Översvämmad gatubrunn

Saneringsplan - Ekebyhovs avloppsreningsverk

Skriven av Erika Bjerner

Det är idag vanligt att kommuner får krav på sig att ta fram en plan för att aktivt arbeta med att minska mängden tillskottsvatten i avloppsledningsnätet, en så kallad saneringsplan.

En saneringsplan innehåller en utredning kring källor av tillskottsvatten i ett specifikt reningsverks upptagningsområde, samt en åtgärdsplan med aktiviteter för hur tillskottsvattnet kan minska. Planen ska vara ett levande dokument som ska uppdateras regelbundet. När Roslagsvatten fick krav från tillsyningsmyndigheten att ta fram en saneringsplan för Ekebyhov avloppsreningsverk kontaktades AFRY för att få stöd, struktur och styrning i arbetet.

 

Tillsammans med Roslagsvattens personal har AFRY tagit fram det material och underlag som krävts. Därefter har AFRY vattenkonsulter analyserat det framtagna materialet och sammanställt slutsatser. Slutresultatet är en saneringsplan som ger en beskrivning av nuläget, en åtgärdslista som föreslår både uppdatering av rutiner, strategier och vidare utredningsarbete, samt en aktivitetslista med konkreta åtgärder. Den innehåller även förslag på hur saneringsplanen kan implementeras i rutiner och kontrollprogram.

Under arbetets gång har Roslagsvatten varit delaktig i de resultat som uppkommit och kunnat påverka vilka åtgärdsförslag och aktiviteter som kan prioriteras och planeras in.

 

- En av Roslagsvattens övergripande målbilder är att minska mängden tillskottsvatten i avloppsreningsprocessen. För att få en omstart på detta arbete och en extern syn på problematiken anlitades AFRY för konsultering. AFRY har på ett professionellt och pedagogiskt sätt hjälpt oss att ta fram en så kallad saneringsplan. Detta har skett genom bland annat analys av vår befintliga mät- och kartdata, intervjuer och workshop med driftpersonal samt bearbetning av befintliga reinvesteringsplaneringar. Detta har mynnat ut i en leverans som vi kan ta stöd i för att fortsätta lära känna vårt ledningsnät på djupet och kunna fortsätta vårt arbete med att sanera ledningsnätet ifrån tillskottsvatten. Vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Staffan Björk, Chef Produktion Ledningsnät på Roslagsvatten

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

 

Paulina Stenvall
paulina.stenvall@afry.com

Nathalie Stärner
Nathalie.Starner@afry.com

Kjell Lundqvist

kjell.lundqvist@afry.com

 

 

 

 

 

 

Du kanske också är intresserad av