Norden lights

AFRY bidrar i projekt Aurora Line för ett sammanlänkat Europa

28/06/2021

Överföringsområdet Sverige-Finland är identifierat som en flaskhals och Svenska kraftnät (Svk) förstärker nu ledningsnätet med Aurora Line för att säkerställa en hållbar elförsörjning och AFRY detaljprojekterar nio mil av sträckan.

Tillsammans med den finska nätägaren Fingrid planerar (Svk) att bygga en ny 400 kV växelströmsledning mellan Messaure i norra Sverige och Keminmaa i Finland. En sträcka på totalt 380km, varav ca. 180km i Sverige. Överföringsområdet Sverige-Finland är identifierat som en flaskhals och Svk förstärker nu ledningsnätet med Aurora Line. Denna svensk-finska anslutning kommer bidra till den pågående energiomställningen genom att säkerställa en säker och hållbar elförsörjning.

Aurora projektet är bedömt att vara av gemensamt europeiskt intresse, Project of Common Interest/PCI och den nya ledningen anses ha en särskilt viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EUs energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning. Projektet är medfinansierat av Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Aurora borealis är latinska namnet för norrsken och projektnamnet Aurora Line för tankarna till projektets geografiska allokering i norr och påminner oss om vårt behov av säker elförsörjning i vårt nordiska klimat. Den planerade ledningen mellan Sverige och Finland kommer att tillföra stor nytta för hela den nordiska elmarknaden, öka försörjningssäkerheten i Finland, integrera Sverige ytterligare i det nordiska elsystemet och det krävs för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

AFRY tilldelades nyligen uppdraget att detaljprojektera den västra delen av sträckningen. En sträcka på ca 9 mil mellan Messaure och Dockasberg, med flera moment i en utmanande terräng. AFRY har påbörjat arbetet med uppdraget i juni 2021 och planerar att leverera kompletta upphandlingsunderlag hösten 2022. I början av 2026 planeras ledningssträckan vara driftsatt.

”Det är ett stort förtroende vi fått av Svk att genomföra det här unika projektet och vi känner både stor glädje och ett stort ansvar för att detta ska gå bra. Vi har goda förutsättningar genom vår långa erfarenhet av Svk’s ledningsprojekt, men även då vi på AFRY har en väl genomarbetad projektmodell som vi jobbar efter. Projektmodellen infördes fullt ut för två år sedan och den innefattar noggranna processer, rutiner och mallar för många vanligt förekommande aktiviteter. Projektmodellen fungerar som en extra kvalitetssäkring och komplement till våra kunders behov och arbetsprocesser”, Säger Gitte Kristiansson, Uppdragsledare för Aurora Line på AFRY.

Genom att använda AFRYs BIM-koncept samt visualisera projektets framdrift med hjälp av marknadsledande tekniklösningar skapar AFRY förutsättningar för ett bra projektutförande både inom tillståndsprocess och byggnation.

”Vi har arbetat intensivt med att utveckla vårt BIM-koncept för kraftledningar. Det bidrar till helt nya möjligheter för hur vi kan genomföra och kommunicera i våra projekt. I utvecklingen av konceptet har vi haft stor hjälp från våra kollegor inom andra sektioner i AFRY. Med deras spetskompetens inom BIM/VDC och vår djupa kunskap om transmissionsledningar kan vi leverera marknadsledande service till våra kunder”, säger Stefan Seger ansvarig för tekniskt stöd i projektet från AFRY.

AFRY samarbetar redan idag med Fingrid och har framgångsrikt visualiserat 300 km luftburen ledning i Finland med samma teknik. Fördelen som AFRY’s BIM-koncept ger i projektet kommer i praktiken att vara en effektivisering av arbetsprocessen som sparar både tid och pengar. Fördelarna stannar inte vid projekteringsfasen, utan fortsätter även under entreprenadtiden och i arbetet med slutdokumentation av projektet.

 

Kontakt:
Gitte Kristiansson, Uppdragsledare för Aurora Line på AFRY
gitte.kristiansson@afry.com