Aerial view of crushed stone quarry machine

Gruvdrift

Global och lokal partner för framtidens gruvnäring

Brytning av metaller och mineraler blir allt viktigare för vårt samhälle. Metaller som aldrig tidigare har använts spelar en viktig roll i övergången till en grönare ekonomi. I takt med att efterfrågan på gruvprodukter ökar, gör kraven på miljöhänsyn att gruvindustrin omformas.

Hjälper kunder i varje steg av gruvprojektet

Vad behöver gruvsektorn göra för att se till att gruvorna förblir både lönsamma och hållbara? Hur behandlar man malm för att utskilja de värdefulla ämnena på mest hållbara sätt och så effektivt som möjligt?

Tack vare vår branschkunskap kan vi hjälpa kunder i varje steg och i gruvprojekt av alla storlekar. Från geologi, prospekteringsplanering och miljötillståndshantering, långt innan den faktiska gruvdriften kan börja, hela vägen till gruvnedläggning och miljöövervakning. AFRY:s expertis omfattar även hela värdekedjan, från den första malmbearbetningen efter brytning till anrikning, smältning, slutproduktsraffinering, tillverkning samt återvinning efter avslutad användbar livslängd.

Komplexiteten i gruvprojekt gör det svårt att göra en helhetsbedömning

Vi på AFRY ger vägledning för de tidiga stegen i gruvutvecklingen, så att många olika koncept övervägs för att hitta det optimala alternativet för projektimplementering. Stordriftsfördelar till följd av storskalig produktion kanske inte längre är den enda lösningen.

I framtiden kan det vara optimalt att begränsa storleken på en gruva för att uppfylla miljökraven. En implementeringslösning i mindre skala för en gruva kanske inte ger den största ekonomiska vinsten, men den kan ha andra fördelar. Kapitalmarknaderna oroar sig till exempel alltmer för gruvdriftens långsiktiga hållbarhet, och tillgången till kapital blir alltmer beroende av detta.

Grey mining industry area with two yellow trucks

Omfattande erfarenhet av utformning och genomförande av komplexa industriprojekt

Med oss får du tillgång till bred erfarenhet och ingående kunskap om teknik över olika teknikområden, vilket hjälper kunder inom gruvindustrin att realisera sina investeringar inom fastställd tidsplan och inom budget.

Från kompletta EPCM-lösningar till att fungera som projektledare inom organisationen hjälper vi till att säkerställa att projekt av alla storlekar uppfyller högsta standarder för kvalitet, miljö och säkerhet.

Med årtionden av erfarenhet av projektstyrning och projektledning, och tack vare våra verktyg och vårt stora globala nätverk av lokala resurser, säkerställer vi att projekten blir framgångsrika.

Våra experter kan hjälpa till att administrera, planera, samordna och hantera varje steg i processen, från kostnadsuppskattningar, riskhantering, genomförbarhetsstudier, behovsanalys och upphandling, inklusive krav och anbudsmaterial, till implementering och uppföljning.

Bedömning av risker för påverkan på miljö och samhälle

På AFRY är vi experter på att bedöma hur ditt projekt påverkar och påverkas av miljömässiga och sociala faktorer. Att engagera intressenterna är särskilt viktigt i gruvbranschen, på grund av den omedelbara kontakten med och påverkan på lokala samhällen till följd av användning av resurser som vatten, energi och mark. En miljömässig och social konsekvensanalys (ESIA) är ett viktigt steg i varje projekt, för att utvärdera, förutsäga och hantera potentiella miljömässiga och sociala effekter samt begränsande lagar och föreskrifter.

AFRY hjälper till att implementera strategier för tillståndshantering, tidplaner för utveckling samt planer för riskreducering och förvaltning. På så sätt säkerställer vi att våra kunder följer gällande miljömässiga, sociala och etiska standarder under gruvverksamhetens livscykel.

Möjligheter att förbättra resurseffektiviteten

Det finns flera möjligheter att förbättra resurseffektiviteten inom gruvindustrin. Till exempel har avfallets fulla potential som råvara ännu inte utnyttjats. AFRY strävar efter att identifiera och utveckla tekniska lösningar som resulterar i mer effektiv återvinning, minskning och eliminering av avfall samt återanvändning av avfallsflöden till nya produkter.

Tack vare vår ingående förståelse för processerna erbjuder vi lösningar för behandling och återanvändning av process- och spillvatten samt för hantering av de övergripande miljöutmaningarna i samband med gruvdrift. När gruvan är i drift är underhålls- och processoptimering nyckeln till att säkerställa att verksamheten bedrivs med maximal kapacitet och minimal påverkan. Vår expertis innefattar även underhållsteknik och smarta lösningar för att maximera gruvans produktivitet över tid.

Global räckvidd med interna synergier

Vi har ett starkt nordiskt teknikarv: Mer än sex decenniers erfarenhet av att utveckla och implementera komplexa projekt av alla storlekar i industriell skala över hela världen, i alla miljöer.

AFRY är en europeisk ledare på tjänster inom teknik utformning och rådgivning, med global räckvidd. Vi är 19 000 hängivna experter inom miljö, infrastruktur, industri, energi och digitalisering och vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Gruv- och metallprojekt av alla storlekar drar nytta av vår interna integrerade kunskap inom dessa industrisektorer, vilket gör att vi kan angripa utmaningar från flera vinklar, förstå tvärsnitt och skapa lösningar med verkligt värde.

Vår affärsmodell bygger på vår förmåga att förse kunderna med ett brett utbud av tjänster inom konsultation, teknik och projektledning, liksom lösningar på krävande utmaningar som uppstår under projektets livscykel.

Våra viktigaste kompetensområden för gruvsektorn

Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals
Mattias Lundborg
Business Segment Manager Mining & Metals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar