Stockholm

Stockholm är en stad full av möjligheter

Höga ambitioner

I en stad full med möjligheter: Intervju med Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd i Stockholm

En europeisk huvudstad som är fossilfri och klimatneutral år 2040? All innerstadstrafik utsläppsfri 2030? För Stockholms borgmästare är detta ingen utopi utan snarare en del av en plan för att göra staden grönare och mer beboelig.

Du tror att en stad behöver en stark identitet samt ett syfte för att vara attraktiv för människor och företag. Varför är detta viktigt?

Jag är stolt över att vara finansborgarråd i Stockholm som har rykte om att vara en framåtsträvande stad med hög levnadsstandard och ett pågående viktigt arbete med jämställdhet, ren energi och förbättrad tillgänglighet. Stockholm har en stark identitet och syfte som drar både människor och företag till staden. Det är en stad med möjligheter för människorna som bor här och för företagen.

Stockholmsborna vill påverka och vara en del av detta pågående arbete. Därför måste staden leverera dessa möjligheter till engagemang och påverkan. Vi kan också se en förändring av prioriteringar, särskilt bland unga, när de står inför val som en ny arbetsplats eller vilken stad de ska bo i. De frågar sig själva, vad är mitt syfte och vad vill jag lämna bakom mig? En annan observation är att arbetare i allt högre grad väljer var i världen de vill bo, innan de väljer vilket företag de vill arbeta för. Därför är det en prioritet för mig att Stockholm verkar enligt värderingarna öppenhet, transparens och frihet. Jag tror att Stockholms samarbetsmiljö och öppna tankesätt har hjälpt det att attrahera och behålla talanger.

Så jämfört med tidigare tenderar vi att prioritera engagemang i företag och projekt som har en känsla av syfte istället för bara lönen. Därför är det också viktigt att skapa en öppen miljö där företag och människor kan vara kreativa och blomstra, och känna tillhörighet till staden under utvecklingsprocessen. Av dessa skäl vill jag fortsätta bygga en stad med möjligheter för våra medborgare.

Stockholm satsar hårt på sin infrastruktur – tunnelbana, motorväg och till och med stadens elförsörjning uppgraderas. Hur leder detta till att staden inte bara blir klimatneutral utan även klimatpositiv snabbare än andra? Har du en hållbarhetsplan?

Självklart spelar tunnelbaneutbyggnaden en viktig roll för att minska utsläppen i framtiden. Jag är väldigt glad och stolt över att vi har en så stor utbyggnad av tunnelbanan och att fler planeras i framtiden. Men det finns också mycket mer en stad kan göra för att minska utsläppen och möjliggöra renare luft för invånarna.

Sedan 1990, då vi började mäta utsläppen i staden, har vi lyckats minska utsläppen i absoluta tal med 50 % och per capita med 65 %. Vi intensifierar nu vårt klimatarbete ytterligare och siktar på att vara fossilfria och klimatneutrala år 2040 och all trafik i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030. En viktig förutsättning för att nå våra höga mål är elektrifiering av fordonsflottan. Därför har vi nu gjort en historisk satsning på laddinfrastruktur i Stockholms stad – år 2030 ska alla parkeringsplatser i innerstaden, (ägs av staden) vara utrustade med laddmöjligheter och för förorten ska 80 % av stadens parkeringsplatser förses med laddningsmöjligheter.

Vi fasar även ut fossila bränslen i stadens upphandlingar av transporter och arbetsmaskiner. Utöver det har vi även inlett ett samarbete med näringslivet, ett projekt vi kallar elektrifieringspakten, med målet att få fart på elektrifieringen och lösa svåra utmaningar som bristande elkapacitet och laddning av tung trafik.

Genom vårt energibolag Stockholm Exergi genomför vi även flera viktiga projekt i linje med våra klimatambitioner. Ett av dessa projekt är en anläggning för avlägsnande av CO₂ genom bio-CCS. Denna teknik innebär att fånga upp och lagra CO₂-utsläpp från förbränning av biobränslen från vårt kraftvärmeverk som producerar el och värme. Stockholm Exergis beräkningar visar att det finns potential att fånga upp 800 000 ton koldioxid per år. Målet är en fullskalig anläggning till 2025.

