Schonau_wwtp_main_image

Schweiz går i bräschen för hantering mikroföroreningar vid rening av avloppsvatten

Regionen Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisees vattenskyddsförbunds (GVRZ) anläggning för rengöring av avloppsvatten (ARA) i Schönau rengör avloppsvattnet i 14 kommuner i centrala Schweiz. Den är med sina, för närvarande, 150 000 anslutna invånare en av de större rengöringsanläggningarna i Schweiz och är en viktig faktor för vattenskyddet i regionen.

I samband med den nya vattenskyddslagstiftningen 2016 ska cirka 120 reningsverk utrustas med den senaste tekniken så att organiska spårämnen och mikroföroreningar som finns i mycket låga koncentrationer i avloppsvattnet kan elimineras. Bland dessa finns ämnen som läkemedelsavfall, bekämpningsmedel, rostskyddsmedel, men också kemikalier från hygienartiklar. De har en bevisad negativ inverkan på vattenlevande organismer och hotar grundvattnet, den viktigaste dricksvattenkällan. Schweiz går i bräschen för den här utvecklingen och har lagt både den rättsliga och vetenskapliga grunden för att göra den möjlig. Målet är att eliminera mer än 80 % av mikroföroreningarna i cirka 120 reningsverk i Schweiz. För att undvika att de medverkande reningsverken och de anslutna invånarna missgynnas har förbundet öppnat en fond, som alla invånare i Schweiz kommer att bidra till med 9 CHF/år fram till 2034. Med de här pengarna finansieras de investeringar i reningsverken som krävs för att eliminera mikroföroreningarna med upp till 75 %. När ett nytt behandlingssteg har tillverkats och driftsatts i en anläggning befrias de anslutna invånarna från avgiften.

Utbyggnaden av ARA Schönau med ett steg för eliminering av mikroföroreningar planerades och genomfördes mellan början av 2016 till mitten av 2019 av Pöyry Schweiz AG som huvudentreprenör. Den slutgiltiga redovisningen lämnades in till Bundesamt für Umwelt (BAFU, federala miljömyndigheten) enligt tidsplanen och därmed kommer mandatet inom kort att avslutas.

Utbyggnaden, som bestod av ett stort antal olika objekt, kännetecknades av ett starkt begränsat utrymme och omfattande konstruktionsarbeten i och mellan de befintliga infrastrukturerna. Genom att anpassa och förändra användningen av befintliga byggnader hittades lösningar för att integrera det nya processteget. Viktiga komponenter i anläggningen (t.ex. pumpstationen för returslam) modifierades och flyttades under pågående drift. Ytan för ARA behövde, trots att den utökades med ett ytterligare steg, inte utökas, utan förtätades i stället, framför allt inåt.

Det genomförda processteget med dosering av aktivt kolpulver, inblandning av pulvret i avloppsvattnet och avskiljning med rumsfiltrering är det första genomförda storskaliga projektet med den här tekniken globalt. Med den valda tekniken med direktdosering av aktivt kolpulver uppkommer inte farliga giftiga biprodukter som kan bildas vid andra använda processtekniker, till exempel ozonisering av avloppsvatten, utan man får en hög driftflexibilitet. Verksamhetsutövaren är efter knappt ett års provdrift mycket nöjd med de nya installationerna och den uppnådda rengöringskapaciteten. Den lagstadgade elimineringskapaciteten uppnås utan problem med god marginal (medelhög elimineringskapacitet > 80 %). Doseringsmängden aktivt kolpulver som krävs för att uppnå den fastställda elimineringskapaciteten ligger till och med under det ursprungligen prognostiserade behovet från pilotfasen. Under det fortsatta optimeringsarbetet under projektet förbättrades dessutom kapaciteten för det biologiska rengöringssteget betydligt.

Elimineringskapacitet mikroföroreningar
Elimineringskapacitet mikroföroreningar

Vid sidan av de processtekniska fackkunskaperna och den professionella projektledningen har framför allt uppfyllandet av kraven avseende kvalitet, deadlines och kostnader bidragit till att kunden blev mycket nöjd.

AFRY (Pöyry Schweiz AG) planerar för närvarande ytterligare steg för eliminering av mikroföroreningar i de schweiziska reningsverken Aire Genève (1 000 000 inv.), Monthey-Cimo (500 000 inv.), Kloten-Opfikon (125 000 inv.), Rosenbergsau (110 000 inv.), Lucens (70 000 inv.), Delémont (50 000 inv.) och Hinwil (30 000 inv.).

Organiska spårämnen är även i Tyskland en central fråga för framtida avloppsvattenteknik. Denna tekniska lösning blev möjlig tack vare det nära samarbetet mellan experterna på AFRY. För närvarande planeras projekt i reningsverken Berlin Schönerlinde (850 000 inv.), Herford och Münster.