Two persons at a desk

Konvertibel 2018

Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 25 april 2018, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibler riktade till ledning och nyckelpersoner i ÅF-koncernen.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogram ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Kontaktuppgifter gällande konvertibelprogrammet
Handelsbanken Arenastaden
Evenemangsgatan 17
Box 3126
169 03 Solna
Telefon: 08- 674 19 30

Frågor om konvertibelprogrammet
Telefon: Cecilia Karlsen: +46 (10) 505 20 91 
hrcenter@afry.com

Frågor om lån hos Handelsbanken: 
Telefon: Handelsbanken: +46 (0) 8- 674 19 30 
afry@handelsbanken.se