circular economy in mining and metals

Cirkulär ekonomi inom gruv- och metallindustrin

Förbättrad materialeffektivitet och cirkularitet i gruv- och metallindustrin

Cirkulär ekonomi omstrukturerar hela värdekedjor genom att avfall konstrueras bort och produkter inte kasseras utan återförs till materialflödena. Inom olika branscher driver cirkularitet nya möjligheter genom omvälvande nya affärsmodeller när konceptet avfall förvandlas till konceptet värde.

Även gruv- och metallindustrin måste övergå till mer cirkulära materialflöden. Det finns flera möjligheter att förbättra resurseffektiviteten inom gruv- och metallindustrin. Till exempel har avfallets fulla potential som råvara ännu inte realiserats.

Gruvavfall består vanligtvis av sten, slam, bearbetningsavfall, spillvatten och andra biprodukter, beroende på gruvdriftsmetod, typ av malm, geologiska förhållanden och bearbetningsteknik. Målet är att sådant som idag till stor del ses som avfall i stället ska betraktas som resurser som kan användas längre fram i processen eller för nya slutanvändningar och produkter. Detta är inte bara ett sätt att åstadkomma mer effektiv användning av naturresurser, utan också ett sätt att förbättra hela gruvsektorns resultat.

Mot bättre materialeffektivitet

AFRY strävar efter att identifiera och utveckla tekniska lösningar som resulterar i mer effektiv återvinning, minskning och eliminering av avfall samt återanvändning av avfallsflöden till nya produkter.

Bättre materialeffektivitet och utveckling av nya slutanvändningar för biprodukter, samt strävan efter nollavfall och förbättring av återvinningsbarhet för råvaror och biprodukter, är avgörande för övergången till lösningar för cirkulär ekonomi. När de traditionella gränserna mellan branscher suddas ut driver cirkulär ekonomi också nya affärsmodeller och partnerskap inom industrin.

Illustration Circular Economy Mining and Metals
Återvinning gör det möjligt att skapa nya varor med mycket mindre koldioxidavtryck än vid utvinning av jungfruliga resurser. Därför är det viktigt att nuvarande praxis ändras.

Erbjuder många olika tjänster för mineral- och metallåtervinning

AFRY:s mångsidiga kompetens och expertis gör oss till en tillförlitlig partner under hela projektets utveckling. Oavsett om din process är hydrometallurgisk eller pyrometallurgisk har vi teknikproffs med omfattande branschexpertis. Vi kan hjälpa kunder genom hela processutvecklingscykeln, från pilottestning och teknikval till detaljteknik och start- och driftsättningstjänster under projektimplementeringsfasen.

Återvinning minskar produkternas koldioxidavtryck

Återvinning gör det möjligt att skapa nya varor med mycket mindre koldioxidavtryck än vid utvinning av jungfruliga resurser. Därför är det viktigt att nuvarande praxis ändras. Metaller är cirkulära av naturen och kan återvinnas i det oändliga utan att förlora sina egenskaper.

För att ge våra kunder ännu bättre stöd i fråga om cirkulära lösningar strävar vi efter att kontinuerligt förbättra vår expertis i fråga om återvinningsprocesser. Till exempel gör AFRY:s branschövergripande expertis kring hela värdekedjan för batteritillverkning – från malmbrytning till battericeller och -moduler hela vägen till återanvändning och återvinning av batterier – att vi kan hjälpa våra kunder i alla steg i deras verksamhet. Återvinning av batterimaterial minskar behovet av primära resurser och genererar mindre avfall – och dessutom blir batterierna billigare.

EU har som mål att återvinna 70 % (vikt) av batteriavfallet i slutet av decenniet och arbetar på ett nytt regelverk för batterier. De föreslagna ändringarna skulle till exempel innebära krav på deklaration av återvunnet innehåll, vilket från och med den 1 januari 2027 skulle gälla industribatterier, elfordonsbatterier och fordonsbatterier som innehåller kobolt, bly, litium eller nickel i aktiva material.

För att uppnå de skisserade återvinningsmålen krävs ett helt nytt sätt att tänka kring alla återvinningsflöden, liksom avsevärda tekniska framsteg, för att åstadkomma en tydlig väg till storskalig och kostnadseffektiv återvinning.

Konstruktion är central för cirkularitet

Frågan om vad som händer sedan måste lösas redan i den inledande konstruktionsfasen. För fysiska produkter, liksom i storskaliga byggprojekt, är frågan om hur olika material kombineras och hur lätt de kan återanvändas, repareras, renoveras eller demonteras avgörande och måste lösas på konstruktionsstadiet.

För att uppnå de skisserade återvinningsmålen krävs ett helt nytt sätt att tänka kring alla återvinningsflöden, liksom avsevärda tekniska framsteg, för att åstadkomma en tydlig väg till storskalig och kostnadseffektiv återvinning. De materiallager som är i bruk kommer att utgöra framtidens urbana gruvor.

Faktum kvarstår dock att även om vi kunde återvinna 100 % av de mineraler och metaller som utvinns skulle det inte räcka för att tillgodose framtida materialbehov, och brytning av jungfruliga råvaror kommer fortfarande att vara nödvändig för att möta samhällets växande efterfrågan.

Mining

Framtidens gruvnäring

På AFRY jobbar vi för att främja resurseffektivitet, minimera avfall och anamma återvinning, samt verka för cirkulära lösningar.

Som tekniker och konsulter kan AFRY aktivt bidra till att påskynda förändringen mot en hållbar gruv- och metallindustri. I vår kärna finns förståelsen för sambandet mellan processutformning och miljöpåverkan.

Våra viktigaste kompetensområden i fråga om cirkularitet för metaller och mineraler

  • Mineraltillgångar och mineralreserver
  • Genomförbarhetsstudier för gruvdrift och metallurgi AACE-klass 1-5
  • Studier rörande hälsa, säkerhet och miljö, tillståndshantering samt stöd för miljökonsekvensbedömning
  • Tvärvetenskapliga tekniktjänster
  • EPCM-tjänster (projektering, upphandling samt projekt- och byggledning)
  • Projektledningstjänster
  • Strategi- och teknikkonsulttjänster, ledningskonsulttjänster, inklusive studier inför teknisk företagsbesiktning, samt processoptimering
Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals
Mattias Lundborg
Business Segment Manager Mining & Metals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.