looking at the sky above from escalator in subway ascent

AFRY bidrar till att utforma framtidens Gävle

28/06/2021
I början av hösten 2020 vann AFRY en upphandling med Gävle kommun som genererade tre parallella deluppdrag där varje del bidrar till utformningen av framtidens Gävle. För att möta kundens behov där teknikutveckling och innovativa lösningar är viktiga ingredienser, tog AFRY sig an deluppdragen inom flera kompetens- och teknikområden såsom inköp, logistik, hållbarhet, supply chain och konceptet Future Cities. Deluppdragen levererades i februari i år.

I ett av deluppdragen har AFRY gjort en studie som benämns Kunskap och Innovation. Det innefattar hur området Tolvforsskogen kan utformas som ett logistik-och verksamhetsområde och hur det, utifrån de förutsättningar som finns, kan utvecklas på ett effektivt och hållbart sätt.

Det andra deluppdraget Bygglogistikcenter går hand i handske med det första och innefattar en studie om möjlighet till ett hållbart bygglogistikcenter.

Det tredje deluppdraget, Samordnad varudistribution, är en studie och fördjupad utredning om vad en samordnad varudistribution skulle generera för effekter, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

– All kommunikation har skett på distans. Vart och ett av deluppdragen har krävt sina spetskompetenser från olika teknikområden, både regionalt och organisatoriskt.  Det i sig kräver bra struktur med tydliga mål och förväntningar, korta och frekventa avstämningsmöten med hög nivå av lyhördhet för allas kompetenser, säger Olle Arfors, kvalitetsansvarig för uppdragen och Senior Advisor på AFRY.

Framtidsplanerna för Gävle innebär bland annat en ny stadsdel med nya smarta bostäder, förflyttning av järnväg, en ny järnvägsstation, utbyggnad av internationell hamn som logistiknav samt ett helt nytt logistik- och verksamhetsområde - allt detta för att möta framtidens samhällsutmaningar och stärka Gävles position.

Siktet för kommunen är inställt på att senast år 2035 vara klimatneutrala och samtidigt erbjuda nya arbetstillfällen och attraktiva arbeten samt ligga i framkant vad gäller tekniska lösningar.

Detta gör Gävle kommun till en förebild för många städer och kommuner i Sverige inom långsiktig hållbar utveckling.

Senior couple bycycling throw forest in autumn

Del 2, Kunskap och Innovation - En av AFRYs deluppdrag i Gävle Kommuns förstudie

Mitt under brinnande pandemin genomförde AFRY detta uppdrag helt och hållet på distans tillsammans med beställaren Gävle kommun. Sammanfattningsvis identifierades 27 aktiviteter som kartlades mot den framtagna målbilden: att skapa Sveriges mest hållbara logistik- och verksamhetsområde.

För att nå det uppsatta målet, att som kommun skapa ett framtida hållbart samhälle och bli klimatneutrala till år 2035, blev utgångspunkten att titta på det geografiska läget kring Gävle. Här möts Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan och även vägnätet sammanstrålar i Gävle, med de större europavägarna E4 och E16 samt riksvägarna 56, 68 och 83.

Därtill har man en modern hamn i kommunen, en av de största containerhamnarna i Sverige, som utvecklas löpande. Gävle har ett strategiskt viktigt läge internationellt som logistiknav, men även som inkörsport till norra Sverige och till Stockholmsområdet. Sammantaget ger det goda möjligheter för Gävle att bidra till hållbara, flexibla transportlösningar och även en lösning på kapacitetsproblemen i Stockholmsregionen.

Att området ska vara klimatneutralt och hållbart står högt på agendan för kommunen. Riksdagen har till exempel satt som mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

På en övergripande nivå gjorde AFRY en analys och kartlade utsläppskällor i byggskedet, i drift och avveckling. Förutom de uppenbara frågorna kring energiförsörjning och avfallshantering togs en rad andra aspekter med i aktivitetsplanen. Utmaningen ligger i att inkludera alla effekter av en aktivitet, varför livscykelanalyser blir en viktig del av arbetet.

Områdets utformning, layout och därmed kapacitet, begränsas till stor del av den utrymmeskrävande järnvägsdragningen. Den i sin tur begränsas av de geologiska förutsättningarna och därför blir placeringen av järnvägsanläggningen en viktig pusselbit i hur området framgent utformas. Givet detta så utgör Tolvforsskogen ändå ett mycket stort, sammanhängande område med få konkurrerande intressen och där den direkta närheten till en större stad är en stor fördel.


