mining water

Vattenrening i gruv- och metallindustrin skapar vinster för både miljö och produktion

Tillgång till vatten är en viktig del för gruv- och metallindustrin. Hur skall våra vattenresurser användas i en sektor som nu ställer om för att minska sin miljöpåverkan?

Vatten är idag är inte en självklarhet och en naturresurs som behöver hanteras ansvarsfullt.  

Historiskt sett har tillgång till vatten för svenska industrier varit en självklarhet. Det har ”bara” varit att ta mer färskvatten, acceptera kostnaden för att pumpa mer färskvatten och därigenom behålla en bra vattenkvalitet. Idag ser man på vattenhantering med annat fokus och som en primär del för att lyckas med satta klimatmål.

Lagstadgade krav – förbättrad kostnadsbild

Idag finns specifika krav på reducerad förbrukning av vatten som ett av många villkor, vilket bidragit till att mängden färskt vatten som nyttjas inom industrin har minskat och ny teknik för cirkulära flöden möjliggör ökad återanvändning av vatten.

Mining mine water
Industrier som tidigare återvunnit vatten har ökat kvoten mellan råvatten och återvunnit vatten ytterligare, vilket förbättrar miljön men även kostnader.

Risker med återanvändning och återvinning

Standardmålet för processindustrins vattenhantering är att minska, återanvända och återvinna industrivattnet. Gruv- och metallindustrin kräver stor tillgång på vatten, därför har vattenhanteringen blivit en central fråga.

Återvinning är en både bra och förhållandevis enkel insats i de flesta industrier, men över tid kommer det till en punkt då vattenkvaliteten börjar försämras genom att föroreningar i vatten ackumuleras. Det kan påverka slutprodukten, men också produktionsutrustningen negativt.

I vägen mot en mer hållbar vattenhantering där återvinning är en del, krävs det eftertanke.

Frågor som uppstår på vägen mot hållbar vattenrening:

Vilka vattenföroreningar är enkla att rena? Arrow pointing right

Olja i vatten är ett exempel – det kan avskiljas utan större problem eller insatser. Lösta element som zink, sulfater och vissa organiska föreningar, innebär mer komplicerad vattenrening.

Vilka vattenreningstekniker är mest lämpade? Arrow pointing right

Det finns idag vattenreningstekniker för i princip alla typer av föroreningar, där vissa är enklare och andra är mer avancerade. Vilken reningsteknik som är aktuell kopplas till ett antal faktorer som typ av förorening, temperatur och reningsgrad.

Exempel på vattenreningstekniker

 1. Mekanisk vattenrening nyttjas där en förorening (som olja eller partiklar) kan separeras från vattnet baserat på de egenskaper som föroreningen har. Är, med ett undantag*, den billigaste typen av vattenrening som finns att tillgå. Filtrering, sedimentation, oljeavskiljare är vanligt, där någon form av fysisk barriär eller fysisk egenskap som gör att föroreningen och vattnet separeras naturligt.

  *Membranteknik som ultrafiltrering ner till omvänd osmos. Som till sin konstruktion separerar föroreningarna från vattnet med en fysisk barriär, men har en lång lista på krav som måste uppfyllas för att det skall fungera tillfredställande.
   
 2. Biologisk vattenrening kan användas vid en eller flera organiska föroreningar i vattnet. Den kan rena alla typer av organiska föroreningar, hur snabbt det sker är dock en helt annan fråga. Tekniken kan även nyttjas när närsalter som kväve och fosfor, behöver renas från vattnet.

  En väl skött biologisk rening gör att du har ett antal miljoner medarbetare i form av bakterier som hjälper dig att uppnå ditt mål
   
 3. Kemisk vattenrening är kanske den, historiskt sett, vanligaste reningen som använts, med pH justering av utgående vatten till en recipient. Nästan alla föroreningar kan avlägsnas kemiskt och det är den teknik som har störst möjligheter att vara skräddarsydd för vad som skall renas från vattnet. Samtidigt är det den teknik som snabbt kan bli den dyraste metoden för att uppnå ett bra resultat.
Hur stor är vattenanläggningen? Arrow pointing right

För en större vattenanläggning med mycket vatten i ett system, krävs det oftast både stor och mycket utrustning för en lyckosam vattenrening. Sannolikt finns det redan en viss infrastruktur för hantering av vattenvolymen vilket gör att en enklare rening kan komplettera systemet.

För en mindre industri med mindre volym av vatten och liten vattenbuffert, uppstår andra utmaningar. Beroende på volym och flöde kan det vara så att den minsta utrustningen som finns tillgänglig på marknaden, kan vara betydligt större än vad behovet är, samtidigt som om det behövs flera reningssteg, som alla kommer att vara överdimensionerade. Det i sin tur skapar utmaningar för driften av vattenanläggningen.

 

Återvinningens vinnare

Den restprodukt som har störst möjlighet att återvinnas och återanvändas på ett bra sätt, är de föroreningar som avlägsnats tidigt. Även föroreningarna kan nämligen bli förorenade. Så länge den fångas upp innan den blir en del av ett mer komplext vatten och fångar upp ytterligare föroreningar innan de avskiljs, kan den ofta återanvändas med väldigt små åtgärder.

Biologiskt slam kan idag ofta återanvändas för att producera biogas, så länge det inte innehåller för mycket metallföroreningar. Kemisk slam kan återvinnas via exempelvis lakning* eller annan behandling om det är en väldigt hög halt av en enskild metall. Men är det ett bulkslam med flera olika metaller, är detta otroligt svårt.

