City in the background and a man bicycling on a bridge

Future Cities

Vi formar framtidens städer

Framtida städer är klimatneutrala. De ska utformas och drivas utan att riskera framtida generationers tillgång till naturen och dess resurser.

Vi skapar värde genom att fokusera på och stärka en stads själ och identitet. Allt för att forma framtidens levande städer, där det goda och hälsosamma livet är tillgängligt för alla.

Urban planning

Framgångsrik stadsutveckling kräver strategisk planering på många nivåer. AFRY har ett brett utbud av specialister såsom stadsutvecklare, kulturgeografer, planarkitekter, landskapsarkitekter, ekonomer, kart- och mätingenjörer, 3D-visualiseringsexperter, trafikplanerare, vägplanerare, miljöexperter och mycket mer. Denna kombinerade kunskap är ett kraftfullt verktyg i omställningen av städer och landskap.  

Vår erfarenhet kommer från projekt i alla storlekar – från stadsplanering av hela städer till markanvändningsplaner för kommuner och värdeskapande detaljplaner för markutveckling.

group of people walking in the city

Vatten och avlopp Arrow pointing right

Vatten och avlopp

Klimatneutrala städer och rent vatten för alla är inte separata mål, men sammankopplade och avgörande för vår överlevnad. Vatten är en värdefull resurs som vi måste använda mer effektivt för att möta utmaningarna med klimatförändringar. Vår planet har begränsad tillgång på rent vatten, och vi har alla ett ansvar att se till att den skyddas. Låt oss använda vatten på ett smartare sätt, och tänka om hur vi återvinner, återanvänder, och renar det. Kom ihåg, varje droppe räknas.

Använd varje droppe bättre

I den här artikeln kommer vi att utforska olika typer av vatten och deras användningsområden, och lyfta fram koncept relaterade till smart vattenanvändning.

water in kitchen sink
Mobilitet Arrow pointing right

Mobilitet

Mobilitet är ryggraden i våra städer, men den måste utvecklas för att möta kraven av en mer hållbar framtid. Effektiv trafikplanering, elektrifiering av transportsektorn, och sömlösa mobilitetslösningar är avgörande för att nå klimatneutralitet i städer. Vi är engagerade i att skapa innovative och hållbara mobilitetslösningar som prioriterar miljön och förbättrar livskvaliteten för invånarna. Från elektrifierad kollektivtrafik till integrerade mobilitetstjänster, arbetar vi för att skapa en mer hållbar framtid för alla.

Framtidens Mobilitet

När urbaniseringen fortsätter att öka måste mobilitetslösningar utvecklas för att möta kraven på en mer hållbar framtid.

Busy pedestrian intersection with lots of people walking
bilar som kör under kvällen

AFRY säkrar unikt avtal med Volvo Cars om väglagsdata till smarta städer

AFRY flyttar fram positionerna inom smarta städer

Fastigheter Arrow pointing right

Fastigheter

Fastigheter är nyckeln till att uppnå klimatneutralitet i städer. Byggnader förbrukar cirka 40% av den totala energiproduktionen i EU, och sektorns fotavtryck kommer bara att öka med städernas expansion. Att prioritera hållbara lösningar är därför avgörande för att begränsa energianvändningen och tillhörande utsläpp.

Family walking on grass

Går det att påverka människor till att leva mer hållbart?

Att få människor att gå från kunskap till att agera

Solceller på kulturhistoriska fastigheter

Statens fastighetsverk har fått i uppdrag av regeringen att öka användningen av solenergi.

Energy_Solar Power
Young businesswoman white helmet googles industrial environment

Industri - Cranab

Stärkt konkurrenskraft genom energieffektivisering

Industri och logistik Arrow pointing right

Industri och logistik

Kärnan av att forma klimatneutrala städer är ett gemensamt arbete från alla sektorer, där industrier och logistik spelar viktiga roller. Det är avgörande att ställa om till hållbara metoder, såsom modeller för förnybar energi och cirkulär ekonomi, för att minimera utsläppen och energianvändningen. Låt oss bygga klimatneutrala städer där industrin och logistiken leder vägen.

AFRY bidrar till att utforma framtidens Gävle

 AFRY tog sig an deluppdragen inom flera kompetens- och teknikområden såsom inköp, logistik, hållbarhet, supply chain och konceptet Future Cities.

looking at the sky above from escalator in subway ascent
Drawing and helmet on a table

SunPine redo för att möta kraven på förnyelsebart bränsle

Ett väl genomfört projekt med AFRY som partner.

Energi Arrow pointing right

Energi

AFRY är din pålitliga partner för att uppnå klimatneutralitet i städer. Geno matt ställa om till förnybara energikällor, förbättra energieffektivisering och implementera strategier för hållbar energiförsörjning kan städer avsevärt minska sitt koldioxidavtryck och bidra till det globala arbetet att hantera klimatförändringarna.

Cityscape

Den fysiska och den digitala staden

Vad innebär digital transformation för en stad?

AI Arrow pointing right

AI

Användningen av AI kan avsevärt hjälpa städer att uppnå klimatneutralitet genom att optimera energianvändning, minska på avfallet och förbättra energieffektiviteten. AI-drivna system kan analysera data från olika källor, identifiera mönster och göra realtidsjusteringar för att förbättra energieffektivitet och minska utsläppen. Det kan också hjälpa städer hantera förnybara energikällor mer effektivt, vilket gör det möjligt för dem att bättre integrera dem i energinätet. Genom att utnyttja kraften i AI kan städer påskynda sin resa mot klimatneutralitet.