Digitaliseringen avgör i allt högre grad vår normala vardag. Vilka nya digitala lösningar har du sett de senaste åren som har visat sig vara de mest lovande för dig när det gäller att stödja det moderna stadslivet?

Stockholms stad förändras ständigt med nya digitala lösningar som stödjer vårt moderna stadsliv. För att göra detta på bästa sätt tror jag verkligen på ett nära samarbete med både forskning och näringsliv, lokalt och internationellt. Ett av våra pågående projekt är ett samarbete med akademi och industri där vi fokuserar på stadsplanering och utveckling. Projektet, som heter Senseable Stockholm Lab, utforskar hur artificiell intelligens, big data och ny sensorteknologi kan hjälpa Stockholm att utvecklas till en mer levande och hållbar stad.

Utgångspunkten för forskningen är att använda digitaliseringen som ett verktyg för att kartlägga stadsmiljön och bättre lära sig hur människor och företag ”använder” Stockholm. Projektet omfattar områden som energiproduktion och effektivitet, miljöövervakning, vatten- och avfallshantering med mera.

Stockholms stad vill leda vägen som en global förebild för den gröna omställningen. Under hela samarbetet har vi identifierat utvecklingsområden och tagit fram lösningar som kan hjälpa oss att stödja detta moderna stadsliv. Ett av projekten fokuserade på urban segregation och ojämlikheter där vi undersökte hur stockholmarna möts på dagarna när de reser genom staden. Genom att göra detta kan resultaten användas för att planera för en mer sammanhållen stad.

Ett annat projekt är Stockholm Sensing Platform där en multisensorisk plattform designades och testades för att samla in olika miljödata från gaturummet. Målet var att implementera, testa och utvärdera möjligheterna för labbet och sedan för staden att samla in hyperlokal data från gaturummet i Stockholm med enkla sensorer. Genom den data som vi samlar in från sensorerna kan vi mäta luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och buller. Resultaten i form av kunskap och metodik från projektet kommer att vara viktiga som underlag för stadsplanering på flera olika nivåer och för de klimatanpassningssatsningar som behövs för att uppnå en god livsmiljö i staden. Digitaliseringen är med oss ​​varje dag och vi utarbetar nya lösningar frekvent genom stadens samarbete med akademi och industri som jag är mycket stolt över.

Mayor of Stockholm
Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd Stockholm

Den här utgåvan av AFRY Insights kretsar kring modiga steg och handling i övergången till ren energi. Vilka åtgärder har du sett i Stockholm när det gäller energiomställningen?

Flera viktiga steg har tagits i Stockholm för energiomställningen. Exempelvis har fjärrvärmeproduktionens utsläpp minskat kraftigt tack vare utfasningen av kol och fossil olja och 2020 stängde vårt energibolag den sista kolpannan.

Dessutom producerar Stockholms kraftvärmeverk värme och el från förnybart biobränsle, som är mycket klimatvänligt, och från hushållsavfall. För att minska utsläppen när det gäller förbränning av avfall har vi inrättat en automatiserad sorteringsanläggning som ska sortera ut plasten från avfallet. Tack vare vårt fjärrvärmesystem kan vi även använda överskottsenergi från närliggande industrier och återvinna den för att värma upp Stockholms hushåll.

Varje stad har sina egna förutsättningar, geografiskt, ekonomiskt eller tekniskt. Hur viktig anser du att den sociala faktorn är och hur styr detta ditt arbete?

Som du nämner har varje stad sina egna förutsättningar och den sociala faktorn är mycket viktig. Idag utvecklas social hållbarhet i Stockholms stad i positiv riktning. Stockholm ligger bra till i en global jämförelse med hög levnadsstandard och ett utbyggt välfärdssystem. Medellivslängden ökar i en jämställd, välutbildad befolkning med högt valdeltagande. Jämfört med andra större europeiska städer, till exempel, har Stockholm en hög sysselsättningsgrad och låg relativ fattigdom. Det är mycket viktiga grundförutsättningar i stadens arbete. Skillnader i levnadsvillkor påverkar människors hälsa och välbefinnande, därav stadens attraktionskraft.