*Slammet löses upp kemiskt till löst form och plockas ut selektivt.

Wastewater treatment
Oavsett vattenrening finns det orubbliga krav på kvaliteten för att främja hållbarhet och skydda miljön.

Krav på vattenkvaliteten kan vara enligt företagets miljötillstånd eller ett reglemente, och speciellt kopplat till återvinning av vatten måste vattenreningen avlägsna mer föroreningar än vad som tillkommer - för att vara hållbar för framtiden.

Det är nämligen inte enbart rent vatten som skapas. Det blir en restprodukt, biprodukt eller slam som även måste hanteras. Det som faktiskt avlägsnades för att skapa det rena vattnet. Hantering av detta slam kan bli en kostsam historia om det inte är en del av designen för en reningsanläggning.

Se hela värdekedjan

Den allmänna inställningen har tyvärr varit att vattenreningsanläggningar är ett nödvändigt ont och inte något som tillför värde och gynnar produktionen.

Kalla det livscykelanalys eller hållbara lösningar, men det är viktigt att hålla hela produktionskedjan i åtanke för anläggningen. Är exempelvis oljan som separeras av tillräckligt bra kvalitet är det fullt möjligt att få betalt för den. Det blir plötsligt en biprodukt och inkomstkälla i stället för ett avfall som man behöver betala för att bli av med.

Det är viktigt att aldrig sluta leta reda på källan till de föroreningar som finns i vattnet. Bara för att det "spolas bort" med vatten från den huvudsakliga tillverkningen eller den mekaniska verkstaden, betyder det inte att problemet är borta. Alla avlopp tar vägen någonstans och kan man undvika att en förorening hamnar i vattnet överhuvudtaget, är det en stor vinst på många olika sätt. Allt går inte att undvika, men varje liten sak hjälper.

Tillsätt resurser – en investering med vinst

En vattenreningsanläggning måste få samma engagemang och tillgång till resurser som alla andra delar av verksamheten.

Vägen framåt för vatten och vattenrening, är och blir mer utmanande. Det finns en stor vinst i att vända på varje sten och utreda om det är möjligt att undvika att föroreningarna hamnar i vattnet från början.

Tiden där endast en behandlingsprocess, som pH justering, för hantering av utgående vatten i slutet av ett rör till recipienten är förbi. Numera måste man ofta använda alla tre grupper med vattenreningstekniker som, mekanisk, biologiskt och kemiskt i olika kombinationer för att uppnå de krav som ställts.

Illustration water treatment process
Historisk vanlig placering på vattenrening (förstoringsglas).

Tänk finansiellt smart

Vattenanläggningarna blir mer komplexa, att granska och ifrågasätta kostnader på en investering är inte fel, billiga lösningar kan däremot bli dyra i längden. Det är viktigt att vara medveten och ha rätt kunskap - det är skillnad mellan att göra det så billigt det bara går och att göra en smart investering.

Vattenrevision är ett exempel på ett viktigt verktyg för att uppnå optimal vatteneffektivitet i ett företag som kan avgöra och identifiera ineffektiviteten i företagets vattenanvändning. Genom att göra en vattenrevision så kan möjligheter upptäckas och leda upp till 10% vattenbesparingar utan ytterligare investeringar.

 

Water treatment facility
Med dagens teknik går det att utvinna mängder med energi även från vatten med låga temperaturer.

Viktigt att lyfta blicken

Vi på AFRY hävdar att en vattenreningsanläggning måste få samma engagemang och tillgång till resurser som alla andra delar av verksamheten. En vattenreningsprocess och anläggning är ofta en av de känsligaste delarna av hela produktionen. Det är viktigt att lyfta blicken på vad man mer kan uppnå i vattenreningen. Som energi eller värmeåtervinning. Med dagens teknik går det att utvinna mängder med energi även från vatten med låga temperaturer

Vägen framåt för vatten och vattenrening, är och blir mer utmanande där man måste vända på varje sten och utreda om det är möjligt att undvika att föroreningarna hamnar i vattnet från början. För vattenrening är ju ett sätt att hantera en vattenförorening man skapade. Går det att undvika helt och hållet är det en enorm vinst.

Står ni inför beslut om att ändra riktning, släppa tidigare tankesätt kring vattenhantering och redo att bygga nästa generations vattenanläggning - välkommen att kontakta oss! Vi kan bidra hela vägen från idé och prospektering till färdig vattenanläggning, men start kan vara att göra en nulägesanalys.

mining water
Hur bygger man nästa generations anläggning?
Välkommen att registrera dig vårt webbinarium för mer insikter från Linus.

För frågor, välkommen att kontakta oss

Linus Lejon Isaksson - Process specialist

Linus Lejon Isaksson

Process specialist

Linus har lång erfarenhet inom ett brett spektrum av processteknik och optimering från gruv- och metallindustrin, detta med fokus på operativ stabilitets- och miljöfrågor som följer på bearbetning av råa eller återvunna material samt att hitta lösningar på aktuella eller möjliga framtida problem. Linus har även förmågan att hitta lösningar som är praktiska och funktionella med avseende på både operativ stabilitet och hälsa och säkerhet för alla inblandade.

Kontakta Linus Lejon Isaksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Du kanske också är intresserad av