City in the background and a man bicycling on a bridge

Future Cities

Vi formar framtidens städer

Framtida städer är klimatneutrala. De ska utformas och drivas utan att riskera framtida generationers tillgång till naturen och dess resurser. Vi skapar värde genom att fokusera på och stärka en stads själ och identitet. Allt för att forma framtidens levande städer, där det goda och hälsosamma livet är tillgängligt för alla.

Enligt FN kommer nära 70 procent av världens befolkning att bo i städer år 2050

Städer står i frontlinjen för de ökande riskerna förknippade med klimatförändringar och är därför avgörande för den hållbara omställningen. Idag står de för 70 procent av klimatutsläppen, en siffra som bara kommer att stiga i takt med ökad befolkning och fortsatt urbaniseringstrend.

Hälften av världens befolkning bor idag i städer. Fram till år 2050 förväntas den siffran öka till 68 procent. Detta betyder nya utmaningar för städerna och betonar behovet av strategier för dekarbonisering inom energi, transport, byggnader och industri.

flood under a bridge in Malmö

Stor oro för klimatförändringar

Mer än två tredjedelar av tillfrågade i åtta svenska tillväxtstäder känner oro för att klimatförändringens effekter kommer att påverka framtida generationer. Hälften efterfrågar mer information om klimatanpassning från kommunen och många är också redo att betala mer för klimatanpassningsåtgärder.

Det visar en ny undersökning som AFRY låtit göra i åtta svenska tillväxtstäder.

Vårt erbjudande inom klimatanpassning

Klimatet förändras och effekterna är tydliga världen över. I Sverige mest märkbart genom ökat extremväder, varmare temperaturer, torka, översvämningar, skyfall, stormar, jordskred, höjda vattennivåer och etablering av invasiva arter.

AFRY erbjuder klimatriskinventering, analys, plan och implementering, utifrån bred expertis och lång erfarenhet av arbete med kommuner, fastigheter, infrastruktur, energi och industri.

a pond surrounded by trees and people

AFRYs erfarenhet och insikter

Vatten och avlopp Arrow pointing right

Vatten och avlopp

Klimatneutrala städer och rent vatten för alla är inte separata mål, men sammankopplade och avgörande för vår överlevnad. Vår planet har begränsad tillgång på rent vatten, och vi har alla ett ansvar att se till att den skyddas. Låt oss använda vatten på ett smartare sätt, och tänka om hur vi återvinner, återanvänder, och renar det. Kom ihåg, varje droppe räknas.

 

Använd varje droppe bättre

Med klimatförändringarnas utmaningar är det viktigt att vi använder vatten smartare. Eftersom vår planet har begränsat dricksvatten måste vi alla bidra till att se till att det finns tillräckligt för alla. Det kräver en noggrann titt på våra vattenflöden och användning av återcirkulation, återanvändning och reningsmetoder.

I den här artikeln kommer vi att utforska olika typer av vatten och deras användningsområden, och lyfta fram koncept relaterade till smart vattenanvändning.

water in kitchen sink
Mobilitet Arrow pointing right

Mobilitet

Mobilitet är ryggraden i våra städer, men den måste utvecklas för att möta kraven av en mer hållbar framtid. Effektiv trafikplanering, elektrifiering av transportsektorn, och sömlösa mobilitetslösningar är avgörande för att nå klimatneutralitet i städer. Vi är engagerade i att skapa innovative och hållbara mobilitetslösningar som prioriterar miljön och förbättrar livskvaliteten för invånarna. Från elektrifierad kollektivtrafik till integrerade mobilitetstjänster, arbetar vi för att skapa en mer hållbar framtid för alla.

 

Framtidens mobilitet: Bygger klimatneutrala städer

När urbaniseringen fortsätter att öka måste mobilitetslösningar utvecklas för att möta kraven på en mer hållbar framtid.

I den här artikeln utforskar vi mobilitetens roll för att skapa klimatneutrala städer och lyfter fram några innovativa lösningar som redan gör skillnad.

