Cloud solutions

PRS System

PRS-systems är en färdigförpackad lösning som hjälper ditt företag att öka effektiviteten och minimera kostnaderna i arbetet med datahantering och lagefterlevnad på en global marknad.    

Företag som utvecklar och tillverkar produkter måste samla in stora mängder data som därefter ska analyseras och distribueras internt och externt till kunder, leverantörer och myndigheter av olika anledningar.  

AFRYs PRS-system applikationer är webbaserade kommunikations- och informationsplattformar som utformats för spårbar, anpassad och transparent datahantering mellan  både interna intressenter och leverantörer.  

AFRY erbjuder över 20 olika moduler för olika ändamål och branscher, såsom produktöverensstämmelse eller hållbarhetsmätning och har bidragit till operativ effektivitet sedan 2010.  

 

Vårt erbjudande
  • Efterlevnad av kemikalielagstiftning: REACH,RoHS, CLP/GHS, batteridirektivet, konfliktmineraler, material i kontakt med livsmedel, långlivade organiska föroreningar (POPs), animaliskt ursprung, svarta och grå listan
  • Kvalitetssäkring av leverantörer: CSR, efterlevnad och kvalitetssäkring i leveranskedjan är viktigt för produktutvecklings- och tillverkningsföretag. 
  • Kvalitetssäkring: Kommunikation och hantering av rapporter för godkännande av en produkts kvalitet och certifikat som används i kvalitetssäkringsprocessen.
  • Driftskontinuitet: kartläggning av leveranskedjan och riskanalys för att säkerställa kontinuitet inom verksamheten och öka leveranskedjans spårbarhet och transparens.
  • Hållbarhet: Mätning, analys och övervakning av hållbara nyckeltal (sociala, miljömässiga och ekonomiska) för en verksamhet.

Med PRS-systems samlas alla relevanta data in på ett effektivt sätt och med hög insamlingsgrad. Fördelar med att använda PRS-systems är bland annat: minskad tidsåtgång, sänkta kostnader och riskreducering tack vare förbättrad drifteffektivitet, kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar.  

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence