River Sweden

Vad innebär Nationella planen - Sveriges nya miljövillkor för alla vattenkraftanläggningar? Vi förklarar.

Vattenkraften i Sverige står inför stora förändringar. Inom ramen för Nationella planen ska miljövillkor för alla 2 400 vattenkraftanläggningar i Sverige prövas under en 20-årsperiod.

Vattenkraften utgör ca 40% av Sveriges elproduktion. Unikt med vattenkraften är bl.a. att reglering gör det möjligt att möta varierad efterfrågan på el samt balansera temporär nedgång i annan kraftproduktion som t.ex. vindkraft. Vattenkraften har dock medfört stor miljöpåverkan. Stor andel av tidigare forsande sträckor i älvar och åar har ersatts med mer sjöliknande områden och dammar har skapat hinder för bl.a. fiskars vandring mellan olika vattenmiljöer.

Sveriges vattenkraft för elproduktion tillkom huvudsakligen åren 1900 – 1970. Tillstånd- och miljövillkor för verksamheten har ej varit tidsbegränsade och relativt få förändringar av verksamhet- och få miljöåtgärder har genomförts efter tillkomsten. När tillstånd meddelades till utbyggnad av vattenkraften fanns inte ”Ramdirektivet för vatten” och ”miljökvalitetsnormer”. För att inte äventyra att dagens miljökvalitetsnormer för vattendrag och sjöar inte uppnås krävs enligt Vattenmyndigheten att vattenkraftanläggningarna i Sverige förses med nya ”moderna miljövillkor”.  

Nationella planen

Regeringen beslutade om Nationella planen sommaren 2020. Syftet är att förse vattenkraften med moderna miljövillkor och samtidigt säkra nationell tillgång till vattenkraftsel. Nationella planen innehåller bl.a. en tidplan för omprövning av miljövillkor för samtliga vattenkraftanläggningar i Sverige. Antalet vattenkraftverk och reglerdammar beräknas i planen uppgå till ca 2 400. Mark- och miljödomstolen planeras påbörja de första prövningarna 2022 och de sista 2036. Med förberedelser och eventuellt utdragna prövningar kan omprövningarna antas pågå under sammantaget minst 20 år.

Avvägning mellan miljöåtgärder och säker tillgång till vattenkraftsel

De miljövillkor som beslutas kommer i första hand att innefatta åtgärder för fiskvandring i uppströms- och nedströms riktning förbi kraftverk och dammar, minimitappning i torrlagda älvsfåror samt begränsad vattenreglering i framförallt mindre vattensystem.

Samtidigt som åtgärderna har positiva effekter på miljön minskar de också elproduktionen och möjligheten att med reglering balansera temporära nedgångar i annan kraftproduktion.

Ansvariga myndigheter har här ett tungt ansvar i att avväga mellan miljöåtgärder och elkraftproduktion.

AFRY och Nationella planen

I uppdrag inom Nationella planen har AFRY en viktig roll i att bidra med underlag som möjliggör för myndigheter att göra den avvägning mellan säker energiproduktion och moderna miljövillkor som samhället eftersträvar. Vidare bidrar AFRY till en modernisering av vattenkraften samt innovationer och förbättringar av miljöåtgärder för vattenkraft.

AFRY genomför för närvarande ett flertal stora uppdrag inom Nationella planen. En början av en intensiv och spännande period de kommande 20 åren.

 

Kontakt:
Per Lundström, Senior Consultant River Hydraulics & Environment
per.lundstrom@afry.com