I mitt vardagliga arbete bär jag alltid med mig vikten av den sociala faktorn. Alla ska till exempel känna sig trygga i sin stad. För att uppnå och upprätthålla det behöver vi planera vår stad så att den erbjuder en mängd olika aktiviteter och fyller olika funktioner som speglar behoven hos befolkningen som bor här. Det är olika i varje stad och här är det viktigt för mig att vi arbetar nära medborgare och företag för att nå bästa resultat.

Ett sätt att göra detta är att anta feministisk stadsplanering. Teorin av Jane Jacobs, som jag inspirerades av, handlar om att göra stadsrum säkra för kvinnor och barn för att göra dem säkra för alla. Du måste känna dig välkommen när du kommer till en offentlig plats. Viktiga element för att uppnå detta är bra belysning och renlighet. Genom att inkludera kvinnor mer i stadsplaneringen kan vi skapa säkrare stadsrum och det är en fördel för alla.

På AFRY pratar vi om Making Future. Vilka är dina främsta prioriteringar för de kommande 10 åren?

Stockholm ligger i framkant när det gäller teknikutveckling inom klimatområdet. Vi har höga ambitioner och avsätter resurser för att minska utsläppen och skapa ett mer hållbart samhälle. Stockholm har bedrivit en effektiv och resultatinriktad klimatpolitik, där vi varit måna om att alla pengar som satsas på klimatet ska ge resultat. Vi har också lyckats kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp, vilket jag tror är en helt avgörande del om vi ska lyckas även i framtiden.

Frågan om framtida prioriteringar i klimatet under de kommande 10 åren måste givetvis bejakas mot bakgrund av den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Men som det ser ut idag tror jag att vi måste fokusera på fyra prioriteringar när det kommer till stadsperspektiv.

För att lyckas med den gröna omställningen i städerna behöver vi först minska utsläppen genom att elektrifiera fordonsflottan, fasa ut fossila bränslen, möjliggöra elektrifiering av tunga lastbilar och stärka elkapaciteten. Vi måste också erkänna och vara öppna för nya teknologier och lösningar för klimatet.

För det andra måste vi återvinna mer, till exempel skulle vi kunna återvinna byggmaterial. Idag slängs stora mängder byggnadsdelar som skulle kunna återanvändas vid ombyggnad och nybyggnation istället för att utnyttjas till sin fulla potential. Vi borde också satsa mer på fjärrvärme, på så sätt har vi möjlighet att återvinna värme som annars hade gått till spillo, till exempel från närliggande industri. Genom fjärrvärmesystem kan vi även transportera lokalproducerad el från kraftvärmeverk, vilket kan få betydande effekter, speciellt nu när det är kapacitetsbrist i elnäten.

För det tredje måste vi fånga upp och lagra utsläpp. Stockholms energibolag gör detta på försök genom BIO-CCS och har potential att fånga upp 800 000 ton koldioxid.

För det fjärde behöver vi anpassa klimatet till staden genom olika åtgärder, till exempel behöver vi kunna fånga upp stora mängder vatten för att minska risken för översvämningar eller sörja för värmeböljor.

Varför ska folk välja Stockholm som sin hemstad?

Stockholms stad är möjligheternas stad. I vår stad har vi fantastiska kreativa människor från olika länder och kulturer som driver utvecklingen. Stockholm är unikt och en stad i balans. En balans mellan stad och natur samt balans mellan arbete och privatliv, vilket gör det till en attraktiv stad att skaffa familj och bygga karriär.

Stockholm har de senaste åren fått ryktet om sig att vara en ”enhörningsfabrik” och Stockholm strävar efter att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025. Ett sunt företagsklimat i kombination med en öppen och välkomnande atmosfär där mångfald och innovation uppmuntras. Jag skulle säga att Stockholm ger sina medborgare hög livskvalitet.

Stockholm växer och i linje med det har staden antagit ett unikt förhållningssätt till hållbarhet där varje aspekt av miljömässig, ekonomisk och social påverkan ingår i ekvationen. Min fortsatta vision är att vår stad ska vara den mest attraktiva staden med hög levnadsstandard. Därför kan jag stolt rekommendera folk att välja Stockholm som sin nya hemstad.

Girl draws on ground

AFRY Insights Energy

Read more articles from the latest edition of AFRY Insights magazine. In addition to three interviews from strong leaders, our colleagues share perspectives along the theme of taking action in the transition to a clean energy future.