Nordmills Lantmännen i Malmö

Industribuller

Ljudoptimering ger säker och effektiv industri

En tystare industrimiljö och tystare maskiner kan öka effektiviteten, säkerheten och trivseln, samtidigt som den gör din industriverksamhet mer lönsam. Om du tidigt visar vad du gör för att minska störningar ökar också förutsättningarna för en bra dialog med grannarna. Det hänger på ljudet och vibrationerna.

När en svensk industriverksamhet ska byggas ut eller byggas om behöver hänsyn tas till miljö och omgivning, något som utreds och sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Två mycket viktiga komponenter i det arbetet är buller och vibrationer. Genom att arbeta proaktivt med att minska störningar kommer de boende i närområdet och övriga intressenter att vara på din sida under hela processen. Mycket handlar om att kommunicera och involvera de som berörs tidigt. På så sätt undviker du dyra förseningar.

Även inomhusmiljön hos industrier är viktig då oljud ofta är en signal på en ineffektiv och energislukande produktionsapparat. En tyst maskin är väl inställd vilket ger hög driftsäkerhet, lång livslängd och maximal produktion per investerad krona. Att kontinuerligt och systematiskt arbeta för att minska buller ger även nöjdare personal, samtidigt som en tystare industrimiljö också ger en känsla av högteknologi och kvalitet.

Tjänster

  • Externt Industribuller
  • Bullerkartläggning
  • Buller i arbetsmiljön
  • Vibrationsmätningar
  • Ljudintensitetsmätningar
  • Mångkanalsmätningar
  • Projektering
  • Vindkraftsmätningar
  • Vindkraftsberäkningar