"Nudging" med hjälp av AI för att skapa en mer hållbar framtid

Hur använder vi AI för att skapa en hållbar framtid?

AFRY - Redazione di valutazioni immobiliari chiare e semplici
Aerial image of illuminated buildings in Manhattan, New York, between night and day

AFRY City Integrationsplattform

AFRYs integrationsplattform är marknadens bästa lösning för att koppla ihop alla stadens system och enheter på ett säkert sätt.

Ansvarsfull AI i framtidens städer

AI, kommer att spela en allt viktigare roll i utvecklingen av hållbara städer. Men med framväxten av AI väcks också frågor om personlig integritet.

Busy highway at night
Human and AI working in collabiration

Big Data, BI och AI

På AFRY strävar vi efter att bygga en värld med säker AI med fokus på människan som befriar det mänskliga sinnet från manuellt arbete och stärker mänsklig kreativitet.

Future Cities Studio

Webbinarieserie om framtidens städer där vi bjuder in experter från såväl privat som offentlig sektor för att diskutera våra mest aktuella och angelägna utmaningar.

Välkommen att vara med du också!

people walking and cars driving in the city

Vad är AFRYs syn på framtidens städer? Arrow pointing right
city

Framtidens städer är klimatneutrala. De måste utformas och användas utan att äventyra framtida generationers tillgång till naturen och dess resurser. Vi skapar värde genom att fokusera på och stärka stadens själ och identitet. Allt för att skapa levande städer för framtiden, där det goda och hälsosamma livet är möjligt för alla.  

Varför är städer viktiga för den hållbara omställningen? Arrow pointing right

Städer står i frontlinjen för de växande riskerna förknippade med klimatförändringar. De huserar mer än hälften av världens befolkning, och år 2050 beräknas den siffran stiga till 68 %. Detta innebär nya utmaningar för städer och ökar behovet av dekarboniseringsstrategier för energi, mobilitet, byggnader och industri.

Städer står för 70 % av klimatutsläppen och står för 65 % av den globala energiförbrukningen och är därför avgörande för klimatarbetet. FN har erkänt städernas betydelse för att uppfylla de hållbara utvecklingsmålen och följaktligen har två tredjedelar av SDG-målen en urban dimension.

Låt oss bygga en framtid där städer inte bara är klimatneutrala, utan också blomstrande nav för hållbar innovation och framsteg, och där varje sektor är engagerad i att bevara vår planet för kommande generationer.

Vad erbjuder AFRY städer? Arrow pointing right

AFRY erbjuder ett holistiskt synsätt på stadens utmaningar. AFRYs hela kunderbjudande innehåller såväl rådgivning som teknisk expertis, och multidisciplinär kunskap som spänner över miljö, design, infrastruktur, industri och energi.

woman on electric scooter going over a bridge
Varför AFRY? Arrow pointing right

Vi formar den levande framtiden. Genom våra tjänster skapar vi värde genom att fokusera på, och stärka stadens själ och identitet – allt för att skapa framtidens levande städer där det goda och hälsosamma livet är möjligt för alla.

Enligt FN kommer nära 70 procent av världens befolkning att bo i städer år 2050.

Städer står i frontlinjen för de ökande riskerna förknippade med klimatförändringar, och är därför avgörande för den hållbara omställningen. Idag står de för 70 procent av klimatutsläppen, en siffra som bara kommer att stiga i takt med ökad befolkning och fortsatt urbaniseringstrend. Idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer, och fram till år 2050 förväntas den siffran öka till 68 procent. Detta ställer nya utmaningar för städerna och betonar behovet av strategier för dekarbonisering inom energi, transport, byggnader och industri. Hur kan vi ta itu med dessa utmaningar och samtidigt förbättra livskvaliteten? Hur kan vi bygga städer för kommande generationer utan att veta vad framtiden har att erbjuda?

woman walking with a bike, colorful houses in the back

Städer baserade på tvärsektoriella samarbeten och mänskliga behov

Innovationstakten, nya möjligheterna i och med effekter av klimatförändringar, och politiska prioriteringar, understryker behovet av tvärsektoriella samarbeten och medborgarengagemang. Detta identifieras inom EU-initiativet och missionen att stödja 100 städer att nå klimatneutralitet före 2030 som en del av den europeiska Green Deal-strategin, där samarbeten är en viktig del av Climate City Contract. Det är bara genom att arbeta tillsammans över sektorer som den klimatneutrala staden är möjlig.

FN har erkänt städernas betydelse för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen och följaktligen har två tredjedelar av SDG-målen en stadsdimension. AFRY har skapat och utvecklat städer sedan 1895. Vår globala och omfattande erfarenhet har genererat insikter om stadsutveckling och människocentrerad, funktionell och estetisk design. Vi vill optimera städer baserat på mänskliga behov utan att äventyra naturresurserna. Våra framtida städer måste ha en balans mellan vision och tradition, etik och teknik och vara både flexibla och hänsynsfulla. Vi vill hitta de bästa lösningarna för att forma framtidens klimatneutrala städer; hållbara, njutbara, säkra, smarta, inkluderande, levande och helt skapade från dess invånares perspektiv och behov. Framtidens städer är klimatneutrala. Vi formar framtidens städer.