Busy pedestrian intersection with lots of people walking

AFRY flyttar fram positionerna inom smarta städer

AFRY har tecknat ett unikt avtal med Volvo Cars om väglagsdata och kan nu erbjuda statliga och kommunala väghållare, datadrivna och smarta beslutsunderlag i sin City Integration Platform.

Aldrig tidigare har möjligheterna att kombinera många olika datakällor för att använda resurser smartare och samtidigt öka kvaliteten för bilister, cyklister och fotgängare varit så stora.

bilar som kör under kvällen
Fastigheter Arrow pointing right

Fastigheter

Fastigheter är nyckeln till att uppnå klimatneutralitet i städer. Byggnader förbrukar cirka 40% av den totala energiproduktionen i EU, och sektorns fotavtryck kommer bara att öka med städernas expansion. Att prioritera hållbara lösningar är därför avgörande för att begränsa energianvändningen och tillhörande utsläpp.

 

Går det att påverka människor till att leva mer hållbart?

Sverige och världen står inför en stor utmaning, vi måste klimatanpassa vårt sätt att leva, och det snabbt. Sverige har som mål att bli klimatneutralt år 2045, och ju längre vi väntar desto svårare blir det att klara Parisprotokollets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C.

Family walking on grass

Stärkt konkurrenskraft genom energieffektivisering

Maskintillverkaren Cranab anlitar AFRY för att få hjälp att minska energiförbrukningen i sina produktionsanläggningar. Uppdraget omfattar allt från utredning och handlingsplan till genomförande och uppföljning. Resultaten visar tydliga förbättringar.

Young businesswoman white helmet googles industrial environment
Industri och logistik Arrow pointing right

Industri och logistik

Kärnan av att forma klimatneutrala städer är ett gemensamt arbete från alla sektorer, där industrier och logistik spelar viktiga roller. Det är avgörande att ställa om till hållbara metoder, såsom modeller för förnybar energi och cirkulär ekonomi, för att minimera utsläppen och energianvändningen. Låt oss bygga klimatneutrala städer där industrin och logistiken leder vägen.

 

AFRY bidrar till att utforma framtidens Gävle

 För att möta kundens behov där teknikutveckling och innovativa lösningar är viktiga ingredienser, tog AFRY sig an deluppdragen inom flera kompetens- och teknikområden såsom inköp, logistik, hållbarhet, supply chain och konceptet Future Cities.

Framtidsplanerna för Gävle innebär bland annat en ny stadsdel med nya smarta bostäder, förflyttning av järnväg, en ny järnvägsstation, utbyggnad av internationell hamn som logistiknav samt ett helt nytt logistik- och verksamhetsområde - allt detta för att möta framtidens samhällsutmaningar och stärka Gävles position.

looking at the sky above from escalator in subway ascent

SunPine redo för att möta kraven på förnyelsebart bränsle

SunPines verksamhet och anläggning har vuxit lavinartat. Efterfrågan på förnyelsebara drivmedel är stor och med en ny parallell produktionsanläggning på plats är SunPine väl förberedda för att möta marknadens behov. AFRY har haft glädjen att vara en del av SunPines utveckling under åren, senast i rollen som EPCM-partner.

Drawing and helmet on a table
Energi Arrow pointing right

Energi

AFRY är din pålitliga partner för att uppnå klimatneutralitet i städer. Geno matt ställa om till förnybara energikällor, förbättra energieffektivisering och implementera strategier för hållbar energiförsörjning kan städer avsevärt minska sitt koldioxidavtryck och bidra till det globala arbetet att hantera klimatförändringarna.

 

Den fysiska och den digitala staden

Vad innebär digital transformation för en stad?

Enligt Parisavtalet måste koldioxidutsläppen globalt minska med 50% fram till 2030 och nå nettonoll år 2050. Vissa länder har ännu ambitiösare reduktionsplaner fram till 2030.

