetsbälte på långväga bussar och bussar. Små barns kroppar är ännu inte fullvuxna och därmed mer ömtåliga än hos vuxna, vilket innebär att konsekvenserna är mycket allvarligare vid en kollision.

Hur kan det vara att de vars kroppar är mest ömtåliga är de som är minst skyddade när de reser med fjärrbussar och bussar i Sverige? I en studie finansierad av Trafikverket har AFRY undersökt hur man kan öka jämställdheten i transportsystemet genom att också garantera små barns säkerhet i bussar. Trafikverket tilldelar medel till olika projekt genom Skyltfonden. Finansieringen kommer från avgiften för att ha en skräddarsydd nummerskylt i Sverige och ambitionen är att stödja bra idéer som kan förbättra trafiksäkerheten.

Child
Sverige – en pionjär inom trafiksäkerhet

Historiskt har Sverige varit en pionjär inom trafik och barnsäkerhet och har bland de lägsta antalet trafikolyckor i världen. Att åka buss är ett av de säkraste transportsätten, men i de olyckor som inträffar kan konsekvenserna vara katastrofala, särskilt om passagerarna är obegränsade.

Även om teknisk utrustning finns idag finns det inga regler och lagar som säkerställer säkerheten för små barn (0–3 år) på fjärrbussar och bussar i Sverige.

Som en del av studien har AFRY intervjuat olika intressenter, inklusive politiker, kollektivtrafikmyndigheter, fordonstillverkare och kollektivtrafikoperatörer, om deras syn på frågan om små barns säkerhet i bussar. Vi har också tittat närmare på arbetet i två regioner för att införa trafiksäkerhetsutrustning i deras kollektivtrafik.

Upphandling är nyckeln

Det är uppenbart att det finns flera olika svar på hur frågan om säkra barn på långväga bussar och bussar ska lösas. I stor utsträckning handlar det om att olika kostnader ställs mot varandra, där säkerhetsfrågan inom kollektivtrafiken konkurrerar med frågor om frekvens, närvaro på landsbygden och andra investeringar.

I vår studie identifierade vi både möjligheter och hinder angående kunskapsnivån bland organisationer som arbetar med kollektivtrafik, oklara politiska mål kopplade till trafiksäkerhet och tillgänglighet och möjligheten att införa säkerhetsbälteslagstiftning även för småbarn. Det finns ett behov av ökad allmänhetens medvetenhet om denna fråga för att skapa en efterfrågan på säkerhetslösningar för barn på tränare.

Vår slutsats är att ett av de bästa sätten att säkerställa små barns säkerhet är att införa strängare säkerhetskrav vid offentlig upphandling. En teknisk lösning som säkerställer barns säkerhet som en del av standardutrustningen på långväga bussar och bussar i det svenska kollektivtrafiksystemet kan lösa problemet.

Att säkerställa barns säkra resor med långväga bussar och bussar är ett nödvändigt steg i övergången till ett lika och hållbart transportsystem.

Erik Malmström, trafikplanerare

Hannah Wadman, stadsplanerare

Läs hela rapporten här.
Här finns mer info om projektet.

Contact

Hannah Wadman - Urban Planner

Hannah Wadman

Urban Planner

Kontakta Hannah Wadman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Erik Malmström - Traffic Planner

Erik Malmström

Traffic Planner

Kontakta Erik Malmström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.