Inom uppdraget framkom det som lämpligt att dela in området i tre delar, ett för direkt logistikverksamhet, ett för övrig verksamhet och ett konsumentrelaterat område. Självklart ingår rekreationsområden och serviceinrättningar, för de som vistas och verkar inom området, i planerna.

schedule with green and blue arrows and figures

De näringslivsaktörer som etablerar sig i Tolvforsskogen kommer med stor sannolikhet påverkas av de trender vi ser idag, som bland annat baserar sig på digitalisering och ökade krav på hållbarhet. Det är också förväntat att företag som redan idag är verksamma i kommunen kan omlokalisera till Tolvforsskogen, eftersom andra områden i kommunen ombildas från industrimark till bostadsområden.

I ett av deluppdragen har AFRY tittat på bygglogistiken i Gävle och de fördelar ett bygglogistikcenter skulle bidra med. Likaså har kommunen uttalat i ett annat deluppdrag att man vill koordinera sina egna varutransporter i kommunen och där har AFRY arbetat fram en lösning som pekar på potentialen att förlägga koordineringen i området. Andra företag – tillverkande företag, serviceföretag, logistikföretag mm - som kan dra nytta av det geografiska läget och de flexibla logistiklösningarna som planeras förväntas vara intressenter. För kommunens del innebär det att forma en uthållig organisation för att hantera detta, samt över tid behålla den helhetssyn som behövs för att fortsatt vara attraktiv för kommuninnevånare, företag och samhället i stort.

Precis som för industrin, präglas de framtida transportlösningarna av hållbarhet och digitalisering. AFRY har tittat på en mängd lösningar innefattandes hur man till exempel ska kunna undvika tunga transporter i de centrala delarna av staden samt hur energiförsörjningen och mobiliteten ska lösas inne på området. En viktig del i hela infrastrukturen är Mobility as a Service (MaaS). Den inkluderar inte endast de fysiska transporterna utan även IT-struktur och frågor kring datadelning.

Del 3, Bygglogistikcenter - En av AFRYs deluppdrag i Gävle kommuns förstudie

"Med ett bygglogistikcenter vill Gävle kommun samordna godsflödet och hjälpa till att minska antalet byggtransporter i staden. På så vis kan vi som kommun bidra till minskad miljöpåverkan och trängsel, samtidigt som vi förbättrar arbets- och boendemiljön vid byggområdena.” Det säger Katarina Johansson från Övergripande Planering på Gävle kommun, samt beställare av uppdraget.

Deluppdraget började med att kartlägga hur mycket som kommer byggas inom kommunen till år 2025 och antalet transporter som byggnationen kommer generera till områden inom kommunen. Vidare prognostiserades effekterna av att införa ett bygglogistikcenter, med fokus på miljön, kostnader, nytta samt trängsel för att slutligen generera ett beslutsunderlag och genomförandebeskrivning åt kommunen.

Smiling man in blue skirt bycycling threw city

Kartläggningen av planerad om- och nybyggnation i Gävle påvisade att omkring 485 000 kvm BTA (bruttototalarea för husbyggnader) kommer att byggas per år. Det motsvarar ca 276 000 stycken transporter årligen.

Den största byggvolymen består av bostäder och verksamhetsområden, men det är även flertalet skolor, särskilda boenden, kultur- och fritidsbyggnader samt kontor som är planerade för om- eller nybyggnation.

Kartläggningen påvisade flera positiva effekter:

 • Genom införande av ett bygglogistikcenter i Gävle kommun kan antalet transporter minska med 30-60%. Det innebär att antalet transporter kan minska från 276 000 st/år till spannet 111 000 - 193 000 st/år med ett kommunalt bygglogistikcenter.

Hur stor minskningen av transporter kan bli i Gävle beror också på hur logistiken runt bygglogistikcenter styrs.

 • Med ett bygglogistikcenter kan kommunen välja vilket drivmedel samt vilket fordonsslag som används vid genomförande. Sammantaget genererar ett bygglogistikcenter tydliga miljömässiga fördelar för närområdena kring byggprojekten.
 • Införande av ett bygglogistikcenter har även positiv inverkan på trängselsituationen i kommunen. Detta eftersom antalet transporter kommer minska mellan bygglogistikcenter och byggområdena. Vidare kan även leveranserna styras tidsmässigt och på så vis planeras in så att staden störs i minsta möjliga mån.
 • Genom att införa ett bygglogistikcenter i kommunen kan mängden koldioxidekvivalenter minska med 320-650 ton per år, bara genom samordningseffekten. Byte av fordon och drivmedel leder till ännu större effekt.
 • Den ekonomiska effekten kan bli uppåt 20-25 procent i sänkta byggkostnader. För att uppnå den effekten krävs ett helhetsgrepp kring logistiken där bygglogistikcenter är en del av lösningen. Avgörande är också att kostnadsfördelningen för ett bygglogistikcenter och logistiklösningen är flexibel och att den ekonomiska nyttan fördelas mellan de involverade aktörerna.

  – Vi ser att det finns tydliga fördelar för kommunen med att tillhandahålla och kravställa ett bygglogistikcenter för de framtida byggnationer som kommer genomföras. De positiva effekterna på framförallt miljön gör att ett bygglogistikcenter tydligt bidrar till att uppnå Gävles miljömål, säger Petter Wadmark, AFRYs projektledare för deluppdraget.