Cityscape
AI Arrow pointing right

AI

Användningen av AI kan avsevärt hjälpa städer att uppnå klimatneutralitet genom att optimera energianvändning, minska på avfallet och förbättra energieffektiviteten. AI-drivna system kan analysera data från olika källor, identifiera mönster och göra realtidsjusteringar för att förbättra energieffektivitet och minska utsläppen. Det kan också hjälpa städer hantera förnybara energikällor mer effektivt, vilket gör det möjligt för dem att bättre integrera dem i energinätet. Genom att utnyttja kraften i AI kan städer påskynda sin resa mot klimatneutralitet.

 

Bygga klimatneutrala städer med AI: smarta lösningar för en hållbar framtid

När världens befolkning fortsätter att växa och urbaniseras blir behovet av miljömässigt hållbara och trivsamma städer alltmer brådskande.

Med hjälp av banbrytande teknologier som Big Data och artificiell intelligens, till exempel GPT-4 som får alltmer erkännande, kan städer bli smartare, mer effektiva och mer miljövänliga.

Child with VR headset

AFRY City Integrationsplattform

Den är navet i den digitala staden som möjliggör ökad digitalisering och hållbarhet. Det finns ett fåtal städer i världen som verkligen kan kallas smarta. Deras gemensamma nämnare är en så kallad integrationsplattform som alla stadens system och enheter är uppkopplade mot på ett IT-säkert sätt. Det möjliggör för varje enskild fastighetsägare, transportoperatör, butiksägare, privatperson eller kommunal förvaltare att optimera sin verksamhet och göra den mer hållbar över tid.

AFRYs integrationsplattform är marknadens bästa lösning för att koppla ihop alla stadens system och enheter på ett säkert sätt.

Aerial image of illuminated buildings in Manhattan, New York, between night and day

Ansvarsfull AI i framtidens städer

Med hjälp av AI kan insamlad data om människors och fordons rörelsemönster skapa mer energisnåla samhällen och ett säkrare och effektivare transportnät. Men med framväxten av AI väcks också frågor om personlig integritet.

För AFRY har integritetsfrågan varit central i utvecklingen av AI-verktyget Flowity.

Busy highway at night

Vanliga frågor

Varför är städer viktiga i den hållbara omställningen? Arrow pointing right

Hälften av världens befolkning bor idag i städer, och fram till år 2050 förväntas den siffran öka till 68 procent. Städer står i frontlinjen för de ökande riskerna förknippade med klimatförändringar, så det är avgörande för den hållbara omställningen att städer - globalt och i Sverige - hittar sätt att minska utsläppen och skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i staden.

Hur blir en stad mer hållbar? Arrow pointing right

Hållbar stadsutveckling handlar om att olika sektorer jobbar tillsammans för att utveckla staden i en riktning som tar hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Att skapa städer som är inkluderande, gröna, motståndskraftiga och säkra.

Vad är Agenda 2030? Arrow pointing right

Agenda 2030 heter de globala hållbarhetsmålen och handlingsplan som alla medlemsländer i FN skrivit under för att ställa om mot ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. I Sverige behöver vi arbeta för att skapa mer hållbara städer. De flesta svenskarna bor i eller nära en stad eller tätort.

Vad betyder klimatneutrala städer, eller att en stad är klimatneutral? Arrow pointing right

Att vara klimatneutral innebär att stadens koldioxidutsläpp står i balans med absorbering, bindning eller neutralisering av utsläpp. Det finns olika metoder för att hantera utsläpp såsom trädplantering och kolsänkor, men städer behöver också titta på hållbara lösningar inom transport och energi.

group of people walking in the city

Ladda ner guiden: Gör framtidens städer klimatneutrala

Våra experter har tagit fram en guide som tar dig igenom hur du ansöker om extern finansiering för att göra städer klimatneutrala.
Registrera dig för att komma åt guiden och få ytterligare exklusiva insikter.

Kontakta oss

Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.