Two persons at a desk

Konvertibel 2019

Årsstämman i ÅF Pöyry AB (publ) beslutade den 15 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibler riktade till ledning och nyckelpersoner i ÅF Pöyry-koncernen.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogram ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Frågor om konvertibelprogrammet

Anna Molander +46 (0)72 171 81 96
anna.molander@afry.com

Frågor om lån hos Handelsbanken

Telefon Handelsbanken +46 (0) 8- 674 19 30
afry@handelsbanken.se