Two persons at a desk

Konvertibel 2020

Årsstämman i ÅF Pöyry AB (publ) beslutade den 28 april 2020, i enlighet med styrelsens förslag, om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibler riktade till ledning och nyckelpersoner i ÅF Pöyry-koncernen.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogram ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Programmet innebär att nominellt 148 700 000 SEK i konvertibler emitteras till deltagande nyckelpersoner. Konverteringskursen har fastställts till 212,20 SEK per aktie.

Frågor om konvertibelprogrammet
Anna Molander: +46 (0)72 171 81 96
anna.molander@afry.com

Frågor om lån hos Handelsbanken: 
Telefon: Handelsbanken: +46 (0) 8- 674 19 30
afry@handelsbanken.se