A fish jumping a small weir spillway

Miljöanpassning

Vi stöttar i NAP-process och tillhandahåller tekniska tjänster för design och genomförande av anläggningsspecifika miljöanpassningar

Arbetet i NAP-processer handlar om att utforma, skapa och utvärdera olika miljöanpassningar. Vid genomförande av en miljöanpassning måste hänsyn tas till vattendragets förutsättningar, såväl dess ekologiska förutsättningar som den pågående kraftproduktionen på den planerade platsen. Många anläggningar är tekniskt sammankopplade med andra anläggningar i vattensystemet och därför bör hänsyn tas till begränsningar både uppströms och nedströms om dämningsområdet.

Kellokoski Dam Fish Pass

Vi tillhandahåller tekniska tjänster för design och implementering av anläggningar för fiskpassage i de olika projektfaserna, dvs. konceptualisering, genomförbarhet, grundläggande design, anbud och implementering. Vi levererar optimala och långsiktiga lösningar för små, medelstora och stora system med hänsyn till de sötvattensekologiska behoven, legala krav, lokala miljöförhållanden, och lokala specifika krav och önskemål.

Engagerad i att tillhandahålla skräddarsydda lösningar

Tillskapandet av fiskvandringslösningar påverkar utformning och driftbeslut för vattenkraftverken. Driften av kraftverken påverkas även av l projektets totala livscykelkostnader och olika typer av kontrollprogram och uppföljning. Vi förstår vikten av hållbarhet och balansen mellan ekologi och produktion i vattenkraftprojekt och vår prioritering är att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar.

AFRY stöder och deltar i förberedelserna för studier som krävs för Hydropower Sustainability Assessment Protocol, som är ett verktyg som främjar och förbättrar en hållbar användning av vattenkraft. Det ger ett gemensamt språk som gör det möjligt för regeringar, civilsamhället, finansinstitut och vattenkraftsektorn att diskutera hållbarhetsfrågor där fiskvandring är ett nyckelämne.

The Xayaburi fish pass under construction

Vi arbetar tillsammans med specialiserade globala partners för att garantera att projektspecifika villkor uppfylls och erbjuder våra kunder en stor palett av fiskvandringsalternativ som:

  • Naturliga bypasskanaler och bergramper
  • Tekniska fiskvägar som t.ex. vertikala slitsrännor
  • Installationer för avledning för uppströms fiskpassage
  • Installationer för avledning för nedströms fiskpassage
  • Kameralösningar för registrering av fiskvandring
  • Råd om fiskvänliga turbiner

Våra konstruktioner är baserade på bästa möjliga vägledningar, vilka tar hänsyn till simningshastigheter (långvarig och kortvarig/rusch), krav på vattendjup, attraktionsflöden, målarter, migrationscykler, driftstider, andra vattenlevande organismer, integration i landskapet och övervakning.

Genomförandet av fiskpasseringsanläggningar påverkar direkt design och driftbeslut för vattenkraftverken, liksom projektets totala livscykelkostnader och fördelar. Vi förstår vikten av hållbarhet i vattenkraftprojekt och vår prioritering är att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar.

AFRY stöder och deltar i förberedelserna för de studier som krävs för Hydropower Sustainability Assessment Protocol, som är ett verktyg som främjar och förbättrar en hållbar användning av vattenkraft. Det ger ett gemensamt språk som gör det möjligt för regeringar, civilsamhället, finansinstitut och vattenkraftsektorn att prata om hållbarhetsfrågor där fiskmigration är ett nyckelämne.

Kontakta Elon Hägg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.