Cykel

AFRY bidrar till utvecklingen av framtidens cykelgator

09/12/2020
Illustration: Haochun Olsson, AFRY

I mitten av december invigs Malmös första cykelgata, Hohögsgatan. I samband med det utför AFRY en för- och efterstudie för att bedöma effekterna, i samarbete med Malmö stad och med stöd av Skyltfonden.

I takt med att svenska städer växer och förtätas efterfrågas nya trafiklösningar som bidrar till attraktiva stadsmiljöer. I andra länder har cykelgator visat sig ge bättre trafiksäkerhet och framkomlighet i jämförelse till att ha cykling i blandtrafik, vilket gör det till ett attraktivt alternativ i gaturum där separerade cykelbanor inte får plats men cykeltrafiken ändå ska prioriteras.

 
Cykelgata
Foto: Regeringskansliet

Cykelgator, även kallade cykelfartsgator, är en i Sverige relativt ny typ av trafikmiljö där cyklister har prioritet och företräde framför andra trafikslag. Definitionen av cykelgata skiljer sig på olika platser, men avsikten är densamma - en gata där motorfordon är tillåtna på cyklisternas villkor.

I oktober meddelade regeringen att kommuner från den 1 december 2020 ges möjligheten att inrätta cykelgator.. Regeringen definierar cykelgator som gator med högsta tillåtna hastigheten 30 km/h.

 

Analys av trafiksäkerheten

Under sommaren 2020 beslutade Malmö stad att omvandla delar av Hohögsgatan till en cykelgata med hjälp av tillfälliga åtgärder. Hohögsgatan, som ligger i stadsdelen Videdal, utgör en förlängning av det regionala cykelstråket till Bara och ingår i huvudcykelvägnätet som pekats ut i Malmös översiktsplan. Det är en gata där många cykelpendlare har färdats i blandtrafik varje dag.

 

Med finansiering av Skyltfonden, och i samarbete med Malmö stad, utför AFRY en för- och efterstudie för att konkretisera de effekter och möjligheter för förbättrad trafiksäkerhet som cykelgatan skapar. Aspekterna som studeras är trafikflöden, hastighetsnivåer, rörelsemönster samt upplevd trygghet. Förstudien utfördes i slutet av augusti 2020 och efterstudien planeras i maj 2021. Resultatet förväntas vara färdigt sommaren 2021 och publiceras i en rapport.

– Vi är glada över att vara med och underlätta för cyklister i Malmö, inte minst eftersom cykling bidrar till både en bättre folkhälsa och till ett mer hållbart resande, säger Jakob Sarvik, trafikplanerare på AFRY.

 

Malmös framtida cykelgator

Sedan tidigare har AFRY och Malmö stad gemensamt tagit fram ett koncept för framtidens cykelgator i Malmö. Visionen för Malmös cykelgator är att de ska förbättra framkomligheten för cyklister, utnyttja gaturummet effektivt och rättvist samt skapa attraktiva stadsmiljöer.

Med syftet att säkerställa att cykelgatan utformas på ett självförklarande, tryggt och säkert sätt togs en lista med grundutformningar fram. Eftersom utformningen av cykelgator behöver anpassas utifrån varje gatas lokala förutsättningar så togs även fem olika typgator fram för att ge inspiration till utformning av cykelgator i olika stadsrum. Listan med grundutformningar och de fem typgatorna återfinns i Koncept- och potentialstudie för Malmös framtida cykelgator, se nedan.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Charlotte Lindskog, uppdragsledare och trafikplanerare
charlotte.lindskog@afry.com
010-505 44 98
Jakob Sarvik, trafikplanerare
jakob.sarvik@afry.com
010-505 78 57