Empty plastic bottles for recycling

PlasticsToBio

PlasticsToBio – ekonomiskt hållbart koncept och initiativ för att frikoppla plaster från fossilt beroende

Världen är i stort behov av hållbara lösningar för användandet av plast. Inte bara för den stora mängd fossila råvaror som krävs vid framställningen utan även för de allt större mängder av använd plast som hamnar i vår natur.

Dessa problem kopplat till plast och dess användning kan dock lösas! Tekniken finns redan tillgänglig, men behöver skalas upp i storlek och antal. I slutändan är det dock upp till regeringar, företag och konsumenter och dess vilja att genomföra nödvändiga förändringar. Förutom att komma med lösningar på problemen kopplat till plaster och dess användning, så kan vi göra omställningen till biobaserade plaster på ett ekonomiskt hållbart sätt. För detta behövs fyra saker:  

  • Utbildning om värdet kopplat till materialåtervinning
  • Insamling av använd plast och plastprodukter
  • Återvinning av alla typer och kvaliteter av plaster
  • Produktion av biobaserad råvara för att gradvis ersätta fossila råvaror vid plasttillverkning.

Med tiden kommer PlasticToBio konceptet kunna minska CO2 utsläppen med 1Gt per år

Vårt koncept – PlasticToBio – är ett initiativ som samlar företag aktiva inom oljeraffinering, plasttillverkning, biomassa hantering och tillverkning av biobaserade plaster, avfallshantering, teknikutveckling, återvinning och detaljhandeln; dvs alla företag som är redo att jobba för att hitta lösningar på dagens plastrelaterade problem. Konceptet utvecklar affärsmodeller för de olika aktörerna i värdekedjan (från plastinsamling till återvinning, produktion och slutanvändare) och skapar mer omfattande och storskaliga lösningar likt pantsystemet.  

Vi har en tydlig syn på hur detta kan implementeras - med vilka investeringar och med vilken typ av tidsplan.

Våra nyckelkompetenser:
  • Utveckling av koncept för plastinsamling

  • Tekniker för återvinning, kemiska, mekaniska samt fysiska

  • Biobaserade råvaror och tekniker/processer för tillverkning av biobaserade plaster

  • Implementering och genomförande av erforderliga investeringar (projektering, upphandling, projekt- och byggledning)

Jonas Kihlman
Head of Competence line Biorefining Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.