  AFRYs rekommendation är att Gävle ska införa ett bygglogistikcenter, samt ta fram tillhörande bygglogistiklösning. Nästa steg som rekommenderas för kommunen är att designa en logistiklösning på detaljerad nivå, för att sedan implementera den successivt i de byggprojekt som startas upp. Det kommer sedan bli en kontinuerlig process med att driva och förbättra logistiken under den tidsperiod då Gävle expanderar.
walking hand in hand, an adult and a child on green grass
Del 4, Samordnad varudistribution - En av AFRYs deluppdrag i Gävle kommuns förstudie,

AFRY har genomfört en detaljerad studie kring införande av samordnad varudistribution. Vad kan AFRY bidra med och vad är de positiva effekterna?

”Utifrån Gävle Kommuns mål att bli klimatneutrala till år 2035 och i klimatfärdplanen ges en indikation på att införande av en kommunal samordnad varudistribution skulle ge stor miljömässig positiv effekt. Därför såg vi ett behov av att genomföra förstudien i samarbete med AFRY.” Det säger Katarina Johansson från Övergripande planering på kommunen och beställare av uppdraget.

Samordnad varudistribution som affärsmodell är främst en organisatorisk förändring i en kommun, där en kommun eller flera kommuner i klustersamarbete tar över ansvar och kontroll av de egna varutransporterna. Fem drivkrafter kan definieras som primära faktorer för införande;

 • minskade koldioxidutsläpp för att uppnå kommunens miljömål.
 • ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet genom färre fordon i trafiken.
 • ökad konkurrens med ökad andel lokalt producerade livsmedel.
 • ökad service och kapacitetshöjande åtgärder i den egna försörjningskedjan.
 • ekonomi och kontroll av inköpsprocessen som ger kostnadsbesparingar.


AFRY har genomfört en fördjupad nulägeskartläggning kring materialflöden, varugrupper, leveranser, trängsel och miljöbelastning. En omvärldsbevakning har också gjorts för att ta del av erfarenheter från andra kommuner, även vad som fanns på forskningsfronten inom området. AFRY har också rekommenderat lämplig placering av distributionscentral, prognostiserat miljömässig och ekonomisk effekt samt tagit fram en genomförandeplan.

För att utreda lämplig placering av en distributionscentral för samordnad varudistribution har en tyngdpunktsanalys genomförts för distributionen av livsmedel och förbrukningsvaror. Analysen resulterade i att området Tolvforsskogen är lämpligt ur ett miljöperspektiv.

Genom att införa samordnad varudistribution kommer effekten av samordningen dels genom att en enhet inte längre behöver ta emot leveranser från flera leverantörer under samma dag, och dels ifrån möjligheten att schemalägga och begränsa antalet leveranser per vecka.

Ur ett miljöperspektiv framgår det tydligt att samordnad varudistribution är en gynnsam utveckling för kommunen. Vid införande av samordnad varudistribution kommer körsträckan inom kommunen minska med 56 procent, och minska utsläppen med 56-79 procent beroende på vilka fordon och drivmedel som används. Det är en markant förbättring som är möjlig genom att ta ansvar för distributionen och styra flödena på ett effektivt sätt.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har omfattningen av den inköpsbesparing som kan göras tack vare införandet av samordnad varudistribution stor inverkan på den ekonomiska effekten. För Gävles kommun kommer en investering behövas under de 2 första åren, dvs under implementeringstiden. Därefter kommer lösningen att bära sina egna kostnader och dessutom tillföra en positiv ekonomisk effekt för kommunen. För att uppnå kostnadseffektivitet i lösningen ska e-handel implementeras i full utsträckning.

AFRY har rekommenderat att Gävle ska införa samordnad varudistribution inom kommunen och har tagit fram en genomförandeplan för att förverkliga det. Genomförandeplanen sträcker sig över faserna Design av logistiklösning, Upphandling, Implementering och slutligen Drift och kontinuerlig utveckling. Det rekommenderas att leverantörer inkluderas i samordnad varudistribution-lösningen i samband med att nya avtal tecknas.

– Viktiga framgångsfaktorer att ta i beaktning under det vidare genomförandet är de politiska förutsättningarna, förändringsledning, digitalisering, E-handel, att utöka antal lokala leverantörer, samt att fokusera på kommande avtalsförhandlingar, säger Petter Wadmark, delprojektledare AFRY.

 

 

 

Lisa Trevitt - Gruppchef

Lisa Trevitt

Gruppchef

Kontakta Lisa Trevitt

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Pär Ström - Business Unit Manager, Supply Chain Management

Pär Ström

Business Unit Manager, Supply Chain Management

Kontakta Pär Ström

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.