Emosson dam and reservoir

Dammsäkerhet och konstruktion i vattenkraften

Vattenkraften i Sverige har en lång historik som en viktig del i den totala elproduktionen och är unik med sin reglerbarhet genom att kunna lagra energi i vattenmagasin

De dammar som i Sverige används för att dämma upp vattnet är i stor omfattning byggda mellan 1900 – 1970 och ska klara dagens moderna krav på säkerhet. Anläggningarna ska även anpassas för framtida krav som ett förändrat klimat medför.

Under lång tid har vi arbetat med samtliga tjänster inom dammsäkerhet i den svenska vattenkraftsbranschen och vi stöttar såväl stora som mindre dammägare i olika frågor relaterade till inspektioner, analyser och konstruktion av olika dammtyper med varierande förutsättningar. Våra kompetensområden omfattar samtliga delar av vattenkraftsanläggningarna såsom

 • Betongdammar av olika typer
 • Utskov och intag
 • Utskovsluckor
 • Murverksdammar
 • Fyllningsdammar av sten och jord
 • Kraftstationsbyggnader
 • Fiskpassager, instrumentering och tunnlar
Aerial upstrem and downstrem view of UPL RCC dam
Upper Paung Laung RCC Dam

Dammsäkerheten kan höjas genom byggåtgärder som förstärkningar eller höjningar. Säkerheten kan även höjas med exempelvis anpassad instrumentering, övervakningsprogram och proaktiv beredskapsplanering.

Vi är vana vid att optimera projekten såväl tekniskt som ekonomiskt utifrån rådande förutsättningar då många av våra projekt genomförs i befintliga anläggningar som en del av effektivisering och dammsäkerhetshöjande åtgärder.

Winter control of Lucendro Dam

Projekten vi deltar i kan vara från tidiga faser med utredningar, förstudier eller inspektioner av befintliga anläggningar såväl som i detaljprojekteringar och stöttar under utförandefas av olika byggåtgärder vid vattenkraftsstationer och dammar. Nedan följer ett urval av projekt vi arbetar inom:

 • Fördjupade inspektioner enligt RIDAS
 • Dammsäkerhetsutvärderingar enligt RIDAS (DSU)
 • Rehabilitering och höjning av dammar
 • Anläggande av instrumentering och dränering
 • Stabilitets och genomströmningsberäkningar
 • Analys av temperatursprickor i betong
 • Kraftstationsrenoveringar och effektiviseringar
 • Översvämningsskydd
 • Instrumentering och övervakning av dammar
 • Utbildningar
 • Fisktrappor och miljöanpassningar
 • Tekniskt stöd vid upprättande av beredskapsplaner och säkerhetsledningssystem

Våra dammsäkerhetsexperter är även engagerade i utveckling och forskning inom både dammsäkerhetsområdet och inom olika teknikområden exempelvis inom ramen för Energiforsksprojekt. Exempelvis hålls ett samarbete AFRYS Competence Center Concrete (CCC) där betongexperter från hela företaget har möjlighet att delta för att utbyta erfarenheter och för att hitta expertkompetens inom exempelvis åldrande betong och betongberäkningar.

Kontakta Elon Hägg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.