paper plane

Hållbar gruvdrift

AFRY och Hållbar gruvdrift

Gruvindustrin är avgörande för övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Mineraler och metaller är viktiga byggstenar i en mängd olika tekniker för ren energi, från vindkraftverk, solpaneler och kärnenergi till elfordon och batterilagring. För att öka hållbarheten och minska koldioxidintensiteten är gruv- och metallsektorn pressad att hitta nya sätt att tänka kring utvinning, förädling och återvinning.

AFRY strävar efter att följa hållbara gruv- och metallprinciper

För AFRY innebär hållbar gruvdrift att anta en övergripande strategi för att säkerställa långsiktig hållbarhet för gruvverksamheten liksom för associerade anrikningsprocesser nedströms. AFRY strävar efter att följa hållbara industriprinciper för gruvdrift och metallurgi med målsättning att minimera negativa miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter i samband med gruvdrift och mineralbearbetning.

Hållbar gruvdrift främjar resurseffektivitet genom att minimera avfall och anamma återvinning och cirkulära lösningar.

Vi tänker hållbart. Med våra tjänster hjälper vi kunder att forma och utveckla sina idéer till tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt bärkraftiga lösningar.

Tack vare våra omfattande kunskaper kan vi hjälpa våra kunder att förbättra hållbarheten i sin verksamhet i varje steg och i projekt av alla storlekar, från prospektering, brytning och mineralbearbetning till anrikning, smältning, slutproduktsraffinering och tillverkning samt återvinning efter avslutad användbar livslängd.

Bedömning av risker för miljö och samhälle

På AFRY är vi experter på att bedöma hur ditt projekt påverkar och påverkas av miljömässiga och sociala faktorer. Att engagera intressenterna är särskilt viktigt i gruv- och metallurgibranscherna, på grund av den omedelbara kontakten med, och påverkan på lokala samhällen till följd av användning av resurser som vatten, energi och mark.

En miljömässig och social konsekvensanalys (ESIA) är ett viktigt steg i varje projekt, för att utvärdera, förutsäga och hantera potentiella miljömässiga och sociala effekter samt begränsande lagar och föreskrifter.

AFRY hjälper till att implementera strategier för tillståndshantering, tidplaner för utveckling samt planer för riskreducering och förvaltning. På så sätt säkerställer vi att våra kunder följer gällande normer rörande miljö, samhälle och etik.

Förbättrad materialeffektivitet och övergång till cirkularitet

Övergång till mer cirkulära materialflöden är nödvändig för att hållbarheten i denna sektor ska bli bättre. Nyckeln till att uppfylla denna målsättning är att åstadkomma bättre materialeffektivitet och utveckla nya slutanvändningar för biprodukter, att sträva efter nollavfall samt att förbättra återvinningsbarheten för råvaror och biprodukter. När de traditionella gränserna mellan branscher suddas ut driver cirkulär ekonomi också nya affärsmodeller och partnerskap inom industrin. Återvinning gör det möjligt att skapa nya varor med mycket mindre koldioxidavtryck. Därför är det viktigt att nuvarande praxis ändras.

Circular economy in mining and metals

Hur kan hållbarheten förbättras inom gruv- och metallindustrin?

Bättre strategisk planering Arrow pointing right

Komplexiteten i gruvdrift kräver strategisk planering från de tidiga inledande faserna och en helhetssyn på hela verksamhetens livslängd. Gruvindustrin bör också tänka nytt kring partnerskap över traditionella branschgränser och söka nya sätt att samarbeta för att hitta sätt att förbättra effektiviteten på hållbart sätt.

Utnyttja digitalisering Arrow pointing right

Användning av digitala tvillingar i verksamheten möjliggör snabb tillgång till realtidsdata, mer exakt planering av underhåll och möjlighet att testa processer med maximal säkerhet. Gruvbolagen gör i allt snabbare takt investeringar i avancerade lösningar, som autonoma transportsystem eller behovsstyrd ventilation, för att optimera gruvdriftens kostnader och säkerhet samt för att ytterligare förbättra hanteringen av miljö och produktion.

Fasa ut fossila bränslen i driftfasen Arrow pointing right

Gruv- och metallsektorn kan minska utsläppen relaterade till gruvbrytning och anrikning av metaller, till exempel genom drifteffektivitet och genom investeringar i fossilfri förnybar energi och i helelektriska eller hybridelektriska fordon. Gruvor kan i själva verket i hög grad fasa ut fossila bränslen från verksamheten, med undantag för metanläckage från kolgruvor.

Övergång till cirkulär ekonomi Arrow pointing right

Nyckeln till att uppfylla denna målsättning är att förbättra materialeffektiviteten och utveckla nya slutanvändningar för biprodukter, att arbeta för nollavfall samt att förbättra återvinningsbarheten för råvaror och biprodukter. När de traditionella gränserna mellan branscher suddas ut driver cirkulär ekonomi också nya affärsmodeller och partnerskap.

Utfasning av fossila bränslen i produktionsprocesser Arrow pointing right

Det finns alternativ för att minska industrisektorns utsläpp, till exempel genom att ersätta kolbaserade reduktionsmedel vid järnframställning med vätgas. Grön vätgas framställs utifrån vatten genom elektrolys med hjälp av energi som är fri från växthusgasutsläpp, det vill säga kärnkraft, vattenkraft, sol- eller vindkraft. Med den teknik som används i dag medför ett ton producerat stål nästan två ton koldioxidutsläpp.

Bättre hantering av spillvatten och bearbetningsavfall Arrow pointing right

Den vanligaste metoden runt om i världen är att pumpa bearbetningsavfallet till dammar i form av slam. Vid lagring i upplag avlägsnas vattnet från slammet genom en filtreringsprocess som lämnar torrt, fast material som läggs i högar. Koldioxidavtrycket från torra upplag är betydligt mindre än från avfallsdammar och upplagen ger betydligt mindre påverkan, eftersom de inte använder rinnande vatten och slam. Med denna metod kan dessutom cirka 80–90 % av vattnet återföras till processen.

Andreas Johansson - Head of Business Sector Mining & Metals Sweden
Andreas Johansson
Head of Business Sector Mining & Metals Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Andreas Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.